Szanowni Państwo, 

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tekstem i upowszechnienie poniższego Oświadczenia. 

Z poważaniem 

Prezes i Zarząd Polskiego PEN Clubu 

Oświadczenie Polskiego PEN Clubu

17 grudnia 2015

            Nadużywając mandatu senatora, p. Waldemar Bonkowski wezwał władze samorządowe Nowej Rudy do pozbawienia Olgi Tokarczuk tytułu honorowego obywatela miasta. Jest to próba nadania urzędowej sankcji publicznej nagonce połączonej z kryminalnymi groźbami wobec pisarki. Za pretekst posłużyła jej sceptyczna wypowiedź o relacjach narodowościowych i społecznych w dawnej Rzeczypospolitej. Apel p. Bonkowskiego o ukaranie tej wypowiedzi infamią usiłuje wymusić w Polsce podmiotową cenzurę ideologiczną w obronie własnych stereotypów. Źle to wróży, kiedy o wolności słowa i myśli usiłuje stanowić ktoś znany głównie z wyroku za nakłanianie do fałszerstwa dokumentów i z manifestowania jarmarcznego patriotyzmu pod obelżywymi transparentami.

Zarząd Polskiego PEN Clubu

 

***

 

 

List Prezeski Międzynarowego P.E.N.– Clubu

i Dyrektora Wykonawczego

nadesłany na jubileusz 90-lecia Polskiego PEN Clubu.

5 grudnia 2015

Dziś Międzynarodowy PEN Club, liczący 150 ośrodków na całym świecie, które tworzą rodzinę, dołącza do Polskiego PEN, obchodzącego 90-tą rocznicę istnienia.

Stajemy dziś z wami by świętować głębokie zaangażowanie ludzi pióra w sprawę wolności wypowiedzi, rozwoju literatury i tworzenia mostów między narodami, co jest równie ważne teraz, jak  było, gdy w 1921 roku powstała wspólnota PEN.

Dziś, tak jak wcześniej, niepodważalna jest potrzeba i znaczenie naszej organizacji. W czasie, gdy mamy do czynienia nowymi wyzwaniami związanymi z aktami  nietolerancji, ksenofobii i pozbawienia wolności, po prawie stu latach idee naszego statutu jak niegdyś budzą potrzebę prawdy i piękna: Członkowie PEN powinni zawsze tak używać słów,  by przyczyniały się one do dobrego zrozumienia i wzajemnego szacunku między narodami; zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby rozwiać uprzedzenia ze względu na rasę, klasowe pochodzenie i narodowość a także wcielać ideał życia ludzkości w  pokoju, gdyż świat jest naszym wspólnym domem.

Niemożliwe, aby uczcić Polski PEN bez wspomnienia o  wielkich pisarzach. W naszych czasach pokoju głosy Isaaca Bashevisa Singera, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej należą do najwyższego kanonu literatury powszechnej. Polski PEN zawsze wspierał międzynarodowy PEN-Klub  i stanowi integralną część międzynarodowej rodziny. Ci, którzy byli świadkami rozmowy Miłosza i Szymborskiej o poezji  na Międzynarodowym Kongresie w Warszawie w 1999 roku, wciąż mówią o tym dniu jako jako jednym z wielkich momentów w literaturze współczesnej.

Przesyłamy najlepsze życzenia na ten dzień bardzo szczególny.

Jennifer Clement
Prezydent
PEN Club

Carles Torner
Dyrektor wykonawczy

English:

December 5, 2015

Today PEN International, and its 150 centres across the globe that make up the PEN family, join PEN Poland in marking its ninetieth anniversary.  

Today we stand with you as you celebrate PEN’s profound commitment to freedom of expression, advancement of literature, and the creation of bridges among nations, which is as important today as it was when PEN was established in 1921. 

Today, as before, the importance and need for our organisation is irrefutable.  In a time when we face new challenges related to intolerance, xenophobia and loss of freedoms, the words of our charter continue to resonate with truth and beauty after almost one hundred years:  Members of PEN should at all times use what influence they have in favour of good understanding and mutual respect between nations; they pledge themselves to do their utmost to dispel race, class and national hatreds, and to champion the ideal of one humanity living in peace in one world.

It is impossible to celebrate Poland without thinking of your great writers.  In our time alone the voices of Isaac Bashevis Singer, Czesław Miłosz and Wisława Szymborska belong to the highest canon of universal literature. Polish PEN has always been very supportive of PEN International and integral part of the PEN family. Those who witnessed a conversation on poetry between Miłosz and Szymborska at the PEN International Congress in Warsaw in 1999 still speak of it today as one of the great moments in modern literature. 

We send you our best wishes on this very special day.

Jennifer Clement

President PEN International

Carles Torner

Executive Director PEN International

 

List Szwedzkiego PEN

W tym tygodniu w Sztokholmie literacką Nagrodę Nobla odbiera Svetlana Aleksijevicz. Nie pozwala nam to uczestniczyć w uroczystości, czego żałujemy, ale również stwarza okazję, by przypomnieć, co przynosi nam wszystkim wspólnota PEN.
Co roku Szwedzka Akademia publikuje plakat z portretami wszystkich laureatów literackiej nagrody Nobla. Jest kilka polskich i szwedzkich nazwisk na tym plakacie; ale jeśli wzięlibyśmy marker i stawialibyśmy znak "x" przy portretach wszystkich tych pisarzy, którzy byli prześladowani, więzieni, zagrożeni lub musieli udać się na wygnanie widać, że około jednej trzeciej do połowy wszystkich laureatów należało do tej kategorii. Nie tylko pisarzy tak oczywistych, jak Thomas Mann, Czesław Miłosz czy Hertha Müller, ale także Sigrid Undset i Herman Hesse. Jak wiemy, poważna literatura zawsze będzie zagrożeniem dla różnego rodzaju sił totalitarnych.
Od lat trzydziestych PEN stoi po stronie prześladowanych pisarzy świata. Podkreślano to na kongresie w Sztokholmie w 1946 roku, kiedy to rozpoczęto prace nad dodaniem nowych ustępów do Karty PEN, co zostało sfinalizowane w Kopenhadze w 1948 roku. Te ustępy to jakby dwie nogi, na których organizacje PEN opierają się dzisiaj: jako członkowie zobowiązujemy się do przestrzegania dwóch zasad – jest nimi wolność słowa i działanie przeciwko rasizmowi i narodowej nienawiści. Jak stwierdza międzynarodowa karta PEN: członkowie zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, by przeciwdziałać uprzedzeniom ze względu na  pochodzenie rasowe, klasowe i  narodowe, a także wcielać ideał życia ludzkości w  pokoju we wspólnym świecie. - Zobacz więcej: http://www.pen-international.org/pen-charter/#sthash.oGgDpa6x.dpuf
Jest to, w świetle naszego statutu, nieodłącznie związane z następnym akapitem, w którym stwierdza, że ?członkowie zobowiązują się wyrażać sprzeciw wobec wszelkich form ograniczania wolności słowa w kraju i społeczności, do której należą, jak również na całym świecie, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. – Zobacz więcej: http://www.pen-international.org/pen-charter/#sthash.oGgDpa6x.dpuf
Są to zobowiązania wobec wolności. W czasie, gdy wolność słowa jest najciężej zagrożona od czasu zimnej wojny, atakowana przez  siły totalitarne, ekstremistów religijnych i politycznych, jak i przestępczość zorganizowaną, jesteśmy niemal szczęśliwi, pamiętając, że na całym świecie istnieje sieć pisarzy, którzy są zgodni co to tych zasad absolutnych, niezależnie od różnic politycznych i religijnych. Oto, kim jesteśmy. To jest dobry powód, aby mieć nadzieję.
Szwedzki PEN pozdrawia was!

This week the Nobel prize in literature is awarded to Svetlana Aleksijevitj here in Stockholm. This prevents us from taking part in your celebration, which we regret; but it also gives us an occasion to remind us what brings us all together in PEN.
Every year the Swedish Academy publishes a poster with the portraits of all the Nobel prize laureates. There are several polish names on that poster, and swedish too; but if you take a marker pen and puts an "x" under all those writers who has been prosecuted, jailed, threatened or driven into exile you will see that between one third and half of all the laureates fall into this category. Not just the obvious ones, like Thomas Mann, Czesław Miłosz or Hertha Müller, but also Sigrid Undset and Herman Hesse. It is an obvious fact that serious literature always will be a threat to  different kinds of totalitarians forces.
Since the thirties PEN has been standing on the side of the persecuted writers of the world. This was underlined at the conference in Stockholm in 1946, when work was started on adding new paragraphs to the PEN charter, which was finalized in Copenhagen in 1948. These new paragraphs added the two legs that PEN stand on today:as members we commit to two absolutes - the freedom of speech and to work against racism and national hatred. As the charter states:

they pledge themselves to do their utmost to dispel race, class and national hatreds, and to champion the ideal of one humanity living in peace in one world. - See more at: http://www.pen-international.org/pen-charter/#sthash.oGgDpa6x.dpuf

all members "pledge themselves to do their utmost to dispel race, class and national hatreds, and to champion the ideal of one humanity living in peace in one world." 
This is, according to our charter, intrinsically linked to the next paragraph, which states that all

nd members pledge themselves to oppose any form of suppression of freedom of expression in the country and community to which they belong, as well as throughout the world wherever this is possible. - See more at: http://www.pen-international.org/pen-charter/#sthash.oGgDpa6x.dpuf

"members pledge themselves to oppose any form of suppression of freedom of expression in the country and community to which they belong, as well as throughout the world wherever this is possible."
These are the freedoms we are commited to. In this world today, where freedom of speech is under the heaviest attack since the cold war, from totalitarian forces, religious and political extremists as well as organized crime, it is almost euphoric to remind ourselves that all over the world there is a network of writers who all agree on these absolutes, regardless of political and religious differences. This is who we are. This is a good reason to feel hope.
We in swedish PEN salute you!"

List vice- prezesa Niemieckiego PEN, prof. Sacha Feuchert:

Szanowni Przedstawiciele Władz Polskich,

Szanowna Pani Prezydent Warszawy,

Drogi Adamie,

Koleżanki I Koledzy,

Szanowni Goście!

Z wielką przyjemnością wraz z kolegami z Niemieckiego PEN przekazujemy gratulacje i najlepsze życzenia z okazji 90. rocznicy założenia polskiego PEN. Jako jedna ze starszych wspólnot w międzynarodowej wspólnocie PEN możecie być dumni ze swoich osiągnięć.


W ubiegłym roku obchodziliśmy 90. rocznicę PEN w Niemczech. W ostatnich latach bliskie kontakty niemieckich i polskich pisarzy zostały nawiązane ponownie i znowu spotkaliśmy się przy różnych okazjach, by współpracować na podstawie naszej karty PEN. Jednak były czasy w naszej wspólnej historii, kiedy nie wszyscy niemieccy pisarze i polscy autorzy byli po tej samej stronie: Kiedy Polska została zaatakowana przez niemiecki Wehrmacht w 1939 roku, a Polski PEN działał na na wygnaniu, gdyż jego praca pod okupacją niemiecką była już niemożliwa.
Polscy pisarze na emigracji oczywiście współpracowali z pisarzami niemieckimi, którzy także zostali wygnani. Polscy pisarze jednak byli też częścią śmiałego polskiego oporu przeciwko nazistom i ich tzw "kulturze". Jak stwierdził Hermon Ould  w swojej słynnej mowie na 27. Międzynarodowym Kongresie PEN w Londynie w 1941 roku: "Z  niezłomnością typową Polaków zaczęli aktywną działalność w Paryżu [...] i kiedy później Francja uległa najeźdźcom [...] najbardziej zagrożonym członkom Polskiego PEN udało się uciec do Anglii, gdzie w ciągu kilku tygodni Polski PEN stał tak aktywny jak przedtem”.  Dziś niemieckie  Centrum  PEN jest bardzo wdzięczne za tę wytrwałość, wyraża podziw dla  odważnej walki z nazizmem.
Również dziś niemieccy i polscy intelektualiści,  członkowie lokalnych organizacji, powinni stanąć bliżej siebie. Także w  tej chwili, gdy świętujemy chwalebną historię wielkiego centrum w wolnym kraju, wolność słowa jest zagrożona na świecie. Są w tej chwili pisarze, których dotykają kary tylko dlatego, że korzystali z prawa do wolności wypowiedzi. Pomyślmy o Ashrafie Fayadh w Arabii Saudyjskiej, który został skazany na śmierć z powodu jego świeckich wierszy miłosnych,  uznanych przez władze za bluźnierstwo. Oni potrzebują naszego wsparcia;  potrzebny jest nasz głos w ich obronie i nasze poparcie.


Przerażające wydarzenia wstrząsnęły ostatnio Europą: My, jako członkowie dwóch bardzo starych klubów PEN, musimy zabrać głos, gdy widzimy, że prawa człowieka są łamane, gdy solidarność europejska jest zagrożona, gdy ludzie są dyskryminowani, gdy uchodźcy, którzy uciekli z powodu wojny i terroru są traktowani jako druga klasa ludzi. Jak intelektualiści   musimy powiedzieć "nie!", gdy nasi politycy idą w złym kierunku.


Ale jest coś jeszcze, co  my, członkowie Polskiego i Niemieckiego PEN powinniśmy robić razem w przyszłości: Musimy starać się pośredniczyć w  kontaktach literackich  między naszymi krajami. Niemieccy czytelnicy wiedzą za mało o waszej wielkiej historii literatury i teraźniejszości: Musimy nad tym popracować, uruchomić regularne spotkania literackie i strarać się, aby było tak wiele tłumaczeń, jak to możliwe.

Szanowni Państwo, jeszcze raz gratuluję Wam 90-letniej wspaniałej historii Polskiego PEN.

Prof. Sacha Feuchert, Vice-prezes Niemieckiego PEN

 

Dear Mrs. President of the city of Warsaw,

Dear Mr. President of the Polish PEN club, dear Adam,

Dear members and friends of Polish PEN,

Honorable guests,

Szanowni Państwo,

It is with great pleasure that I convey the congratulations and best wishes for the 90th birthday of Polish PEN from your colleagues of PEN Germany. You all could be very proud on your achievements as one of the oldest members of PEN International.

Last year we celebrated the 90th anniversary of PEN Germany. For the last nine decades imminent German and Polish writers again and again met on different occasions and work together on the basis of our PEN charter. However, there were times in our shared history when not all German writers and Polish authors were on the same side: When Poland was invaded by the German Wehrmacht in 1939, the Polish PEN center had to be reestablished in exile because working under German occupation was no longer possible.

Polish writers in exile of course worked together with their German counterparts who were exiled too. But the Polish writers were also part of the brave Polish resistance against the Nazis and their so called “culture”. As Hermon Ould put it in his famous speech at the 27th International Congress of PEN in London in 1941: „With tenacity typical of the Poles they began an active career in Paris […] and when later France succumbed to the invaders […] most of the members of Polish PEN managed to escape to England, where within a few weeks the Centre became as active as ever.” Especially today’s German PEN center is very thankful for this tenacity, for this courageous fight against the Nazis.

But also German and Polish intellectuals of today, who are united in their PEN clubs, should stand closer together. In this moment, when we celebrate the glorious history of your great center in a free country, free speech is in jeopardy all over the world. There are colleagues right now who face horrible punishments only because they used their right to freedom of expression. Think of Ashraf Fayadh in Saudi Arabia who was sentenced to death because of his secular love poems which were considered as blasphemy by the authorities. Those colleagues need our support; they need our united voices and our backing.

However, there are frightening developments in Europe as well: We, as members of two very old PEN clubs, need to raise our voices when we see that Human Rights are violated, when European solidarity is threatened, when people are discriminated, when refugees who flee war and terror are treated as second class human beings. As intellectuals we are the ones who need to say “no!” when our politicians are going in the wrong direction.

But there is something else we as German and Polish PEN members should do together in the future: We need to do more to mediate our literary cultures to the other country. German readers know only very little about your great literary history and present: We should work on that; we should have regular meetings and public readings together; and we should do more to make translations possible.

Once again, Szanowni Państwo, congretulations to 90 years of glorious history of PEN Poland!

Dziękuję bardzo!

Prof. Sascha Feuchert. Vice-President of PEN Germany

 

Oświadczenie Polskiego PEN Clubu

22 listopada 2015

Po długiej serii fizycznych i symbolicznych aktów rasistowskiej przemocy we Wrocławiu i w innych miastach Polski pikieta skrajnych grup nacjonalistycznych dokonała na wrocławskim Rynku całopalenia wizerunku Żyda. Jest to neonazistowski akt wykonania kary śmierci in effigie – na wizerunku wyimaginowanego skazańca. Bezpośrednim sprawcą był jeden z najbliższych do niedawna współpracowników członka komisji do spraw służb specjalnych Sejmu RP, przywódcy silnego stronnictwa parlamentarnego.

Ludobójstwo nie mieści się w tradycjach polskiego Wrocławia. Jest to raczej nawiązanie do tradycji najbardziej nazistowskiego miasta III Rzeszy. Jeżeli Wrocław ma aspirować do miana Europejskiej Stolicy Kultury, a nie Kukluxklandu, musi szybko uporać się z własną hańbą.

Popieramy stanowisko prezydenta miasta, który jako pierwszy w kraju przedstawiciel władz samorządowych zwrócił się w takiej sprawie do organów ścigania z żądaniem natychmiastowego wszczęcia postępowania. Apelujemy do najwyższych władz Rzeczypospolitej o bezzwłoczne ukrócenie coraz zuchwalszych rasistowskich ekscesów w Polsce.

Zarząd Polskiego PEN Clubu

Statement of the Polish PEN Club

22 November 2015

 

Following a series of physical and symbolic Nazi acts of violence in Wrocław and other cities around Poland, the demonstration of extreme nationalist groups performed an act of burning the figure of a Jew in the Wrocław market. This constitutes a neo-Nazi act of executing a death sentence in effigie – of the representation of an imaginary condemned convict. The direct doer of this act was one of the closest till quite recently collaborator of a member of the Committee for Matters Relating to the Special Forces of the Polish Parliament, of a leader of a strong Parliamentary alliance.

Genocide is not part of the tradition of the Polish Wrocław. It is rather a reference to the most Nazi city of the 3rd Reich. If Wrocław is to aspire to become the European Capital of Culture and not of KuKluxKland, it needs to quickly come to terms with its own disgrace.

We express our support for the stand taken by the President of the City of Wrocław who as the first representative of local government approached the law enforcement institutions demanding an immediate initiation of proceedings. We appeal to the highest authorities of the Republic of Poland to promptly bring to a stop the increasingly more and more insolent racist acts that are taking place in Poland.

The Board of the Polish PEN Club

 

******

 

 

 

 

 

01.VII. 2015. 479 Zebranie Literackie. Spotkanie z Ołeksandrem Zinczenką, dziennikarzem ukraińskim, Radcą Prezesa Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej z okazji wydania w przekładzie polskim jego książki "Katyń. Śladami polskich oficerów (tytuł oryginału "Hodyna papuhy), BoSz 2015. Książka jest relacją o poszukiwaniach "ukraińskiego śladu" sprawy katyńskiej, odkryciu dokumentów i masowych pochówków więźniów obozu w Starobielsku. Spotkanie poprowadziła Bogumiła Berdychowska i Prezes Polskiego PEN Clubu Adam Pomorski.

22.VI.2015. 478 Zebranie Literackie. "Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym?" - wykład prof. Adama Łukaszewicza. Spotkanie poprowadził Prezes Adam Pomorski.

15.VI. 2015. 477 Zebranie Literackie. "Romans kultury europejskiej z mumią egipską" - wykład prof. Adama Łukaszewicza. Spotkanie poprowadził Prezes Adam Pomorski.

18.V.2015. 476 Zebranie Literackie. Spotkanie z Kornelijusem Platelisem. W związku z ukazaniem się w polskim przekładzie Jego tomu "Oda na piękną wazęi i inne wiersze" (Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka jeziorańskiego, 2015). Kornelijus Platelis (1951) to jeden z najwybitniejszych wspólczesnych poetów litewskich, tłumacz poezji i eseista. Od 1989 roku członek odrodzonego w kraju Litewskiego PEN Clubu, jako jego prezes w roku 1991 był inicjatorem i organizatorem litewsko-polskich spotkań pisarzy w Celi Konrada w Wilnie. Debiutował jako poeta w roku 1977; pierwszy tom wierszy oglosił w roku 1980. Spotkanie poprowadzili: Adam Pomorski i Rasa Rimickaite (Centrum Kultury Litewskiej).

27.IV.2015. 475 Zebranie Literackie. Uroczystość wręczenia Nagrody Edytorskiej Polskiego PEN Clubu im. Juliusza Żuławskiego ufundowanej przez Bank PEKAO S.A. Nagrodę otrzymał Zespół Edytorski Wydania Naukowego "Listów Adama Mickiewicza": Elżbieta Jawoeska, Joanna Krauze-Karpińska, Wiesława Kordaczuk, Maria Prussak oraz Śp. Maria dernałowicz, w której imieniu Nagrodę odebrała Zofia Dernałowicz. Laudacje wygłosili: Jerzy Axer, Dorota Siwicka. Uroczystość poprowadził i wręczenia Nagrody dokonał Prezes Polskiego PEN clbu Adam Pomorski oraz Dyr. Małgorzata Horydowiec Bank PEKAO S.A.)

20.IV.2015. 474 Zebranie Literackie. "Sieroszewscy". W związku z ukazaniem się ksiażki Andrzeja Sieroszewskiego "Wacława Sieroszewskiego żywot niespokojny", w 70 rocznicę śmierci Wacława Sieroszewskiego. O Andrzeju Sieroszewskim (1933-2012) uczonym filologu, współtwórcy polskiej hungarystki, wybitnym tłumaczu literatury węgierskiej, działaczu podziemnej "Solidarności", członku Zarządu Polskiego PEN Clubu - o o Jego ostatnim dziele mówili: Krzysztof Maria Byrski, Elżbieta Cygielska, Maciej Koźmiński, Andrzej Z. Makowiecki, Teresa Worowska. Na wstępie głos zabrała Krystyna Sieroszewska. Wieczór poprowadził Adam Pomorski.

13.IV.2015.  473 Zebranie Literackie. Spotkanie z Uładzimirem Niaklajewem (poetą, pisarzem, niezależnym kandydatem w wyborach prezydenckich 2010 roku na Białorusi, więźniem politycznym, w którego obronie ujęła się światowa opinia publiczna). Spotkanie z okazji ukazania się w polskim przekładzie wyróżnionej w Mińsku Literacką Nagrodą im. Jerzego Giedroycia za najlepszą książkę białoruską 2012 roku "Automat z wodą gazowaną z syropem lub bez". Spotkaniepoprowadził Adam Pomorski. Teksty przeczytał Andrzej Ferenc.

16.III.2015. 472 Zebranie Literackie. "Stanisław Dygat w stulecie urodzin". Głos zabrali: Magda Dygat, Janusz Głowacki, Rafał Marszałek. Fragmenty utworów Stanisława Dygata odczytał Adam Bauman. Wieczór poprowadził Prezes Polskiego PEN Clubu Adam Pomorski.

9.III.2015. 471 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody im. Jana Parandowskiego ufundowanej przez Bank PEKAO S.A. Adamowi Zagajewskiemu. Laudacje wygłosili: Barbara Toruńczyk i Marian Stala. Uroczystość poprowadził i wręczenia Nagrody dokonał Adam Pomorski oraz dyr. Małgorzata Horydowiec Bank PEKAO S.A.)

24.XI.2014. 470 Zebranie Literackie. „Bohater wieloznaczny. O humanistyce w czasach niezbyt humanistycznych (W 80 rocznicę urodzin Michała Głowińskiego)". Głos zabrali: Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Alina Molisak, Anna Nasiłowska, Grzegorz Wołowiec. Zagaił Adam Pomorski.

17.XI.2014. 469 Zebranie Literackie. Wieczór poezji litewskiej. Z okazji pobytu w Warszawie delegacji Litewskiego PEN Clubu we współpracy z Ambasadą Republiki Litewskiej w Warszawie i Instytutem Książki /Delegacja Litewskiego PEN Clubu przebywała w Warszawie w ramach dorocznej wymiany wizyt Polskiego PEN Clubu na Litwie i Litewskiego PEN Clubu w Polsce/. W Wieczorze udział wzięli poeci: Eugenijus Alisanka, Gintaras Bleizgys, Antanas A. Jonynas, Alvydas Slepikas. Wiersze z "Antologii Poezji Litewskiej" w przekładzie polskim przygotowanej wspólnie przez PEN Cluby Polski i Litwy odczytał Adam Bauman. Wieczór poprowadzili: Adam Pomorski i Herkus Kuncius - Prezes Litewskiego PEN Clubu. Spotkanie odbyło się w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. 

30.VI.2014. 468 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich Marii Poprzęckiej. Laudację wygłosił Ryszard Kasperowicz. Uroczystośc poprowadził i wręczenia Nagrody dokonał Adam Pomorski.

2.VI.2014. 467 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Edytorskiej Polskiego PEN Clubu im. Juliusza Żuławskiego ufundowanej przez Bank PEKAO S.A. Januszowi Deglerowi. Laudację wygłosił Lech Sokół. Uroczystość poprowadził i wręczenia Nagrody dokonał Adam Pomorski oraz dyr. Małgorzata Horydowiec Bank PEKAO S.A.)

28.IV.2014. 466 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego ufundowanej przez Bank PEKAO S.A. Ryszardowi Krynickiemu. Laudację wygłosił Marian Stala. Uroczystość poprowadził i wręczenia Nagrody dokonał Adam Pomorski oraz dyr. Małgorzata Horydowiec Bank PEKAO S.A.)

7.IV.2014. 465 Zebranie Literackie. „O JANIE PAWLE II. W związku z wydaniem książki Nie stracić wiary w Watykanie”. Ze Stefanem Frankiewiczem rozmawiał Cezary Gawryś. W programie wieczoru: Stefan Frankiewicz – „Karol Wojtyła – dialog wiary z kulturą”, o.Wacław Oszajca SI „Straszny dwór na Watykanie. Refleksje wokół książki”. Fragmenty książki przeczytał Józef Duriasz. Spotkanie współorganizowane z Towarzystwem „Więź”.

17.III.2014. 464 Zebranie Literackie. Spotkanie z Michelem Soukarem – „Polska – Haiti, zapomniane pokrewieństwo”. Spotkanie prowadziła Anna Nasiłowska.

27.I.2014. Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej oraz Fundacja Wisławy Szymborskiej zaprosili na uroczystość upamiętniającą pobyt Wisławy Szymborskiej w Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żeromskiego „Astoria” w Zakopanem, podczas którego Poetka dowiedziała się o przyznaniu jej Nagrody Nobla. Odsłonięto tablicę pamiątkową przed Domem Pracy Twórczej im. Stefana Żeromskiego „Astoria”. W wieczorze poetyckim dedykowanym Wisławie Szymborskiej udział wzięli: Ewa Lipska, Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski, Krystyna Dąbrowska i Łukasz Jarosz. Spotkanie prowadził Henryk Woźniakowski. Zagajenie – Beata Zalot.

19.XII.2013. 463 Zebranie Literackie. „Poeci zamordowani: w 60-lecie stalinowskich zbrodni na intelektualistach żydowskich. Udział wzięli: Joanna Naliwajko-Kulikov, Karolina Szymaniak, Marek Tuszewicki. Spokanie poprowadził Adam Pomorski.

16.XII.2013. 462 Zebranie Literackie. „Towarzystwo Kursów Naukowych TKN: Uniwersytet Latający”. Głos zabrali: Bohdan Cywiński, Andrzej Friszke, Jerzy Jedlicki, Marek Kunicki-Goldfinger. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

12.XII.2013. 461 Zebranie Literackie. „Rok 1963- u źródeł nowoczesności”. O obchodach 150-lecia, o nowych i starych kontrowersjach i perspektywach, o tradycjach i współczesności, o antynomiach dyskursu wolnościowego mówili: prof. Michał Kopczyński (Instytut Historyczny UW, Muzeum Historii Polski), prof. Antanas Kulakauskas (kierownik Katedry Nauk Politycznych Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie), dr Monika Rudaś-Grodzka (Instytut Badań Literackich PAN), prof. Jerzy Zdrada (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ). Zagajenie Adama Pomorskiego.

9.XII.2013. 460 Zebranie Literackie. „Wspomnienia z domu umarłych: Michaił Heller (1922-1997). O wybitnym historyku, badaczu dziejów Rosji i ZSRR, stałym współpracowniku „Kultury” (pod pseudonimwm Adam Kruczek) i „Russkiej Myśli”. Wspominali: Leonid Heller (syn Michaiła Hellera, członek Polskiego PEN Clubu), Natalia Woroszylska i Adam Pomorski.

28.X.2013. 459 Zebranie Literackie. „Witold Lutosławski – słowo po słowie”. Głos zabrali: Eugeniusz Knapik, Marcin Krajewski, Zbigniew Skowron. „WARIACJĘ SACHEROWSKĄ” Witolda Lutosławskiego na wiolonczeli wykonał Bartosz Koziak. Spotkanie poprowadzili: Grzegorz Michalski i Adam Pomorski. Podczas spotkania zaprezentowany został pamiątkowy druk z zapisem i nagraniem na płycie CD wypowiedzi Julii Hartwig, Tomasza Merty, Krzysztofa Meyera, Grzegorza Michalskiego i Mieczysława Tomaszewskiego na wieczorze w Polskim PEN Clubie 11.V.2009 r. „W 15 rocznicę śmierci Witolda Lutosławskiego (zagajenie: Władysław Bartoszewski).

14.X.2013. 458 Zebranie Literackie. Wieczór pamięci Aleksandry Olędzkiej-Frybesowej (1923-2012). Wspominali: Anna Nasiłowska, Anna Wasilewska, Andrzej Wielowieyski. Fragmenty utworów przeczytał Andrzej Ferenc. Zagajenie Adama Pomorskiego.

3.VI.2013. 456 Zebranie Literackie. Adam Łukaszewicz – "Jana Potockiego przygoda egipska”.

27.V.2013. 455 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego ufundowanej przez Bank PEKAO SA Jerzemu Jedlickiemu. Laudace wygłosili: Krzysztof Pomian i Henryk Samsonowicz. Uroczystośc poprowadził i wręczenia Nagrody dokonał prezes Adam Pomorski oraz dyrektor Małgorzata Horydowiec (Bank PEKAO SA).

9.V.2013. 454 Zebranie Literackie. Spotkanie z Władysławem Bartoszewskim – Prezesem Honorowym Polskiego PEN Clubu (z okazji wydania Tomu: Władysław Bartoszewski, Iwona Smolka, Adam Pomorski „Mój PEN Club”, Dom Wydawniczy PWN 2013). Rozmowę z Władysławem Bartoszewskim poprowadził Tomasz Jastrun.

15.IV.2013. 453 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Edytorskiej Polskiego PEN Clubu im. Juliusza Żuławskiego ufundowanej przez BANK PEKAO SA. Nagrodę za całokształt pracy edytorskiej nad dziełami Stefana Żeromskiego ze szczególnym uwzględnieniem sześciotomowej edycji krytycznej listów Pisarza odebrał Zdzisław Jerzy Adamczyk. Laudację wygłosił Roman Loth. Uroczystość poprowadził i wręczenia nagrody dokonał Adam Pmorski oraz dyrektor Małgorzata Horydowiec (Bank PEKAO SA).

28.I.2013. 452 Zebranie Literackie. „Sny pod śniegiem: o Wiktorze Woroszylskim (1927-1996)”. Głos zabrali: Jacek Bocheński, Ryszard Krynicki, Paula Sawicka, Joanna Szczęsna.

7.I.2013.451 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich Wiktorii Śliwowskiej. Laudację wygłosili: Maciej Janowski i Andrzej Szwarc. Uroczystość poprowadził i wręczenia Nagrody dokonał Prezes Adam Pomorski.

28.IV.2014. 466 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego ifundowanej przez Bank PEKAO S.A. Ryszardowi Krynickiemu. Laudację wygłosił Marian Stala. Uroczystość poprowadził i wręczenia Nagrody dokonał Adam Pomorski oraz dyr. Małgorzata Horydowiec (Bank PEKAO S.A.)

7.IV.2014. 465 Zebranie Literackie. „O JANIE PAWLE II. W związku z wydaniem książki Nie stracić wiary w Watykanie”. Ze Stefanem Frankiewiczem rozmawiał Cezary Gawryś. W programie wieczoru: Stefan Frankiewicz – „Karol Wojtyła – dialog wiary z kulturą”, o.Wacław Oszajca SI „Straszny dwór na Watykanie. Refleksje wokół książki”. Fragmenty książki przeczytał Józef Duriasz. Spotkanie współorganizowane z Towarzystwem „Więź”.

17.III.2014. 464 Zebranie Literackie. Spotkanie z Michelem Soukarem – „Polska – Haiti, zapomniane pokrewieństwo”. Spotkanie prowadziła Anna Nasiłowska.

27.I.2014. Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej oraz Fundacja Wisławy Szymborskiej zaprosili na uroczystość upamiętniającą pobyt Wisławy Szymborskiej w Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żeromskiego „Astoria” w Zakopanem, podczas którego Poetka dowiedziała się o przyznaniu jej Nagrody Nobla. Odsłonięto tablicę pamiątkową przed Domem Pracy Twórczej im. Stefana Żeromskiego „Astoria”. W wieczorze poetyckim dedykowanym Wisławie Szymborskiej udział wzięli: Ewa Lipska, Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski, Krystyna Dąbrowska i Łukasz Jarosz. Spotkanie prowadził Henryk Woźniakowski. Zagajenie – Beata Zalot.

19.XII.2013. 463 Zebranie Literackie. „Poeci zamordowani: w 60-lecie stalinowskich zbrodni na intelektualistach żydowskich. Udział wzięli: Joanna Naliwajko-Kulikov, Karolina Szymaniak, Marek Tuszewicki. Spokanie poprowadził Adam Pomorski.

16.XII.2013. 462 Zebranie Literackie. „Towarzystwo Kursów Naukowych TKN: Uniwersytet Latający”. Głos zabrali: Bohdan Cywiński, Andrzej Friszke, Jerzy Jedlicki, Marek Kunicki-Goldfinger. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

12.XII.2013. 461 Zebranie Literackie. „Rok 1963- u źródeł nowoczesności”. O obchodach 150-lecia, o nowych i starych kontrowersjach i perspektywach, o tradycjach i współczesności, o antynomiach dyskursu wolnościowego mówili: prof. Michał Kopczyński (Instytut Historyczny UW, Muzeum Historii Polski), prof. Antanas Kulakauskas (kierownik Katedry Nauk Politycznych Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie), dr Monika Rudaś-Grodzka (Instytut Badań Literackich PAN), prof. Jerzy Zdrada (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ). Zagajenie Adama Pomorskiego.

9.XII.2013. 460 Zebranie Literackie. „Wspomnienia z domu umarłych: Michaił Heller (1922-1997). O wybitnym historyku, badaczu dziejów Rosji i ZSRR, stałym współpracowniku „Kultury” (pod pseudonimwm Adam Kruczek) i „Russkiej Myśli”. Wspominali: Leonid Heller (syn Michaiła Hellera, członek Polskiego PEN Clubu), Natalia Woroszylska i Adam Pomorski.

28.X.2013. 459 Zebranie Literackie. „Witold Lutosławski – słowo po słowie”. Głos zabrali: Eugeniusz Knapik, Marcin Krajewski, Zbigniew Skowron. „WARIACJĘ SACHEROWSKĄ” Witolda Lutosławskiego na wiolonczeli wykonał Bartosz Koziak. Spotkanie poprowadzili: Grzegorz Michalski i Adam Pomorski. Podczas spotkania zaprezentowany został pamiątkowy druk z zapisem i nagraniem na płycie CD wypowiedzi Julii Hartwig, Tomasza Merty, Krzysztofa Meyera, Grzegorza Michalskiego i Mieczysława Tomaszewskiego na wieczorze w Polskim PEN Clubie 11.V.2009 r. „W 15 rocznicę śmierci Witolda Lutosławskiego (zagajenie: Władysław Bartoszewski).

14.X.2013. 458 Zebranie Literackie. Wieczór pamięci Aleksandry Olędzkiej-Frybesowej (1923-2012). Wspominali: Anna Nasiłowska, Anna Wasilewska, Andrzej Wielowieyski. Fragmenty utworów przeczytał Andrzej Ferenc. Zagajenie Adama Pomorskiego.

3.VI.2013. 456 Zebranie Literackie. Adam Łukaszewicz – "Jana Potockiego przygoda egipska”.

27.V.2013. 455 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego ufundowanej przez Bank PEKAO SA Jerzemu Jedlickiemu. Laudace wygłosili: Krzysztof Pomian i Henryk Samsonowicz. Uroczystośc poprowadził i wręczenia Nagrody dokonał prezes Adam Pomorski oraz dyrektor Małgorzata Horydowiec (Bank PEKAO SA).

9.V.2013. 454 Zebranie Literackie. Spotkanie z Władysławem Bartoszewskim – Prezesem Honorowym Polskiego PEN Clubu (z okazji wydania Tomu: Władysław Bartoszewski, Iwona Smolka, Adam Pomorski „Mój PEN Club”, Dom Wydawniczy PWN 2013). Rozmowę z Władysławem Bartoszewskim poprowadził Tomasz Jastrun.

15.IV.2013. 453 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Edytorskiej Polskiego PEN Clubu im. Juliusza Żuławskiego ufundowanej przez BANK PEKAO SA. Nagrodę za całokształt pracy edytorskiej nad dziełami Stefana Żeromskiego ze szczególnym uwzględnieniem sześciotomowej edycji krytycznej listów Pisarza odebrał Zdzisław Jerzy Adamczyk. Laudację wygłosił Roman Loth. Uroczystość poprowadził i wręczenia nagrody dokonał Adam Pmorski oraz dyrektor Małgorzata Horydowiec (Bank PEKAO SA).

28.I.2013. 452 Zebranie Literackie. „Sny pod śniegiem: o Wiktorze Woroszylskim (1927-1996)”. Głos zabrali: Jacek Bocheński, Ryszard Krynicki, Paula Sawicka, Joanna Szczęsna.

7.I.2013.451 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich Wiktorii Śliwowskiej. Laudację wygłosili: Maciej Janowski i Andrzej Szwarc. Uroczystość poprowadził i wręczenia Nagrody dokonał Prezes Adam Pomorski.

4.XII.2012. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Artura Międzyrzeckiego w obecności Julii Hartwig, władz Warszawy i Polskiego PEN Clubu (elewacja budynku przy ulicy Marszałkowskiej 68/70).

22.X.2012. 450 Zebranie Literackie. Spotkanie z Litewskim PEN Clubem. Głos zabrali, fragmenty wierszy i prozy odczytali: Gintaras Bleizgys, Laimants Jonušys, Herkus Kunčius, Kornelijus Platelis, Julia Hartwig, Marzanna Kielar, Piotr Matywiecki, Anna Nasiłowska. Współorganizatorzy: Ambasada Republiki Litewskiej w RP, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.

18.V.2012. Rektor Uniwersytetu Warszawskieiego oraz Prezes Polskiego PEN Clubu mieli zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania symbolicznego miana Ulicy Mandelsztma zaułkowi w Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego

7.V.2012. 449 Zebranie Literackie. Adam Łukaszewicz – „Zapomniane litery, cyfry i symbole”.

26.III.2012. 448 Zebranie Literackie. Magdalena Heydel i Wiesław Juszczak – „O Virginii Woolf”.

30.I.2012. 447 Zebranie Literackie. Premierowy pokaz filmu dokumentalnego „Wszyscy jesteśmy wymyśleni” (produkcja: MEDIA KONTAKT i PL-Metro, 2011; współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej i fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej) o dziejach legendarnego filmu „Ósmy dzień tygodnia” według Marka Hłaski. Współorganizator spotkania: MEDIA KONTAKT. W spotkaniu wzięli udział – twórca filmu Włodzimierz Krygier oraz producent – Mirosław Chojecki. (Pokaz niestety przerywany był wskutek uciążliwych usterek sprzętu, za co Polski PEN Club przeprasza tu w formie pisemnej twórcę i producentów filmu oraz zebraną publiczność.)

22.I.2012. 446 Zebranie Literackie. Spotkanie z poetami azerskimi, członkami władz Związku Pisarzy Azerbejdżanu: redaktorem naczelnym czasopisma „Literatura Światowa” Salimem Salimowem (Babullaoglu) i członkiem Zarządu Wydawnictwa „Wschód–Zachód” Alishirinem Shukurovem (laureatem konkursu Ambasady RP na najlepszą pracę literacką o Polsce).

15.XII.2011. 445 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody translatorskiej Polskiego PEN Clubu ufundowanej przez Instytut Książki. Nagrodę odebrał Martin Pollack. Laudacje wygłosili: Chris Niedenthal i Leszek Szaruga. Uroczystość poprowadził i wręczenia Nagrody dokonał Prezes Adam Pomorski.

12.XII.2011. 444 Zebranie Literackie. Spotkanie z Julią Hartwig: w 90-lecie Poetki. Po wydaniu tomu poezji Gorzkie żale (Wydawnictwo A5) i Dziennika (Wydawnictwo Literackie). Spotkanie poprowadziła Iwona Smolka. Wiersze odczytała Autorka. Fragmenty Dziennika odczytał Andrzej Ferenc.

5.XII.2011. 443 Zebranie Literackie. „Niespieszny przechodzeń. O Jerzym Stempowskim”. Głos zabrali: Piotr Kłoczowski, Andrzej S. Kowalczyk, Anna Nasiłowska. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

10.XI.2011. 442 Zebranie Literackie. Pod egidą Oddziału Warszawskiego SPP w Domu Literatury w Warszawie odbyło się spotkanie z pisarzami białoruskimi połączone z prezentacją tomu poezji Uładzimira Niaklajewa wydanego nakładem Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. Spotkanie otworzył Prezes OW SPP Jacek Moskwa. Głos zabrali: Prezes Białoruskiego PEN Clubu Andrej Chadanowicz, Ihar Babko?, Artur Klina?, Ewa Wieżnawiec oraz Adam Pomorski.

24.X.2011. 441 Zebranie Literackie.  „O Ryszardzie Kapuścińskim. (Z okazji wznowienia po 40 latach książki Gdyby cała Afryka…)”. Współorganizator spotkania: Agora S.A. Głos zabrali: Małgorzata Szejnert, Jan Jakub Milewski, Marek Miller. Fragment z przygotowanego do druku tomu dialogów Pisanie. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia Marek Miller odczytał Adam Bauman. Podczas spotkania zaprezentowany został fragment rozmowy z Pisarzem utrwalonej w roku 1987 w filmie Marka Millera Ryszard Kapuściński.

4.X.2011. 440 Zebranie Literackie.  Wręczenie Nagrody im. Jana Parandowskiego ufundowanej przez Bank PEKAO SA. Nagrodę odebrał Sławomir Mrożek. Laudacje wygłosili: Maciej Englert i Janusz Majcherek. Uroczystość poprowadził i wręczenia Nagrody dokonał Prezes Adam Pomorski oraz w imieniu Fundatora Wiceprezes Zarządu Banku PEKAO SA Andrzej Kopyrski.

29.IX.2011. 439 Zebranie Literackie.  Tadeusz Różewicz. W 90 rocznicę urodzin. Głos zabrali: Jacek Łukasiewicz, Leszek Szaruga. Wieczór poprowadził Adam Pomorski. Recytował Andrzej Ferenc.

22.IX.2011. 438 Zebranie Literackie. VI Międzynarodowa Konferencja Mandelsztamowska. Dni Osipa Mandelsztama w Warszawie. Spotkanie w siedzibie „Gazety Wyborczej” głos zabrali: Marietta Czudakowa, Jurij Frieidin, Boris Friezinski, Natalia Gorbaniewska, Włodzimierz Lengauer (Prorektor UW), Paweł Potoroczyn (Dyrektor IAM), Roman Timeczik. Spotkanie współprowadzili: Pawieł Nerler, Adam Pomorski. W konferencji wzięli udział: Marietta Czudakowa, Anne Faivre-Dupaigre, Jurij Frieidin, Boris Friezinski, Natalia Gorbaniewska, Natalia Gromowa,  Anna Jeskowa,  Leonid Kacis, Wiera Kałmykowa, Heinrich Kirschbaum, Thomas Langerak, Oleg Lekmanow, Władimir Litwinow, Władimir Mikuszewicz, Pawieł Nerler (Polian), Tatiana Nieszumowa, Natalia Pietrowa, Polina Poberezkina, Marina Salman,  Irina Surat, Roman Timenczik, Galina Umywakina, Pawieł Uspienski, Leonid Vidgof, Siergiej Wasilenko, Irena Wierbłowska oraz Piotr Mitzner, Iwona Smolka i Adam Pomorski.

19.IX.2011. 437 Zebranie Literackie.  VI Międzynarodowa Konferencja Mandelsztamowska. Dni Osipa Mandelsztama w Warszawie. „Mandelsztam wśród Polaków”. Głos zabrali: Marietta Czudakowa, Jurij Frieidin, Natalia Gorbaniewska, Władimir Mikuszewicz, Piotr Mitzner, Irena Wierbłowska. Spotkanie prowadzili Pawieł Nerler (Prezes Towarzystwa Mandelsztamowskiego) i Adam Pomorski.

18–23.IX.2011. 436 Zebranie Literackie.  VI Międzynarodowa Konferencja Mandelsztamowska. Dni Osipa Mandelsztama w Warszawie. (Współorganizatorzy: Międzynarodowe Towarzystwo Mandelsztamowskie, Studium Europy Wschodniej UW, Instytut Adama Mickiewicza).

5.IX.2011. Spotkanie z Alim Dehbaszi, redaktorem naczelnym wydawnictwa „Buchara” z Iranu.

8.VII.2011. Przewodnicząca Komitetu ds. Pisarzy Prześladowanych Anna Nasiłowska podejmowała w Warszawie Kunthara z Dharamsali, sekretarza PEN Clubu Tybetańskiego.

28.VI.2011. Spotkanie z poetą, tłumaczem i politykiem z Azerbejdżanu Rafailem Tagizade.

18.IV.2011. 435 Zebranie Literackie. „Konstytucja i Targowica. W 220 Rocznicę Konstytucji 3 Maja”. Głos zabrali: Jarosław Czubaty, Anna Rosner, Janusz Tazbir. Spotkanie poprowadził Prezes Adam Pomorski.

15.IV.2011. 434 Zebranie Literackie. „Rola Unii Europejskiej wobec wyzwań współczesnego świata”. Z okazji dwudziestolecia działalności Konserwatorium i Fundacji „Polska w Europie”. Udział wzięli: Jerzy Kłoczowski, Piotr Serafin, Aleksander Smolar, Andrzej Wielowieyski, Zygmunt Skórzyński i Adam Pomorski.

31.III.2011. 433 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Edytorskiej Polskiego PEN Clubu im. Juliusza Żuławskiego ufundowanej przez Bank PEKAO SA Romanowi Lothowi. Laudacje wygłosili: Grażyna Borkowska i Adam Karpiński. Wręczenia Nagrody dokonali: Prezes Polskiego PEN Clubu Adam Pomorski i Przedstawicielka Fundatora Anna Dobrzyńska.

24.III.2011. 432 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich Henrykowi Samsonowiczowi. Laudację wygłosił Janusz Tazbir. Uroczystość poprowadził i wręczenia Nagrody dokonał Adam Pomorski.

13.V.2011. 431 Zebranie Literackie. (Kultura = czeski antydepresant). Dzień Czeski w Polskim PEN Clubie. O Czechach, o Polakach, o Polakach i Czechach mówili: Jiři Dědeček, Leszek Engelking, Anna Nasiłowska, Petr Šabach, Danuta Sosnowska, Jan Stachowski. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski. W programie wieczoru projekcja filmu „Anatomia gagu”, koncert poezji śpiewanej Jiřiego Dědečka. Spotkanie z czeskimi i polskimi poetami, pisarzami, tłumaczami oraz wydawcami czeskich książek poprowadził Prezes SPP Sergiusz Sterna-Wachowiak. W spotkaniu udział wzięli: Janusz Drzewucki, Leszek Engelking, Jerzy Górzański, Piotr Matywiecki, Jan Stachowski, Adriana Szymańska.

24.I.2011. 430 Zebranie Literackie. Spotkanie z Niezależnym PEN Clubem Chińskim. Z okazji przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Liu Xiaobo, obrońcy praw człowieka, więźniowi politycznemu, Prezesowi Honorowemu Niezależnego PEN Clubu Chińskiego. W spotkaniu udział wzięli: Tienchi Martin-Liao – Prezes Niezależnego PEN Clubu Chińskiego, aktywistka obrony praw człowieka, tłumaczka; Yang Lian – poeta i eseista, członek Zarządu Międzynarodowej Federacji PEN; Yu Zhang (sekretarz Niezależnego PEN Clubu Chińskiego); Jiři Dědeček – Prezes Czeskiego PEN Clubu. Podczas wieczoru odczytany został list Václava Havla. Spotkanie poprowadzili: Adam Pomorski, Anna Trzeciakowska, Anna Nasiłowska.

13.XII.2010. 429 Zebranie Literackie. Władysław Bartoszewski  – „Mój PEN Club”. Spotkanie uświetnili obecnością Prezydent RP Bronisław Komorowski i Wicemarszałek Sejmu RP Stefan Niesiołowski.

19.XI.2010. 428 Zebranie Literackie. Spotkanie z białoruskim poetą Uładzimirem Niaklajewem, Prezesem Honorowym Białoruskiego PEN Clubu, połączone z prezentacją Jego poematu Polonez w edycji trójjęzycznej: białoruskiej, litewskiej i polskiej.

18.XI.2010. 427 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody translatorskiej Polskiego PEN Clubu Leszkowi Engelkingowi. Laudację wygłosił Roman Kurkiewicz. Uroczystość poprowadził i wręczenia Nagrody dokonał Prezes Adam Pomorski. W drugiej części wieczoru odbyło się spotkanie „Szaleństwo poezji i narodu: William Butler Yeats (1865-1939)”. Głos zabrali: Leszek Engelking, Krystyna Dąbrowska, Adam Pomorski.

9.XI.2010. Spotkanie z indyjskim poetą i pisarzem, dyrektorem Akademii Sztuk Pięknych, tłumaczem i wybitnym znawcą literatury polskiej - Ashokiem Vajpeyi. 

25.X.2010. 426 Zebranie Literackie. Krzysztof Jasiewicz – „O Katyniu inaczej: nowe fakty, nowe liczby, nowe ujęcie”.

20.X.2010. 425 Zebranie Literackie. Spotkanie z Mykołą Riabczukiem – wybitnym pisarzem i publicystą, wiceprezesem Ukraińskiego PEN Clubu – z okazji wydania w polskim przekładzie tomu szkiców Ogród Metternicha. Rozmowę z pisarzem poprowadziła Bogumiła Berdychowska. Głos zabrał Prezes Kolegium Europy Wschodniej Jan Andrzej Dąbrowski.

18.X.2010. 424 Zebranie Literackie. Anna Nasiłowska – „Racjonalizm czasu próby: Stefania Zahorska (1889–1961)”.

11.X.2010. 423 Zebranie Literackie. Spotkanie z poetami słoweńskimi. Z okazji ukazania się antologii „Równoległa realność”. W spotkaniu udział wzięli: Gregor Podlogar, Jure Jakob, Ana Pepelnik, Tone Škrjanec, Primož Čučnik. Gości powitał Prezes Adam Pomorski. Spotkanie poprowadzili twórcy antologii: Maciej Olszewski i Adam Wiedemann.

21.VI. 2010. 422 Zebranie Literackie. "W dziesiątą rocznicę śmierci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1919–2000)". O Pisarzu mówił Włodzimierz Bolecki. Spotkanie poprowadzili Władysław Bartoszewski i Adam Pomorski.

20.V.2010. 421 Zebranie Literackie. Spotkanie z Iriną Prochorową, założycielką i redaktorem naczelnym moskiewskiego czasopisma „NLO” („Nowoje Litieraturnoje Obozrienije”), inicjatorką kolekcji współczesnej literatury polskiej wydawanej nakładem „NLO”. Spotkanie poprowadził Prezes Adam Pomorski.

17.V.2010. 420 Zebranie Literackie. „Szara Eminencja Europy: Józef Hieronim Retinger (1888–1960)”. O jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci dziejów nowoczesnej Polski, prekursorze jedności europejskiej mówili: Jacek Dobrowolski, Jeremi Sadowski, Jan Zieliński. Wieczór poprowadził Prezes Adam Pomorski.

23.IV.2010. 419 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich. Nagrodę odebrał Wiesław Juszczak. Laudację wygłosił Włodzimierz Lengauer. Podczas uroczystości zaprezentowana została najnowsza książka Laureata: tom zebranych szkiców Wędrówka do źródeł („słowo/obraz terytoria”, 2010). O książce mówił Dariusz Czaja. Zebrani oddali hołd pamięci Ofiar katastrofy smoleńskiej, o których wspomnienie wygłosił Prezes Adam Pomorski; on też poprowadził uroczystość i dokonał wręczenia Nagrody.

13–17.IV.2010. Polski PEN Club przyłączył się do inicjatywy środowisk muzycznych, współorganizując w Kościele Środowisk Twórczych pod wezwaniem Św. Brata Alberta i Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie dedykowane pamięci Prezydenta RP i wszystkich Ofiar katastrofy w Smoleńsku Czuwania Artystów pt. Muzyka, Słowo i Cisza. Obok wybitnych muzyków – solistów, kameralistów, grup i zespołów muzycznych, prezentując swoje utwory w ciągu tych dni wystąpili członkowie Polskiego PEN Clubu: Jacek Bocheński, Jerzy Górzański, Anna Janko, Anna Nasiłowska, Anna Piwkowska, Adam Pomorski, Adriana Szymańska, Piotr Wojciechowski. Współorganizatorzy, partnerzy i wspierający Czuwania: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych w Warszawie, Związek Kompozytorów Polskich, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Filharmonia im. Romualda Traugutta, Festiwal „Wszystkie Mazurki Świata”, Sonofect i.p., Polskie Radio Program II, TVP Kultura.

15.III.2010. 418 Zebranie Literackie. „O rzeczy głównej”. Głos zabrali: Maria Poprzęcka i Michał Paweł Markowski. Spotkanie poprowadził Prezes Adam Pomorski.

4.III. 2010. 417 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Edytorskiej Polskiego PEN Clubu im. Juliusza Żuławskiego ufundowanej przez Bank PEKAO SA. Nagrodę odebrała Maria Bokszczanin. Laudację wygłosił Andrzej Biernacki. W imieniu Rodziny Henryka Sienkiewicza głos zabrał Bartłomiej Sienkiewicz. Wręczenia Nagrody dokonali Władysław Bartoszewski – Prezes Polskiego PEN Clubu oraz w imieniu Fundatora Dyrektor Zarządzający Departamentem Komunikacji Korporacyjnej Banku PEKAO SA Robert Moreń.

18.II.2010. 416 Zebranie Literackie. Spotkanie z Władysławem Bartoszewskim z okazji premiery książki Środowisko naturalne. Korzenie. Rozmowę poprowadził Michał Komar. Fragmenty książki przeczytał Wojciech Pszoniak.

7.XII.2009. 415 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody translatorskiej Polskiego PEN Clubu. Nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu dzieł literatury polskiej na język hiszpański odebrał Fernando Presa González. Laudacje wygłosił Henryk Woźniakowski.

3.XII.2009. 414 Zebranie Literackie. Paweł Libera – „Józef Łobodowski: pisarz zaangażowany. W stulecie poety 1909-1988”. Wiersze Józefa Łobodowskiego recytował Andrzej Ferenc. Spotkanie zagaił Adam Pomorski.

26.XI.2009. 413 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu imienia Jana Parandowskiego ufundowanej przez Bank PeKaO SA Julii Hartwig. Laudacje wygłosiła Iwona Smolka. Wiersze odczytała Laureatka. Uroczystość poprowadził i wręczenia Nagrody dokonał prezes Władysław Bartoszewski i dyr. Robert Moreń.

16.XI.2009. 412 Zebranie Literackie. Spotkanie z Małgorzatą Szejnert. Spotkanie poprowadzili: Iwona Smolka i Adam Pomorski.

26.X.2009. 411 Zebranie Literackie. Agnieszka Cieplikowa – „O człowieku, który się nie zgadzał: Redaktor January Grzędziński (1891-1975)” Wieczór poprowadził Adam Pomorski.

16.X.2009. 410 Zebranie Literackie. Wieczór współczesnych pisarzy ukraińskich z okazji spotkania stypendystów GAUDE POLONIA. Program Stypendialny MKiDN GAUDE POLONIA powstał w roku 2003 z myślą o młodych twórcach z Europy Środkowo–Wschodniej, początkowo zwłaszcza z Białorusi i z Ukrainy. Na półrocznych stypendiach pod opieką polskich pisarzy przebywało dotychczas w Polsce około 250 twórców z różnych dziedzin sztuk wizualnych, muzealnictwa i konserwacji zabytków, filmowców, reżyserów teatralnych, pisarzy, tłumaczy i krytyków. W wieczorze udział wzięli: Ołeksandr Bojczenko, Ołeksandr Irwaniec, Marianna Kijanowska, Natalia Śniadanko, Serhij Żadan. Teksty polskie odczytał Adam Bauman. Wieczór poprowadził Adam Pomorski.

22.VI.2009. 409 Zebranie Literackie. „O Marku Żuławskim. Z okazji pełnego wydania tomu wspomnień malarza Studium do autoportretu (Archiwum Emigracji, t. 32)”. O twórczości Marka Żuławskiego mówili: Wiesława Wierzchowiska i Danuta Wróblewska. W dyskusji głos zabrali: Ewa Lewandowska-Tarasiuk i Jan Wiktor Sienkiewicz. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski i Mirosław A. Suproniuk.

8.VI.2009. 408 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich. Nagrodę odebrał Leopold Unger. Laudacje wygłosili: Jerzy Pomianowski i Jacek Żakowski. Spotkanie poprowadził i wręczenia nagrody dokonał Prezes Polskiego PEN Clubu Władysław Bartoszewski.

1.VI.2009. 407 Zebranie Literackie. „O przekładach literatury polskiej na Ukrainie”. Rozmowie towarzyszyła prezentacja najnowszych ukraińskich edycji (Rozmów z katem Kazimierza Moczarskiego; Szkiców piórkiem Andrzeja Bobkowskiego; Utworów zebranych w II t. Zbigniewa Herberta. W prezentacji i rozmowie udział wzięli: Łarisa Andrijewska, Ołeksandr Bojczenko, Oleś Herasym, Andrij Pawłyszyn. Głos zabrał autor do ukraińskiej przedmowy Rozmów z katem Adam Michnik. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

23.V.2009. 406 Zebranie Literackie. Spotkanie z Prezesem Międzynarodowej Federacji P.E.N. Jiřím Grušą. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

11.V.2009. 405 Zebranie Literackie. „Wieczór pamięci Witolda Lutosławskiego 1913-1994”. Głos zabrali: Tomasz Merta, Krzysztof Meyer, Grzegorz Michalski, Mieczysław Tomaszewski. Odczytano list nadesłany przez Julię Hartwig. Wieczór poprowadził Władysław Bartoszewski.

6.IV.2009. 404 Zebranie Literackie. „Nuda w kulturze” – Zbigniew Benedyktowicz, Aldona Jawłowska i Iwona Smolka. Spotkanie poprowadził Krzysztof Dorosz.

12.I.2009. 403 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Edytorskiej Polskiego PEN Clubu im. Juliusza Żuławskiego ufundowanej przez Bank PeKaO SA. Nagrodę odebrała Hanna Kirchner. Laudację wygłosił Janusz Degler. Wieczór poprowadził i wręczenia nagrody dokonali prezes Polskiego PEN Clubu Władysław Bartoszewski i Prezes Banku PeKaO SA Jan Krzysztof Bielecki. Drugą część wieczoru  stanowiła: Rozmowa o współczesnym edytorstwie polskim dedykowana Hannie Kirchner. Obok laudatorki głos zabrali: Janusz Dealer, Ewa Głębicka, Adam Karpiński.

16.XII.2008. 402 Zebranie Literackie. „Szare Skrzypce Andrzeja Szmidta.W drugą rocznicę Jego śmierci”O poecie mówili: Iwona Smolka i Cezary Gawryś. Wiersze przeczytał Klemens Górski. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

8.XII.2008. 401 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu imienia Jana Parandowskiego ufundowanej przez Bank PeKaO SA. Nagrodę odebrał Michał Głowiński. Laudacje wygłosili: Jerzy Jedlicki, Alina Molisak, Wojciech Tomasik. Uroczystość poprowadził i wręczenia Nagrody dokonali: Prezes Polskiego PEN Clubu Władysław Bartoszewski i przedstawiciel Banku p. Dyr. Robert Moreń.

24.XI.2008. 400 Zebranie Literackie. Wacław Sieroszewski. W 150 rocznicę urodzin”. Głos zabrali: Andrzej Z. Makowiecki, Lech Mróz, Andrzej Sieroszewski. Teksty Wacława Sieroszewskiego przeczytał Adam Barman. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

13.XI.2008. 389 Zebranie Literackie. Spotkanie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

10.XI.2008. 388 Zebranie Literackie. Przyjacielskie spotkanie z Ryszardem Matuszewskim i Wisławą Szymborską. (Spotkanie z powodu choroby Wisławy Szymborskiej zostało odwołane). Pan Adam Michoń (prezes Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. MetLife, sponsora wydarzenia ) w imieniu autora Ryszarda Matuszewskiego przybyłym gościom wręczył książkę „Wisławy Szymborskiej dary przyjaźni i dowcipu”.

30.X.2008. 387 Zebranie Literackie. „Kanon literatury: nowoczesny, ponowoczesny czy autorytarny?” – Kinga Dunin, Anna Nasiłowska, Danuta Sosnowska. Teksty przeczytał Andrzej Ferenc. Dyskusje poprowadził Adam Pomorski.

16.VI.2008. 386 Zebranie Literackie. Wieczór białoruski w Polskim PEN Clubie z okazji wydania antologii: „Nie chyliłem karku przed mocą. Antologia poezji białoruskiej od XV do XX wieku” oraz „Suplement poetycki. Ze współczesnej liryki białoruskiej”. W spotkaniu udział wzięli pisarze białoruscy: Uładzimir Arłoú – poeta, prozaik, eseista, członek Zarządu Białoruskiego PEN Clubu, autor nominowany do międzynarodowej nagrody „Europejski Poeta Wolności” (Gdańsk 2008), Lawon Barszczeúski – autor antologii Nie chyliłem karku przed mocą, tłumacz (m. in. poezji polskiej), publicysta, Prezes Honorowy Białoruskiego PEN Clubu, przewodniczący Białoruskiego Frontu Narodowego. Andrej Chadanowicz – poeta, tłumacz (m. in. poezji polskiej), członek Zarządu Białoruskiego PEN Clubu, Uładzimir Niaklajeú – poeta, tłumacz (m. in. dawnej poezji polskiej), były Prezes Białoruskiego PEN Clubu. Wiersze poetów białoruskich w przekładzie polskim recytował Andrzej Ferenc. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

9.VI.2008. 385 Zebranie Literackie. Wieczór pamięci Osipa Mandelsztama w siedemdziesięciolecie śmierci. Głos zabrał Paweł Nerler (Moskwa). Badacz życia i twórczości, edytor dzieł Mandelsztama, prezes Towarzystwa Mandelsztamowskiego, inicjator wystawienia w Moskwie pomnika poety. Wiersze przeczytał Adam Bauman. Zebranie poprowadził Adam Pomorski.

26.V.2008. 384 Zebranie Literackie. „Pisarze polscy o sztuce przekładu (z okazji ukazania się antologii Edwarda Balcerzana i Ewy Rajewskiej Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005)”. W spotkaniu udział wzięli: Edward Balcerzan, Ewa Rajewska, Marek Bieńczyk, Antoni Libera, Jerzy Jarniewicz. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

28.IV.2008. 383 Zebranie Literackie. Marek Radziwon – „Artysta, Działacz, Pan. O biografii politycznej Jarosława Iwaszkiewicza”. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

14.IV.2008. 382 Zebranie Literackie. „O przyszłości mediów publicznych”. W panelu głos zabrali: Agnieszka Celeda, Jan Dworak, Stanisław Jędrzejewski, Krystyna Mokrasińska, Krzysztof Skowroński, Andrzej Chłopecki, Małgorzata Kidawa-Błońska, Krzysztof Knittel, Roman Kurkiewicz, Jerzy Kornowicz, Vadim Makarenko, Grzegorz Michalski, Edward Pałłasz, Andrzej Titkow. Spotkanie poprowadzili: Iwona Smolka, Adam Pomorski.

31.III.2008. 381 Zebranie Literackie. Adam Michnik – „O marcu, o pisarzach i opozycji demokratycznej: garść refleksji i wspomnień”. Spotkanie poprowadził Władysław Bartoszewski.

17.XII.2007. 380 Zebranie Literackie. „Poezja polska za granicą”. Głos zabrali: Anders Bodegard, Jacek Bocheński, Adam Pomorski. Recytowali: Elżbieta Kijowska i Andrzej Ferenc. Sptkanie poprowadzila Iwona Smolka.

11.XII.2007. 379 Zebranie Literackie. Wieczór pamieci Jerzego Zagórskiego. Mówili: Michał Jagiello i Adam Pomorski. Fragmenty utworów Jerzego Zagórskiego przeczytała Irena Jun. Spotkanie współorganizowane ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich.

10.XII.2007. 378 Zebranie Literackie. Spotkanie z Andrzejem Mandalianem autorem tomów poetyckich Strzepy całunu i Poemat odjazdu. O poezji Andrzeja Mandaliana mówili: Iwona Smolka i Leszzek Szaruga. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski. Recytował Andrzej Ferenc.

19.XI.2007. 377 Zebranie Literackie. „Resentyment a moralność” – Joanna Tokarska-Bakir, Krzysztof Dorosz, Stanisław Obirek. Teksty przeczytała Elżbieta Kijowska. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

8.XI. 2007. 375 Zebranie Literackie. Wieczór pamięci Joanny Pollakówny w piątą rocznicę śmierci. O Joannie Pollakównie jako historyku sztuki mówiła Dorota Jarecka, o poezji Iwona Smolka. Wiersze recytował Andrzej Ferenc. Wieczór poprowadził Adam Pomorski.

29.X.2007. 374 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród translatorskich Polskiego PEN Clubu ufundowanych przez Bank Polska Kasa Opieki SA. Nagrody odebrali: Maria Przybyłowska i Jerzy Jeżewski. Laudacje wygłosili: Joanna Żurowska, Kazimierz Brakoniecki, Piotr Kłoczowski, Janusz Odrowąż-Pieniążek. Nagrody wręczył i uroczystość poprowadził Władysław Bartoszewski.

25.X.2007. 374 Zebranie Literackie. Spotkanie z Adamem Pomorskim, autorem pierwszego w Polsce przekładu poezji Thomasa Stearnsa Eliota W moim początku jest mój kres. Głos zabrali: Leszek Engelking, Anna Trzeciakowska, Iwona Smolka, Adam Pomorski. Recytowal Adam Bauman.

18.X.2007. 373 Zebranie Literackie. „O wolności myślenia” – Małgorzata Szpakowska, Stefan Meller, Andrzej Zool. Teksty przeczytał Andrzej Ferenc. Spotkanie poprowadził Krzysztof Dorosz.

8.X.2007. 372 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich za rok 2007 (Fundacja Kulturalna Rodziny Pruszyńskich). Nagrodę odebrał Jerzy Szacki. Laudacje wygłosili: Marcin Kula, Antoni Sułek, Paweł Śpiewak. Spotkanie poprowadził Władysław Bartoszewski.

28.V.2007. 371 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich za rok 2006 (Fundacja Kulturalna Rodziny Pruszyńskich). Nagrodę odebrał Krzysztof Pomian. Laudacje wygłosili: Jerzy Jedlicki, Andrzej Mencwel, Andrzej Rottermund. Wręczenia Nagrody dokonali: Barbara Miecznicka, Janusz Odrowąż-Pieniążek i Adam Pomorski.

21.V.2007. 370 Zebranie Literackie. „Kultura polska między październikiem a marcem: źródła, wielkość i spuścizna”. Głos zabrali Profesorowie: Barbara Skarga, Andrzej Friszke , Krzysztof Pomian. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

11.V.2007. 369 Zebranie Literackie. „Polska w Unii Europejskiej – bilans i perspektywy”. Wieczór zorganizowany przy współudziale Fundacji „Polska w Europie”. Program: I sesja: „Traktat dla Unii”. Referenci Panelu: Jan Barcz, Bronisław Geremek, Paweł Świeboda. Moderator: Leszek Jesień. II Sesja: „Miejsce Polski w Unii”. Referenci Panelu: Jacek Saryusz-Wolski, Konrad Szymański, Paweł Zaleski. Moderator: Andrzej Harasimowicz. Spotkanie otworzył Zygmunt Skórzyński.

7.V.2007. 368 Zebranie Literackie. „Jehudi Amichaj”. O Amichaju mówili poeci polscy: Marian Grześczak, Julia Hartwig, Piotr Matywiecki. Wspomnienie o Poecie wygłosił Jego Ekscelencja Ambasador Izraela David Peleg. Wiersze i fragmenty prozy przeczytał Adam Bauman. Spotkanie poprowadził Krzysztof Dorosz. Podczas wieczoru wyświetlony został fragment filmu poświęconego Amichajowi. Wieczór zorganizowany został przy współudziale „Zeszytów Literackich” i Ambasady Izraela.

26.IV.2007. 367 Zebranie Literackie.  Wręczenie Nagród Polskiego PEN Clubu za twórczość w dziedzinie przekładu. Nagrodę za przekłady literatury polskiej na język słowacki otrzymał Vlastimil Kovalčik (nagroda została wręczona in absenita); nagrodę za przekłady literatury polskiej na język hebrajski odebrał David Weinfeld. O Laureatach mówili: Marian Grześczak, Andrzej Sieroszewski, Jerzy Jarzębski, Szoana Ronen. Uroczystość poprowadził Prezes Władysław Bartoszewski.

5.III.2007 r. 366 Zebranie Literackie.  Wręczenie Nagrody im. Jana Parandowskiego Annie Świderkównie. Aktu wręczenia dokonali: Władysław Bartoszewski i Jan Krzysztof Bielecki (fundacja Banku PeKaO SA). Laudacje wygosili: Juliusz Domański, Maria Dzielska i Adam Łukaszewicz.

26.II.2007. 365 Zebranie Literackie.  Jeremi Sadkowski – „Polscy ojcowie Europy: dwieście lat sporów o federalizm”. Zagajenie i prowadzenie zebrania Krzysztof Dorosz.

8.II.2007. 364 Zebranie Literackie.  Spotkanie z okazji wznowienia książki Jana Parandowskiego Bolszewicy i bolszewizm w Rosji. Głos zabrali: Władysław Bartoszewski i Janusz Krasiński. Fragmenty książki Jana Parandowskiego przeczytał Zbigniew Zapasiewicz.

14.XII.2006. 363 Zebranie Literackie. „Kultura polska między październikiem a marcem (cz. I)”. Wokół książki Anny Bikont i Joanny Szczęsnej Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. W rozmowie głos zabrali: Alina Brodzka, Anna Nasiłowska, Joanna Szczęsna. Wieczór poprowadził Adam Pomorski.

4.XII.2006. 362 Zebranie Literackie. Wieczór pamięci Artura Międzyrzeckiego w dziesiątą rocznicę śmierci. O Arturze Międzyrzeckim mówił Adam Pomorski. Wiersze i fragmenty prozy Artura Międzyrzeckiego oraz zdania i uwagi o ich Autorze Wisławy Szymborskiej, Stanisława Barańczaka i Ryszarda Przybylskiego przeczytali: Elżbieta Kijowska i Adam Bauman.

27.XI.2006. 361 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody im. Jana Parandowskiego Jackowi Bocheńskiemu. O Laureacie mówili: Władysław Bartoszewski, Tadeusz Drewnowski i Piotr Matywiecki. Fragmenty dzieł Jana Parandowskiego przeczytała Joanna Szczepkowska. Wręczenia Nagrody dokonał Prezes Władysław Bartoszewski.

19.X.2006. 360 Zebranie Literackie. Andrzej Sieroszewski – „Ku czci węgierskich powstańców 1956-2006”. Wiersze i relacje poetów polskich i węgierskich przeczytali: Elżbieta Kijowska i Adam Bauman. Wieczór otworzył Adam Pomorski.

2.X.2006. 359 Zebranie Literackie. Spotkanie z Julią Hartwig. Wieczór otworzyła Ewa Lipska. Rozmowę z poetką poprowadził Ryszard Kapuściński.

19.VI.2006. 358 Zebranie Literackie. Maciej Wierzyński – „Polacy w Ameryce: Greenpoint czy Harvard?”. Spotkanie poprowadził prezes Władysław Bartoszewski.

29.V.2006 r. 357 Zebranie Literackie. „Stanisaw Jerzy Lec IN MEMORIAM w czterdziestolecie śmierci Poety”. Głos zabrali: Lidia Kośka, Piotr Matywiecki i Maciej Wierzyński. Tekst Leszka Kołakowskiego o Poecie oraz teksty Stanisława Jerzego Leca odczytał Adam Bauman. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

4.IV. 2006. 356 Zebranie Literackie. Allen Paul – „Symbolika Katynia”. Odczyt w języku angielskim wygłosił Allen Paul autor książki „Katyń. stalinowska masakra i triumf prawdy”. Słowo wstępne prof. Witold Kulesza (zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Szef Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

7.XII.2005. 355 Zebranie Literackie. Sala Wielka Zamku Królewskiego w Warszawie. Prezes Władysław Bartoszewski i Zarząd Polskiego PEN Clubu mieli zaszczyt zaprosić na uroczyste zebranie „W 80 rocznicę powstania Polskiego PEN Clubu”. Podczas zebrania przemówili: Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie Andrzej Rottermund, Prezes Polskiego PEN Clubu Władysław Bartoszewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Hartwig, Alexandre Blokh – Francuski PEN Club, Anders Bodegård –  Polski PEN Club, Szwedzki PEN Club, Jehwen Swerstiuk – Prezes Ukraińskiego PEN Clubu, Aleksandr Tkaczenko – Dyrektor Rosyjskiego PEN Clubu. Zostały wręczone Nagrody translatorskie Polskiego PEN Clubu. Nagrodę (fundacja Bertelsmann Media S.A.) za przekłady dzieł literatury pięknej i humanistyki polskiej na język niemiecki odebrała Nina Kozłowska oraz Robert Reszke za pomnikowe przekłady z języka niemieckiego wielkich dzieł humanistyki nowoczesnej (nagroda ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Spotkanie poprowadził Władysław Bartoszewski. Została zaprezentowana Księga Pamiątkowa Polskiego PEN Clubu „Polski PEN Club 1925-2005”.

1.XII.2005. 354 Zebranie Literackie. „Antysemityzm: skąd w Polsce to duchowe zatrucie?”. Głos zabrali: Kazimierz Brakoniecki, Paweł Huelle, Ireneusz Krzemiński. Spotkanie poprowadził Władysław Bartoszewski.

21.XI.2005. 353 Zebranie Literackie. „Czy literatura XX wieku ocalała? (weryfikacja kanonu i obrazu)”. Wystąpili: Anna Nasiłowska, Tadeusz Komendant, Adam Widemann. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

10.XI.2005. 352 Zebranie Literackie. „Inna kultura Europy: dziedzictwo kultury nieoficjalnej w dobie nowoczesności”. Głos zabrali: Joanna Tokarska-Bakir, Leszek Kolankiewicz, Jerzy Prokopiuk. Spotkanie poprowadził Krzysztof Dorosz.

27.X.2005. 351 Zebranie Literackie. „Zmiana stylu czy koniec dziejów? (O zerwaniu ciągłości międzypokoleniowej w kulturze)”. Głos zabrali: Kinga Dunin, Anna Lewicka-Morawska, Maciej Englert, Adam Pomorski. Spotkanie poprowadził Krzysztof Dorosz.

21.X.2005. 350 Zebranie Literackie. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.  Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza Janusz Odrowąż-Pieniążek i Prezes Polskiego PEN Clubu Władysław Bartoszewski otworzyli wystawę z okazji jubileuszu 80-lecia Polskiego PEN Clubu. (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza zorganizowało wystawę przybliżającą działalność i dorobek Polskiego PEN Clubu, z okazji osiemdziesięciolecia swojego istnienia. Dokumenty i fotografie, książki i prasowe wycinki przypomniały dzieje i idee naszej organizacji. Polski Klub Literacki PEN został założony w 1925 roku przez Stefana Żeromskiego, zarazem jego pierwszego prezesa, jako kolejny w międzynarodowej federacji narodowych klubów, których idea zrodziła się w Anglii. Tam w 1921 roku powstał P.E.N. (skrót od poetsessayistsnovelists; również gra słów: pen to po angielsku pióro) z inicjatywy pisarki Marjorie C. A. Dawson Scott, do której dołączyli m.in. John Galsworthy, Joseph Conrad, Bernard Shaw. Główną ideą organizacji stała się działalność na rzecz porozumienia i wzajemnego szacunku między narodami, opowiedzenie się za swobodną wymianą twórczości, przeciw antagonizmom narodowym, klasowym i rasowym, przeciw dyktaturom i cenzurze. Wszystkie te zasady, cele i zadania P.E.N. zostały zawarte w Karcie. Polskiemu PEN Clubowi najdłużej przewodził Jan Parandowski (1933-78). Podczas drugiej wojny światowej Polski PEN Club prowadził jawną działalność w Anglii pod kierownictwem Marii Kuncewiczowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku członkowie odbywali zebrania w obozach dla internowanych; powrót do legalnej działalności możliwy stał się w 1988 roku.

17.X.2005. 349 Zebranie Literackie. „O reformie oświaty raz jeszcze: między państwem, społeczeństwem a rynkiem”. Głos zabrali: Wiesława Filipiak, Hanna Milczewska, Jolanta Lipszyc, Marta Zahorska, Włodzimierz Paszyński. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

3.X.2005. 348 Zebranie Literackie. Wieczór Pamięci Ferdynanda Goetla – Prezesa Polskiego PEN Clubu 1927-1933. Głos zabrali: Władysław Bartoszewski i Włodzimierz Bolecki. Fragmenty wspomnień pisarza odczytała Elżbieta Goetel.

15.IX.2005. 347 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego Jerzemu Kłoczowskiemu. Laudację wygłosił Henryk Samsonowicz. Wspomnienie o Janie Parandowskim jako Prezesie w 80 rocznicę powstania Polskiego PEN Clubu wygłosił oraz spotkanie poprowadził Władysław Bartoszewski. Fragmenty utworów Jana Parandowskiego czytała Joanna Szczepkowska.

21.VI.2005. 346 Zebranie Literackie. Mazllum Saneja – „Wieczór poezji albańskiej”. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja książki „Antologia poezji albańskiej”, autorstwa albańskiego pisarza Mazllum Saneja. Spotkanie współorganizowane przez Ambasadę Republiki Albanii, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i Polski PEN Club.

31.V-3VI.2000. 345 Zebranie Literackie. Warszawski Festiwal Poezji im. Zbigniewa Herberta. W spotkaniach poetyckich w Polskim PEN Clubie udział wzięli: Kazimierz Brakoniecki, Tadeusz Dąbrowski, Jerzy Górzański, Julia Hartwig, Bogusław Kierc, Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki, Jarosław Mikołajewski, Adriana Szymańska, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki oraz Władimir Britaniszski i Asar Eppel – rosyjscy tłumacze wierszy Zbigniewa Herberta i innych poetów polskich, Laureaci Nagród Polskiego PEN Clubu. Spotkania prowadzili: Anna Nasiłowska, Adam Pomorski, Iwona Smolka, Leszek Szaruga.

9.V.2005. 344 Zebranie Literackie. Spotkanie z Martinem Pollackiem (zorganizowane przez Austriackie Forum Kultury pod patronatem Polskiego PEN Clubu) prowadził Ryszard Kapuściński.

21.II.2005. 343 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród Polskiego PEN Clubu. Nagrodę za twórczość poetycką odebrał Kazimierz Hoffman, za przekłady z języka niemieckiego – Feliks Przybylak. Laudacje wygłosili: Iwona Smolka i Mieczysław Orski. Spotkanie poprowadził prezesWładysław Bartoszewski.

31.I.2005. 342 Zebranie Literackie. Bronisław Baczko – „Jak wejść do Europy bez świecenia”. Spotkanie poprowadził Andrzej Werner.

24.I.2005. 341 Zebranie Literackie. Władysław Bartoszewski – „Moja Jerozolima, mój Izrael”. Głos zabrali: Joanna Szwedowska, Dawid Peleg – Ambasador Izraela w Polsce, Marian Turski. Spotkanie prowadził Piotr Matywiecki. Teksty czytał Zbigniew Zapasiewicz.

20.I.2005. 340 Zebranie Literackie. „Zdradzony bohater. János Esterházy (1901-1957).” Z okazji wydania książki Imre Molnára. Głos zabrali: Tadusz Olszański, Zofia Mycielska-Golik, Imre Molnár, Andrzej Przewoźnik, Karol Tarnowski. Teksty czytał Tadeusz Kwiatkowski-Cugow. Spotkanie zorganizowane przez Węgierski Instytut Kultury w Warszawie pod patronatem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiego PEN Clubu. 

16.XII.2004. 329 Zebranie Literackie. „Szaleństwo i twórczość: model nowożytny. Głos zabrali: Wiesław Juszczak i Jerzy Prokopiuk.

9.XII.2004. 328 Zebranie Literackie. „Sacrum jako tabu: czy instytucjonalizacja bluźnierstwa w kulturze?”. Głos zabrali: Joanna Tokarska-Bakir, Dariusz Karłowicz, Piotr Piotrowski, ks. Jan Sochoń. Spotkanie współorganizowane przez redakcję „Więź” poprowadzili Zbigniew Nosowski i Adam Pomorski.

6.XII.2004. 327 Zebranie Literackie. „Bunt czy stereotyp: o wspólnych tendencjach ewolucji kultury w postkomunistycznej Europie Środkowej”. Głos zabrali: Bogumiła Berdychowska, Andrzej S. Jagodziński, Tadeusz Olszański, Mykoła Riabczuk (Kijów), Wolfgang Templin (Berlin).

18.XI.2004. 326 Zebranie Literackie. ks. Michał Czajkowski  – "Misterium Izraela". Zebranie współorganizowane przez Towarzystwo "Więź". 

25.X.2004. 325 Zebranie Literackie. „Rozmowa o Czesławie Miłoszu (1911-2004)”. Głos zabrali: Stanisław Bereś, Andrzej Werner, Marek Zaleski.

4.X.2004. 324 Zebranie Literackie. Paweł Śpiewak  – "Edkacja przez kryzys permanentny: współczesność i spuścizna". 

31.V.2004. 323 Zebranie Literackie. „Albert Camus: upadek i wzlot”. Głos zabrali: Kazimierz Brakoniecki, Tadeusz Komendant, Jarosław Mikołajewski. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja książki Joanny Guze „Albert Camus: Los i lekcja”.

22.V.2004. 322 Zebranie Literackie /godzina 20.00/. Spotkanie z pisarzami z Rosji. Gośćmi Polskiego PEN Club byli: Wiktor Jerofiejew, Dymitr Bykow, Asar Eppel, Irina Barmietowa, Aleksandr Archangielski, Ksenia Starosielska. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

22.V.2004. 321 Zebranie Literackie /godzina 14.00/. Spotkanie z Judith Katzir. Poprowadzili: Władysław Bartoszewski i Iwona Smolka.

29.III.2004. 320 Zebranie Literackie. „W stulecie urodzin i w 35 rocznicę śmierci Witolda Gombrowicza”. Spotkanie z Ritą Gombrowicz poprowadził Jerzy Jarzębski.

8.III.2004. 319 Zebranie Literackie. „Unia czy Wspólnota: czy istnieją wartości europejskie?” (spotkanie z cyklu „Wokół integracji europejskiej”). Głos zabrali: Mieczysław Porębski, Jerzy Szacki, ks. Abp Józef Życiński.

10.XII.2003. 318 Zebranie Literackie. "Co po Giedroycu? Dialog polsko-ukraiński: przeszłość czy przyszłość?”. Głos zabrali: Jarosław Hrycak (Uniwersytet Lwowski), Jurij Prochaśko (eseista i tłumacz, Lwów), Roman Szporluk (Uniwersytet Harvarda, USA). Dyskusję poprowadzili: Bogumiła Berdychowska i Andrzej Mencwel.

17.XI.2003. 317. Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrod Polskiego PEN Clubu (ufundowanych przez BRE Bank S.A.). Nagrode za twórczośc prozatorska odebral Janusz Krasiński, za przekłady prozy polskiej na język rosyjski – Ksenia Starosielska, za przekłady poezji i prozy polskiej na język rosyjski – Asar Eppel. Laudacje wygłosili: Iwona Smolka, Jerzy Pomianowski, Adam Pomorski.

27.X.2003. 316 Zebranie Literackie. „George Orwell. Antyutopista: sceptyk czy wizjoner?” – Paweł Kłoczowski i Paweł Śpiewak.

26.IX.2003. 315 Zebranie Literackie. „O Tymonie Terleckim” (z okazji ukazania się tomu jego szkiców „Emigracja naszego czasu”). Głos zabrali: Nina Terlecka-Taylor, Władysław Bartoszewski, Wacław Lewandowski, Jerzy Timoszewicz.

23.VI.2003. 314 Zebranie Literackie. Antoni Libera – „Samuel Becket: nicość a historia”.

16.V.2003. 313 Zebranie Literackie. Anna Frajlich-Zając – ‘Po polsku w Ameryce”.

5.V.2003. 312 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród Polskiego PEN Clubu (ufundowanych przez BRE Bank S.A.) Nagrodę Specjalną odebrała Ida Fink, Nagrodę Edytorską – Barbara Toruńczyk. Głos zabrali: Joanna Tokarska-Bakir, Jerzy Jarzębski.

7.IV.2003. 311 Zebranie Literackie. „Próba świadectwa. W 60 lat po zagładzie i walce Warszawskiego Getta”. Głos zabrali: Władysław Bartoszewski, Jacek Leociak, Alina Molisak, Leszek Szaruga oraz ambasador Izraela Szewach Weiss.

7.III.2003. 310 Zebranie Literackie. „Choroba wejścia: konfrontacja stereotypów?” (spotkanie z cyklu „Wokół integracji europejskiej”). Głos zabrali: ks. Adam Boniecki, Andrzej St. Kowalczyk, Krzysztof Pomian.

13.I.2003. 309 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród Polskiego PEN Clubu. Nagrodę im. Jana Strzeleckiego odebrał Jakub Karpiński, nagrodę za przekłady literatury polskiej na język włoski – Pierto Marchesani, nagrodę za przekłady literatury rosyjskiej, białoruskiej  i francuskiej – Ziemowit Fedecki. Laudacje wygłosili: Jerzy Jedlicki, Alina Nowicka-Jeżowa, Adam Pomorski.

16.XII.2002. 308 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego (ufundowanej przez BRE Bank S.A.) Tadeuszowi Konwickiemu. Głos zabrali: Andrzej Łapicki, Adam Michnik, Marta Zielińska.

9.XII.2002. 307 Zebranie Literackie. Ewa Kuryluk – „O moim Ojcu. W 35 rocznicę śmierci Karola Kuryluka.

25.XI.2002. 306 Zebranie Literackie. „Prawica jako kontrkultura: moda intelektualna czy przełom światopoglądowy?” – Tadeusz Komendant, Wojciech Kunicki, Zbigniew Mikołejko.

7.XI.2002. 305 Zebranie Literackie. „Pamięć przeciw historii” – Danuta Sosnowska, Hubert Orłowski, Andrzej Paczkowski.

31.X.2002. 304 Zebranie Literackie. „Edukacja koncentracyjna” – wieczór z okazji przyznania Nagrody Nobla Imre Kertészowi. Głos zabrali: Władysław Bartoszewski, Tadeusz Drewnowski i Tadeusz Olszański.

24.VI.2002. 303 Zebranie Literackie. „T.S. Eliot: szyderstwo a metafizyka” – Magdalena Heydel, Jerzy Jarniewicz i Wiesław Juszczak.

4.VI.2002. 302 Zebranie Literackie. „Wolność słowa a język nienawiści”. Spotkanie współorganizowane przez Polską Izbę Książki oraz Stowarzyszenie Przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”. Głos zabrali: Władysław Bartoszewski, Jerzy Jedlicki, Andrzej Nowakowski, Beata Stasińska.

27.V.2002. 301 Zebranie Literackie. „Kultura w sidłach polityki: próba bilansu strat”. Głos zabrali Kazimierz Kutz i Andrzej Werner.

17.V.2002. 300 Zebranie Literackie. „Rozważna czy romantyczna: literatura polska w nowej Europie”. Głos zabrali: Francesco Cataluccio (Włochy), Asar Eppel (Rosja), Albrecht Lempp (Niemcy), Karol Lesman (Holandia), Gerard Rasch (Holandia). Spotkanie zorganizowane wspólnie przez Polski PEN Club i Program II PR poprowadzil Iwona Smolka i Adam Pomorski.

6.V.2002 299 Zebranie Literackie. Wieczór pamięci Pawła Hertza. Głos zabrali: Erwin Axer, Marian Bizan, Wojciech Karpiński. Słowo wstępne: Barbara Toruńczyk i Władysław Bartoszewski. Spotkanie współorganizowane przez „Zeszyty Literackie”.

25.III.2002. 298 Zebranie Literackie. „Nowa szkoła: czy rewolucja antyinteligencka?”. Głos zabrali: Dariusz Gawin, Tomasz Kitzwalter, Adam Pomorski.

4.III.2002. 297 Zebranie Literackie. Wieczór ku czci Jana Józefa Szczepańskieo. Głos zabrali: Anna Nasiłowska, Zdzisław Najder, Jacek Woźniakowski.

4.II.2002. 296 Zebranie Literackie. „Niebezpieczne pokusy: Tomasz Mann a rewolucja konserwatywna”. Głos zabrali: Jerzy Łukosz, Hubert Orłowski, Leszek Szaruga.

17.XII.2001. Spotkanie z Gregorijem Kanowiczem. 

23.XI.2001.295 Zebranie Literackie. Spotkanie z Niną Taylor-Terlecką, wdową po śp. Tymonie Terleckim, badaczką literatury polskiej. Spotkanie współorganizowane przez Stowarzyszenie Piszarzy Polskich.

8.XI.2001. 294 Zebranie Literackie. „Ironia: czy zapomniany wymiar?”. Głos zabrali: o. Jan Andrzej Kłoczowski, Michał Paweł Markowski, Andrzej Szpociński.

22.X.2001. 293 Zebranie Literackie. „Homme de letters i egzorcyzmy. W 60 rocznicę śmierci Tadeusza Boya-Żeleńskiego”. Głos zabrali: Tadeusz Komendant, Marta Piwińska i Janusz Tazbir.

8.X.2001. 292 Zebranie Literackie. Julia Hartwig – „Poeta dzisiaj”. O twórczości Julii Hartwig mówił Jerzy Jarzębski.

11.IX.2001. 291. Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu za przekłady literatury francuskiej Marynie Ochab. Laudację wygłosił Stanisław Rosiek.

21.V.2001. 290 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród Polskiego PEN Clubu. Nagrodę za twórczość prozatorską odebrała Anna Bolecka, za przekłady literatury polskiej na język niemiecki – Rolf Fieguth. Laudacje wygłosili Tadeusz Nyczek i Michał Głowiński. Druga część wieczoru poświęcona była prezentacji antologii  „Polskije poety XX wieka” w przekładach na rosyjski Natalii Astafiewej i Władimira Britaniszskiego.

7.V.2001. 289 Zebranie Literackie. „Kultura polska w procesie integracji europejskiej”. Głos zabrali: Jacek Saryusz-Wolski – Minister, Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Wojciech Krukowski – dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej, Leszek Szaruga.

23.IV.2001. 288 Zebranie Literackie. Wieczór pamięci Juliana Stryjkowskiego. Głos zabrali: Henryk Bereza, Marek Nowakowski, Piotr Szewc. Teksty czytał Adam Bauman.

12.III.2001. 287 Zebranie Literackie. Ks. Adam Boniecki – „Zmierzch PRL-u widziany z Watykanu”.

26.II.2001. 286 Zebranie Literackie. „Czy potrzebna jest nam kobieca historia kultury?”. Głos zabrały: Grażyna Borkowska, Małgorzata Czermińska, Małgorzata Szpakowska.

29.I.2001. 285 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród Polskiego PEN Clubu. Nagrodę za twórczość poetycką odebrał Jerzy Ficowski, Nagrodę Edytorską – Zofia Hertz, Nagrodę im. Jana Strzeleckiego – Barbara Skarga, Nagrodę im. Ksawerego Pruszyńskiego (fundacja Mieczysława Pruszyńskiego) – Teresa Torańska. Laudacje wygłosili: Jakub Ekier, Tadeusz Chrzanowski, Władysław Stróżewski, Andrzej Friszke.

20.XI.2000. 284 Zebranie Literackie. Wieczór pamięci Stefana Żeromskiego (w 75 rocznicę śmierci Pisarza). Głos zabrali: Alina Kowalczykowa, Jerzy Szacki, Andrzej Wajda. Gościem honorowym była Monika Żeromska. Uroczystość poprzedzona została złożeniem kwiatów na grobie Stefana Żeromskiego, założyciela i patrona Polskiego PEN Clubu.

18, 19 XI.2000. 283 Zebranie Literackie. „Bałkański zerwany most”. Spotkanie z pisarzami z krajów bałkańskich w cyklu „Café Europa”, współorganizowane przez Austriacki Instytut Kultury, Fundację „Pogranicze” (Sejny) oraz Muzeum Xawerego Dunikowskiego w Królikarni. Głos zabrali: Krzysztof Czyżewski („Pogranicze”), Paweł Huelle (Polski PEN Club), Drago Jančat (Lubljana), Martin Pollack (Wiedeń), Mileta Prodanović (Belgrad).

14.XI. 2000. 382 Zebranie Literackie. Spotkanie z poetami z Petersburga – Jeleną Szwarc i Siergiejem Stratanowskim. Spotkanie współorganizowane przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich poprowadzili Leszek Szaruga i Adam Pomorski.

6.XI.2000. 381 Zebranie Literackie. Prezes PAN Mirosław J. Mossakowski – „Ludzie nauki na przełomie stuleci”.

16.X.2000. 380 Zebranie Literackie. Wieczór pamięci Wacława Borowego (w 50 rocznicę śmierci Profesora). Głos zabrali: Anna Nasiłowska, Zofia Stefanowska, Andrzej Biernacki, Michał Głowiński.

4.X.2000. 379 Zebranie Literackie. „Polscy katolicy wobec Żydów: czego można oczekiwać po pielgrzymce Jana Pawła II do Ziemi Świętej?” (spotkanie współorganizowane przez Stowarzyszenie Przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii oraz redakcję miesięcznika „Więź”). Głos zabrali: ks. Abp Józef Życiński, Stanisław Krajewski (członek Zarządu Związku Gmin Żydowskich) oraz Agnieszka Magdziak-Miszewska (członek miesięcznika „Wieź”).

19.VI.2000. 378 Zebranie Literackie. Wieczór pamięci Kazimierza Brandysa. Głos zabrali: Anna Nasiłowska, Jacek Bocheński, Marek Zagańczyk, który odczytał wspomnienie Wojciecha Karpińskiego. Teksty czytał Krzysztof Kołbasiuk.

12.VI.2000. 377 Zebranie Literackie. Wieczór pamięci Ksawerego Pruszyńskiego (w 50 rocznicę śmierci). Głos zabrali: Rafał Habielski, Piotr Kłoczowski, Ryszard Matuszewski.

20.V.2000. 376 Zebranie Literackie. Spotkanie z Tymoteuszem Karpowiczem. Prowadził Tadeusz Komendant.

17.V.2000. 375 Zebranie Literackie. Wręczenie Janowi Karskiemu Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jana Strzeleckiego. Laudację wygłosił Marek Edelman. W drugiej części wieczoru cele i działalność Stowarzyszenia Przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” przedstawił jego wiceprezes Maciej Geller.

9.V.2000. 374 Zebranie Literackie. Wręczenie Gerardowi Raschowi Nagrody Polskiego PEN Clubu za przekłady literatury polskiej na język niderlandzki. Laudację wygłosił Ryszard Kapuściński.

8.V.2000. 373 Zebranie Literackie. „Czeczenia: prawo do życia, prawo do kultury”. Głos zabrali: Aleksandra Rezunow (Polska Akcja Humanitarna), Isa Adajew – ostatni dyrektor Muzeum Narodowego w Groznym.

10.IV.2000. 372 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody im. Ksawerego Pruszyńskiego (fundacja Mieczysława Pruszyńskiego) Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu. Laudacje wygłosili: Władysław Bartoszewski i Jacek Taylor.

3.IV.2000. 371 Zebranie Literackie. Tomas Venclova – „Teraz przemawia sama Cisza (o Annie Achmatowej). Słowo wstępne: Barbara Toruńczyk, redaktor naczelny „Zeszytów Literackich (współorganizatora wieczoru).

6.III.2000. 370 Zebranie Literackie. Andrzej Zoll – „Demokracja a kompetencja: O stanowieniu praw w Polsce”.

31.I.2000. 369 Zebranie Literackie. Wieczór pamięci Juliusza Żuławskiego. Głos zabrali: Halina Cieplińska-Bitner, Władysław Bartoszewski, Zygmunt Kubiak. Teksty czytał Jerzy Zelnik.

10.I.2000. 368 Zebranie Literackie. Wieczór poświęcony Chrystianowi Skrzyposzkowi. Głos zabrali Janusz Maciejewski i Leszek Szaruga. Teksty czytał Zbigniew Zapasiewicz.

15.XI.1999. 367 Zebranie Literackie. Wręczenie Karolowi Lesmanowi Nagrody PEN Clubu za przekłady literatury polskiej na język niderlandzki oraz prelekcja Wiesława Godzica  – „Jak internet zmienia słowo”. Zagajenie: prezes Jacek Bocheński.

25.X.1999. 366 Zebranie Literackie. Kazimierz Wójcicki – „Niemiecki obrachunek z historią”.

14.X.1999. 365 Zebranie Literackie. Spotkanie z pisarzami szwajcarskimi. W spotkaniu udział wzięli: Therese Bichsel, Daniel Himmelberger, Ruth Loeb, Paweł Lascaux. Spotkanie poprowadził prezes Jacek Bocheński.

 

15-20.VI.1999. Kongres P.E.N.

66. MIĘDZYNARODOWY KONGRES P.E.N. "Pożegnanie XX wieku". Po raz drugi w swej historii Polski PEN był – podobnie jak w roku 1930 – gospodarzem Światowego Kongresu P.E.N.

W ramach 66 Światowego Kongresu Międzynarodowej Federacji P.E.N. Zarząd Polskiego PEN Clubu serdecznie zaprosił:

15 czerwca 1999 r. Przyjęcie powitalne dla uczestników Kongresu na Zamku Królewskim w Warszawie. Gości powitał Premier Rządu RP, prof. Jerzy Buzek.

16 czerwca 1999 r., godz. 15,00-18,00 do Sali im. Adama Mickiewicza, Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego na Sesję Literacką „Pożegnanie XX wieku” cz. I: „Historia, wspólnota, jednostka”. Mówili: Władysław Bartoszewski,  Ana Blandiana, Kazimierz Brandys, Ferdinando Camon, Ronald Harwood, Jerzy Jedlicki, Ryszard Kapuściński, Ireneusz Krzemiński, Judith Rodriguez, Jiři Stranský.

Wieczór poezji, godz. 20,30., Łazienki, Stara Pomarańczarnia. Wystąpili m.in.: Julia Hartwig, Urszula Kozioł,  Ewa Lipska, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska.

17 czerwca 1999 r., godz. 15,00- 18,00 do Sali im. Adama Mickiewicza, Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego na Sesję Literacką „Pożegnanie XX wieku” cz. II: „Natura, tradycja, przyszłość”. Mówili: Genadij Ajgi, Jurij Andruchowycz, Homero Aridjis, Emmanuel Clancier, Galina Czepinskiene, Anna Hatherly, Francis King, Zygmunt Kubiak, Stanisław Lem.

17 czerwca 1999 r., godz. 10,00-13,00 do Sali C Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego na Seminarium UNESCO , cz. I: „Jakie były i co robiły stowarzyszenia literackie” z udziałem m.in.: gościa honorowego  – Doan Viet Hoat’a, Jewhena Swerstiuka, Adama Michnika.

18 czerwca 1999 r., godz. 10,00-13,00 do Sali C Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego na Seminarium UNESCO, cz.II: „Perspektywa na przyszłość” z udziałem m.in.: Jacka Bocheńskiego, Francisa Kinga, Ryszarda Matuszewskiego, Clary Gyorgyey, Ryszarda Kapuścińskiego, Tomasa von Vegesacka.

18 czerwca 1999 r., godz. 15,00-17,00 do Domu Literatury na Program Izraelski. „Literatura hebrajska tworzona w Polsce” – Ortsion Bartana; „Literatura polska w przekładach hebrajskich” – Richard Löv; „Literatura hebrajska w przekładach polskich”  – Ewa Świderska, Aleksander Ziemny.

19 czerwca 1999 r., godz. 10,00-13,00 do Domu Literatury na Poranek Literacki. Wystąpili autorzy zagraniczni i polscy, m.in.: Mary Baxter, Hatif Janabi, Yotaro Konaka.

19 czerwca 1999 r. godz. 16,45-17,30.: Konferencja prasowa. Sala im. Adama Mickiewicza Auditorium Maximum.

20 czerwca 1999 r. Wycieczka do Krakowa.

KOMITET HONOROWY:

Prezes Rady Ministrów – Profesor Jerzy Buzek, Czesław Miłosz, Bronisław Geremek – Minister Spraw Zagranicznych, Andrzej Zakrzewski – Minister Kultury i Sztuki, prof. Jerzy Kłoczowski – Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, prof. Włodzimierz Siwiński – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Andrzej Rottermund – Dyrektor Zamku Królewskiego, Antoni Pietkiewicz – Wojewoda Mazowiecki, Paweł Piskorski – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Marcin Święcicki – Prezydent Miasta  Stołecznego Warszawy.

ZORGANIZOWANIE KONGRESU UMOŻLIWILI FINANSOWO: Ministerstwo Kultury i Sztuki RP, UNESCO.

SPONSORZY – LOT, PZU oraz: Fundacja im. Stefana Batorego, Warsaw Stock Exchange, Plus GSM, BRE Bank S.A., PKP, Phare Dialog Społeczny, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, „Czytelnik”, „Gazeta Wyborcza”, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, firma A. Blikle, ZAiKS, Fundusz Integracji Europejskiej.

 

12.IV.1999. 364 Zebranie Literackie. „Rozmowy o Niemczech w Europie”. (spotkanie dyskusyjne zorganizowana przy udziale Fundacji im. Friedricha Eberta). Głos zabrali: Hermann Bunz – dyrektor Przedstawicielstwa Fundacji; Jirij Gruša – pisarz, Ambasador Republiki Czeskiej w Wiedniu; Peter Seel – dyrektor Instytutu Goethego w Warszawie; Kazimierz Wójcicki – dyrektor Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Spotkanie poprowadził prezes Jacek Bocheński.

22.III.1999. 363 Zebranie Literackie. Janusz Tazbir – „Kultura szlachecka i kultura ludowa. Konflikty i osmoza”.

20-21.XI.1998. 362 Zebranie Literackie. „Ukraina i Polska wobec niepodległości. Wspólnota i odmienność doświadczeń”. Konferencja naukowa w siedzibie Fundacji im. św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej zorganizowana przez Polski PEN Clubu przy współudziale Fundacji im. św. Włodzimierza, (sfinansowana przez Fundację im. Stefana Batorego). Komitet organizacyjny sesji stanowili: Olga Hnatiuk, Jerzy Jarzębski, Agnieszka Kornijenko, Włodzimierz Mokry, Danuta Sosnowska i Kazimierz Traciewicz.

16.XI.1998. 361 Zebranie Literackie. Wieczór pamięci Jana Parandowskiego w dwudziestą rocznicę śmierci. Głos zabrali: Władysław Bartoszewski, Stanisław Stabryła, Piotr Wojciechowski.

26.X.1998. 360 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród Polskiego PEN Clubu. Nagrodę za twórczość prozatorską odebrał Stefan Chwin, za twórczość poetycką – Urszula Kozioł, za przekłady z języków obcych – Jan Radożycki i Aleksander Ziemny, za przekłady poezji polskiej na język rosyjski – Światosław Swiacki. Nagrodę Edytorską odebrał Janusz Odrowąż-Pieniążek, Nagrodę im. Jana Strzeleckiego – Andrzej Mencwel. Laudacje wygłosili: Tadeusz Komendant, Michał Głowiński, Zygmunt Kubiak, Klemens Górski, Ziemowit Fedecki, Zdzisław Najder i Jerzy Jedlicki.

28.IX.1998. 359 Zebranie Literackie. Wręczenie Tadeuszowi Różewiczowi Nagrody imienia Jana Parandowskiego. Zagajenie – prezes Jacek Bocheński. Słowo o laureacie – Jacek Łukasiewicz.

27.V.1998. 358 Zebranie Literackie. Spotkanie z Miroslawem Holubem. Spotkanie zorganizowane przy udziale Ośrodka Kultury Czeskiej poprowadził Prezes Jacek Bocheński.

11.V.1998. 357 Zebranie Literackie. „Świat nadal nie przedstawiony”. Głos zabrali: Paweł Huelle, Jerzy Jarzębski, Paweł Śpiewak. Słowo wstępne: prezes Jacek Bocheński.

6.VI.1998. 356 Zebranie Literackie. Edward Balcerzan – „Mickiewicz – poeta XX wieku”.

9.III.1998. 355 Zebranie Literackie. „Śladami Marca'68”. Głos zabrali:. Stefan Amsterdamski, Andrzej Friszke, Jerzy Jedlicki i Krzysztof Śliwiński.

9.II.1998. 354 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród Polskiego PEN Clubu. Nagrodę im. Ksawerego Pruszyńskiego (fundacja Mieczysława Pruszyńskiego) odebrał Stefan Bratkowski, nagrodę za przekłady poezji polskiej na język angielski – Clare Cavanagh, nagrodę za twórczość prozatorską – Włodzimierz Odojewski, za twórczość eseistyczną – Edward Balcerzan. Laudacje wygłosili: Ryszard Kapuściński, Mieczysław Orski, Włodzimierz Bolecki, Tadeusz Pióro. Zebranie prowadził Jerzy S. Sito.

12.I.1998. 353 Zebranie Literackie. Zygmunt Kubiak – „Aktualność tradycji greckiej”.
 

1.XII.1997. 352 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród Polskiego PEN Clubu. Nagrodę im. Jana Parandowskiego otrzymał in absentia Stanisław Barańczak. Nagrodę za przekłady z języka hiszpańskiego odebrał Carlos Marrodan-Casas, za przekady z języka angielskiego – Piotr Sommer. Nagrodę za przekłady literatury polskiej na język litewski otrzymał in absentia Justinas Marcinkavičius. Nagrodę Edytorską otrzymała Redakcja Literacka Programu II Polskiego Radia. Laudacje wygłosili: Marian Stala, Krystyna Rodowska, Andrzej Sosnowski, Algis Kaleda i Włodzimierz Bolecki.

23.VI.1997. 351 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu za twórczość poetycką Julii Hartwig. Laudację wygłosiła Anna Nasiłowska, wiersze czytała Laureatka.
20 Października 1997. Kultura w mediach Publicznych. Głos zabrali: Stefan Bratkowski, Ireneusz Krzemiński, Rafał Marszałek, Stefan Morawski i Andrzej Wajda

26.V.1997. 350 Zebranie Literackie. Spotkanie z Martinem Walserem. Spotkanie zorganizowane wspólnie z Instytutem Goethego poprowadził prezes Jacek Bocheński.

28.IV.1997. 349 Zebranie Literackie. „Co językiem polskim?”.  Głos zabrali: Jacek Bocheński, Michał Głowiński, Andrzej Markowski i Kazimierz Orłoś.

20.III.1997. Zebranie Sprawozdawcze i Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze.

3.III.1997. 348 Zebranie Literackie. „Czy media służą zrozumieniu świata, czy go zaciemniają?”. Głos zabrali: Jacek Bocheński, Teresa Bogucka, Kazimierz Dziewanowski. Spotkanie poprowadził Ryszard Kapuściński.

17.II.1997. 347 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego (fundacja Mieczysława Pruszyńskiego) Krzysztofowi Jasiewiczowi, Adamowi Krzemińskiemu i Teresie Prekerowej. Laudacje wygłosili: Stanisław Mossakowski, Ryszard Kapuściński, ks. Michał Czajkowski.

27.I.1997. 346 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród Polskiego PEN Clubu. Nagrodę za przekłady literatury polskiej na język węgierski odebrała Irén Fejér, na język angielski – Michał Mikoś (USA); za przekłady humanistyki z języka niemieckiego – Jan Garewicz, za całokształt twórczości translatorskiej – Ireneusz Kania. Laudacje wygłosili: Julia Hartwig, Zygmunt Kubiak, Barbara Skarga i Adam Pomorski.

18.XI.1996. 345 Zebranie Literackie. „Wygnanie i powrót” spotkanie poświęcone kulturze Tatarów Krymskich, zorganizowane przez Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Środkowej pod patronatem Polskiego PEN Clubu.

14.X.1996. 344 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród Polskiego PEN Clubu. Nagrodę Edytorską otrzymała Maria Danilewicz-Zielińska; Nagrodę imienia Jana Strzeleckiego otrzymała Krystyna Kerstenowa; Nagrodę imienia komandora Kazimierza Szczęsnego otrzymał Jan Kazimierz Sawicki. Laudacje wygłosili: Andrzej Kłossowski, Jerzy Holzer i Bolesław Fac.

4.X.1996. 343 Zebranie Literackie. Wieczór ukraiński w Polskim PEN Clubie dedykowany pamięci Wasyla Stusa. Głos zabrali: Aleksandra Hnatiuk, Mychajłyna Kociubynśka, Bohdan Osadczuk, Jehwen Swierstiuk.

30.IX.1996. 342 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród Polskiego PEN Clubu za twórczość poetycką, prozatorską i eseistyczną  Wisławie Szymborskiej, Władysławowi Terleckiemu i Jackowi Łukasiewiczowi. Laudacje wygłosili: Małgorzata Baranowska, Andrzej Werner, Tadeusz Komendant.

28.VI.1996. 341 Zebranie Literackie. Urodzinowe spotkanie autorskie Czesława Miłosza w Studio Koncertowym S1 Polskiego Radia w Warszawie pod honorowym patronatem Polskiego PEN Clubu. Prezes Artur Międzyrzecki powitał Jubilata i wręczył mu legitymację Polskiego PEN Clubu z okazji odnowionego członkostwa Poety w naszym stowarzyszeniu. O Czesławie Miłoszu mówiła Renata Górczyńska, a następnie Czesław Miłosz czytał i komentował swoje wiersze.

27.VI.1996. 340 Zebranie Literackie. W 50-lecie „Kultury” i w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Jerzego Giedroycia. Gustaw Holoubek odczytał nadesłany z Paryża tekst Krzysztofa Pomiana, prezentujący sylwetę Jerzego Giedroycia, oraz fragmenty „Autobiografii na cztery ręce”. Referaty wygłosili: Krystyna Kersten (Enklawa Wolnej Myśli) i Tadeusz Chrzanowski (Pochwała Xięcia na Laficie); głos zabrali Jarosław Abramow, Tomasz Jastrun, Jerzy Jedlicki, Marek Krawczyk. Przesłanie do Jubilata skierował przybyły na uroczystość Czesław Miłosz. Jerzy Giedroyc otrzymał godność członka honorowego Polskiego PEN Clubu, pierwszą w historii naszego stowarzyszenia.

10.VI.1996. 339 Zebranie Literackie. W 50-lecie „Tygodnika Powszechnego”. Nagrodę Specjalną Polskiego PEN za wybitne zasługi dla kultury i piśmiennictwa polskiego odebrał Jerzy Turowicz. Mówili: Władysław Bartoszewski, Tomasz Fijałkowski, Julia Hartwig, Ryszard Kapuściński, Zygmunt Kubiak i Jan Józef Szczepański.

20.V.1996. 338 Zebranie Literackie. „Życie i dzieło Balysa Sruogi. W stulecie urodzin litewskiego poety i prozaika”. Głos zabrali: Mieczysław Jackiewicz, Algis Kaleda, Kornelijus Platelis. Teksty czytał Andrzej Szczepkowski.

18.III.1996. 337 Zebranie Literackie. Wieczór poświęcony Janowi Parandowskiemu w stulecie Jego urodzin, połączony z uroczystością wręczenia Nagrody imienia Jana Parandowskiego Ryszardowi Kapuścińskiemu. O Janie Parandowskim mówił Zdzisław Libera, laudację wygłosił Jerzy Jarzębski. Teksty czytał Andrzej Szczepkowski.

23.II.1996. 336 Zebranie Literackie. Spotkanie z Umberto Eco (zorganizowane wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury). Słowo wstępne: Bronisław Geremek. Zagajenie prezes Artur Międzyrzecki i Dyrektor Instytutu Włoskiego Franco Venturini.

29.I.1996. 335 Zebranie Literackie. Wieczór wspomnień o Lechu Bądkowskim, Andrzeju Kijowskim, Leszku Proroku i Jerzym Zagórskim. Wspominali: Wiktor Woroszylski, Artur Międzyrzecki, Jan Józef Szczepański i Stanisław Bereś. Zaprezentowano księgę pamiątkową „Polski PEN Club 1975-1995”.

12.XII.1995. 334 Zebranie Literackie. Zebranie na Zamku Królewskim w Warszawie w 70-lecie Polskiego PEN Clubu.

16.XI.1995. 333 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród PEN Clubu za twórczość eseistyczną, prozatorską i poetycką Ryszardowi Przybylskiemu, Pawłowi Huelle, Bronisławowi Majowi. O laureatach mówili: Andrzej Makowiecki, Antoni Libera i Marek Zaleski.

23.X.1995. 332 Zebranie Literackie. Jerzy Jedlicki, Stanisław Stomma, Jan Józef Szczepański – „O obyczajności w życiu społecznym”.

18.IX.1995. 331 Zebranie Literackie. Wieczór z okazji przyznania Nagród PEN Clubu dla tłumaczy Andersowi Bodegårdowi, Michałowi Friedmanowi, Adamowi Pomorskiemu oraz Nagrody imienia Jana Strzeleckiego Andrzejowi Osęce. O laureatach mówili: Zenon Ciesielski, Jerzy Tomaszewski, Tadeusz Komendant, Piotr Bratkowski.

26.VI.1995. 330 Zebranie Literackie. Andrzej Szczypiorski – „Demokracja intelektualiści”.
12.VI.1995. 330 Zebranie Literackie. Leszek Balcerowicz – „Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej”.

29.V.1995. 329 Zebranie Literackie. Wręczeni Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie Kazimierzowi Leskiemu. O laureacie mówili Józef Garliński i Artur Międzyrzecki.

25.V.1995. 328 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody PEN Clubu  za przekłady sztuk Aleksandra Fredry na język angielski Noelowi Clarkowi. O laureacie mówiła Anna Trzeciakowska, wiersze recytował Andrzej Szczepkowski.

3.IV.1995. 327 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród PEN Clubu im. Jana Parandowskiego Stanisław Lemowi oraz Nagród PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego (fundacja Mieczysława Pruszyńskiego) – Irenie Sławińskiej, Marii Wiernikowskiej i Piotrowi Matywieckiemu. O laureatach mówili: Jerzy Jarzębski, Zdzisław Łapiński, Jacke Kuroń i Alina Kowalczykowa.

13.II.1995. 326 Zebranie Literackie. Ryszard Kapuściński – „Obraz współczesnego świata”.

8.XII.1994. 325 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Edytorskiej PEN Clubu Kazimierzowi i Zofii Romanowiczom oraz Nagrody imienia Jana Strzeleckiego – Andrzej Krzysztofowi Kunertowi. O laureatach mówili: Artur Międzyrzecki, Alina Kowalczykowa i Wojciech Fałkowski.

6.XII.1994. 324 Zebranie Literackie. Spotkanie z Seamusem Heaneyem i Stanisławem Barańczakiem, poświęcone przekładom „Trenów” Jana Kochanowskiego na język angielski oraz przekładom poezji Heaney’a na polski.

21.XI.1994. 323 Zebranie Literackie. Edward Balcerzan – „Stuletni Skamandryta siadł przy klawikordzie”. Wiersze czytał Andrzej Łapicki.
17.X.1994. 322 Zebranie Literackie. Spotkanie z Szymonem Wiesenthalem. Słowo wstępne wygłosił Władysław Bartoszewski.

6.X.1994. 321 Zebranie Literackie. Tadeusz Mazowiecki – „Moja misja w dawnej Jugosławii”.

28.IX.1994. Zebranie Literackie. Wieczór autorski Artura Międzyrzeckiego w S.P.P.

11.VII.1994. 320 Zebranie Literackie. Wieczór poetycki – „Baczyński i inni (poeci walczącej Warszawy)”. Wiersze czytali:. Maja Komorowska, Anna Nehrebecka i Andrzej Szczepkowski.

20.VI.1994. 319 Zebranie Literackie. Wieczór w pięćdziesiątą rocznicę Powstania Warszawskiego. Prelekcję wygłosili Aleksander Gieysztor – „Powstanie Warszawskie w Europie 1944 r.” i  Stanisław Jankowski – Agaton "Ze wspomnień”. Wiersze recytował Gustaw Holoubek.

6.VI.1994. 318 Zebranie Literackie. Tomasz Burek – „Nad literaturą ostatnich lat dwudziestu”.

9.V.1994. 317 Zebranie Literackie. Spotkanie z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim. Słowo wstępne wygłosił Włodzimierz Bolecki.

28.III.1994. 316 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego (fundacja Mieczysława Pruszyńskiego) Jerzemu Jedlickiemu, Agacie Tuszyńskiej, Tadeuszowi Żychiewiczowi. O laureatach mówili : Jacek Kochanowicz, Janusz Maciejewski, Bronisław Mamoń.

18.III.1994. 315 Zebranie Literackie. Wieczór pt. „Sarajewo” zorganizowany wspólnie z Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich. Wiersze czytali Anna Nehrebecka i Andrzej Szczepkowski.

14.II.1994. 314 Zebranie Literackie. Spotkanie z Arkadym Waksbergiem, wiceprezesem Rosyjskiego PEN Clubu – prelekcja „Co dzieje się w Moskwie”.

21.II.1994. 313 Zebranie Literackie. Kazimierz Dziewanowski – „Waszyngtońska walizka ambasadora”.

7.II.1994. 312 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród Polskiego PEN Clubu za przekłady Zofii Chądzyńskiej, Małgorzacie Łukasiewicz, Henrykowi Beresce, Natalii Astafiewej i Włodzimierzowi Brytaniszskiemu. O laureatach mówili: Krystyna Rodowska, Wiktor Woroszylski, Barbara Surowska, Adam Pomorski.

9.XII.1993. 311 Zebranie Literackie. Wieczór z okazji 70-lecia urodzin Andrzeja Brauna. Mówili: Jacek Bocheński i Helena Zaworska. Teksty autora o André Malraux czytał Andrzej Szczepkowski.

29.XI.1993 310 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród Polskiego PEN Clubu za twórczość eseistyczną, prozatorską i poetycką (fundacja Piotra Büchnera) ks. Józefowi Tischnerowi, Jadwidze Żylińskiej, Bogusławie Latawiec – oraz Nagrody Edytorskie Jadwidze Czachowskiej. O laureatach mówili: Jerzy Turowicz, Lidia Burska, Piotr Matywiecki i Andrzej Makowiecki.

8.XI.1993. 309 Zebranie Literackie. Janusz Tazbir – „Drogi do Niepodległości”. Utwory poetyckie czytali Joanna Szczepkowska i Andrzej Szczepkowski.

4.X.1993. 308 Zebranie Literackie. Wieczór w piętnastą rocznicę śmierci Jana Parandowskiego. O Janie Parandowskim mówił Zdzisław Libera. Wręczono Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego Julianowi Stryjkowskiemu. Słowo o laureacie: Marek Zaleski.

25.VI.1993. 307 Zebranie Literackie. Spotkanie z Josifem Brodskim pod egidą PEN Clubu i Zeszytów Literackich.

7.VI.1993. 306 Zebranie Literackie. Jan Kott – „Nowy Jonasz (Moby Dick Hermana Melville'a).

31.V.1993. 305 Zebranie Literackie. Ks. Janusz Pasierb – „Katedra jako metafora Europy”.

6.V.1993. 304 Zebranie Literackie. Prelekcja Józefa Garlińskiego, prezesa Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie – „Pisarze polscy na Obczyźnie (1939-89)”.

5.IV.1993. 303 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego (fundacja Mieczysława Pruszyńskiego) –  Leonowi Bójko i Kazimierzowi Traciewiczowi; Nagrody im. Jana Strzeleckiego – Ireneuszowi Krzemińskiemu; Nagrody stypendialnej ufundowanej przez Czesława Seyferta – Erwinowi Krukowi. O laureatach mówili: Andrzej Drawicz, Tadeusz Chrzanowski, Aldona Jawłowska i Iwona Smolka.

22.III.1993. 302 Zebranie Literackie. Jerzy Kłoczowski – „Dziedzictwo Rzeczypospolitej w perspektywie czterech narodów”.

8.II.1993. 301 Zebranie Literackie. WręczenieNagród Polskiego PEN Clubu za twórczość poetycką, prozatorską i eseistyczną (fundacja Piotra Büchnera) Ewie Lipskiej, Stanisławowi Stommie i Piotrowi Wojciechowskiemu. O laureatach mówili: Piotr Matywiecki, Stefan Frankiewicz i Włodzimierz Bolecki.

17.XII.1992. 300 Zebranie Literackie. Spotkanie z Tomasem Venclową.

11.XII.1992. 299 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody PEN Clubu im. Jana Parandowskiego Leszkowi Kołakowskiemu.

7.XII.1992. 298 Zebranie Literackie. Spotkanie z Alain Bry, Ambasadorem Francji w Polsce – prelekcja „Polska dzisiejsza widziana z Paryża”.

4.XII.1992. 297 Zebranie Literackie. Spotkanie z Günterem Grassem w związku z przekładem powieści Unkerufe (Wróżby kumaka). Zabierali głos: Jacek Bocheński, Artur Międzyrzecki, Andrzej Szczypiorski.

30.XI.1992. 296 Zebranie Literackie. Spotkanie z Tadeuszem Zielińskim, Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

18.XI.1992. 295 Zebranie Literackie. Spotkanie z Adamem Zagajewskim.

16.XI.1992. 294 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród PEN Clubu. Nagrodę za przekłady Jadwidze Dackiewicz, Sławomirowi Blautowi i Helenie Stachowej oraz Nagrody Edytorskiej – Marii Ofierskiej. O laureatach mówili: Jerzy Parvi, Bolesław Fac, Piotr Godlewski, Wiktor Dłuski.

10.XI.1992. 293 Zebranie Literackie. Wieczór w S.P.P. w związku z 70-tą rocznicą urodzin i 50-leciem twórczości Artura Międzyrzeckiego.

3.XI.1992. 392 Zebranie Literackie. Gustaw Holoubek –  „Teatr – i co dalej”.

19.X.1992. 391 Zebranie Literackie. Wieczór w trzydziestą szóstą rocznicę wydarzeń węgierskich. Głos zabrali: Ambasador Węgier – Ákos Engelmayer, Prezes Węgierskiego PEN Clubu – Miklos Hubay, Artur Międzyrzecki, Andrzej Sieroszewski i Wiktor Woroszylski. Podczas wieczoru wręczono Nagrodę PEN Clubu i Instytutu Węgierskiego im. Grácii Kerényi pani Erzsébet Szenyán.

8.VI.1992. 390 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród PEN Clubu. Nagrodę za przekłady literatury polskiej na języki obce Natalii Gorbaniewskiej  i Jean-Yves Erhelowi. O laureatach mówili  Wiktor Woroszylski i Artur Międzyrzecki.

25.V.1992. 389 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego (fundacja Mieczysława Pruszyńskiego) Teresie Boguckiej, Jerzemu Eislerowi, Robertowi Jarockiemu i  Aleksandrowi Michałowskiemu. O laureatach mówili:  Ernest Skalskiego, Tomasz Szarota, Alina Kowalczykowa, Ryszard Turski.

11.V. 1992. 388 Zebranie Literackie. Aleksander Gieysztor – „Ginie każde imperium: imperia, państwa i narody sukcesyjne”.

5.V.1992. 387 Zebranie Literackie. Spotkanie z Janem Nowakiem-Jeziorańskim w  czterdziestolecie  Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

6.IV.1992. 386 Zebranie Literackie. Stanisław Stomma – „O sprawach polsko-litewskich”.

9.III.1992. 385 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody PEN Clubu im. Jana Strzeleckiego Michałowi Głowińskiemu. Słowo o laureacie: Zofia Stefanowska. Teksty czytał Andrzej Łapicki.

19.II.1992. 384 Zebranie Literackie. Władysław Bartoszewski – „Od Pałacu Kultury do Jaworza”.

27.I.1992. 383 Zebranie Literackie. Andrzej Wajda – „Wyspiański w Slazburgu”.

16.XII.1991. 382 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody PEN Clubu im. Jana Parandowskiego Andrzejowi Kuśniewiczowi oraz Nagrór PEN Clubu za przekłady z literatury obcej – Annie Kołyszko i Jerzemu Litwiniukowi. O laureatach mówili: Tomasz Burek, Anna Trzeciakowska, Adam Pomorski.

9.XII.1991. 381 Zebranie Literackie. Stanisław Barańczak – „Od Szekspira do poezji absurdu”. Teksty czytała Joanna Szczepkowska.

21.X.1991. 380 Zebranie Literackie. Wieczór poświęcony pamięci Stefana Kisielewskiego. Mówili: Witold Lutosławski, Artur Międzyrzecki, Stanisław Stomma i Jerzy Turowicz. Fragmenty utworów czytał Gustaw Holoubek.

24.VI.1991. 379 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród PEN Clubu: Edytorskiej –Władysławowi Kopalińskiemu – i Marynistycznej im. komandora Kazimierza Szczęsnego – Andrzejowi Braunowi. O laureatach mówili: Stefan Bratkowski i Bolesław Fac.

18.VI.1991. 378 Zebranie Literackie. Andrzej Szczypiorski – „Kultura niemiecka a problem zjednoczenia”. Słowo wstępne: Jacek Bocheński.

10.VI.1991. 377 Zebranie Literackie. Spotkanie z Jerzym Waldorffem – prelekcja pt. „Paderewski w trzech postaciach”.

27.V.1991. 376 Zebranie Literackie. Spotkanie z Jerzym Turowiczem, który mówił o 45 latach "Tygodnika Powszechnego".

16.V.1991. 375 Zebranie Literackie. Wieczór poświęcony pamięci i dziełu Jana Lechonia. Teksty czytali Karin Falencka i Gustaw Holoubek.

13.V.1991. 374 Zebranie Literackie. Spotkanie z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim. Słowo wstępne: Tomasz Burek.

6.V.1991. 373 Zebranie Literackie. Bronisław Geremek – „Ustawa konstytucyjna: jaka i kiedy?”.

22.IV.1991. 372 Zebranie Literackie. Jacek Woźniakowski – „Moje przygody w Magistracie”. Uzupełniający komentarz: Jerzy Regulski.

26.III.1991. 371 Zebranie Literackie. Wręczono Nagrody PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego (fundacja Mieczysława Pruszyńskiego) Hannie Kral, Jerzemu Korczakowi, Ryszardowi Legutko i Małgorzacie Szejnert. O laureatach mówili: Marian Brandys, Egon Naganowski, Tomasz Burek, Stefan Bratkowski.

11.III.1991. 370 Zebranie Literackie. Spotkanie z przedstawicielami Międzynarodowego PEN Clubu. O pracach Światowej Federacji P.E.N. i centrum francuskiego mówili: Solange Fasquelle – prezes Francuskiego PEN Clubu oraz Alexandre Blokh – Sekretarz Miedzynarodowego PEN.

4.III.1991. 369 Zebranie Literackie. Spotkanie z Ryszardem Kapuścińskim –wrażenia z rocznej podróży po ZSRR.

25.II.1991. 368 Zebranie Literackie. Spotkanie z Witoldem Lutosławskim – prelekcja pt. „Krótka historia twórczości jednego kompozytora”. Słowo wstępne Władysław Malinowski.

18.II.1991. 367 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody PEN Clubu im. Jana Strzeleckiego Bogdanowi Cywińskiemu. Słowo o laureacie:  Jan Józef Lipski. O Janie Strzeleckim – Jerzy Jedlicki.

14.I.1991. 366 Zebranie Literackie. Andrzej Wajda – prelekcja poświęcona filmowi o Januszu Korczaku.

11.I.1991. 365 Zebranie Literackie. Spotkanie z Natalią Astafiewą i Władimirem Britaniszskim – poetami rosyjskimi, tłumaczami poezji polskiej.

3.I.1991. 364 Zebranie Literackie. Spotkanie z Danielem Weissbortem, redaktorem londyńskiego czasopisma Modern Poetry in Translation i wykładowcą międzynarodowego ośrodka pisarskiego w Iowa (USA). Prelekcja pt. „Wschód-Zachód. Problem przekładów”.

29.X.1990. 363 Zebranie Literackie. Tadeusz Nowakowski – „Pół wieku wspomnień: Monachium, Nowy Jork, Londyn”. Zagajenie: Juliusz Żuławski; słowo wstępne: Artur Międzyrzecki.

22.X.1990. 362 Zebranie Literackie. Wieczór z okazji przyznania Nagród PEN Clubu dla tłumaczy Klausowi Staemmlerowi, Peterowi Vujčičowi, Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi i Jerzemu Pomianowskiemu; Nagród Edytorskich –  Zygmuntowi Kubiakowi, Henrykowi Markiewiczowi i Andrzejowi Romanowskiemu; Nagrody im. Jana Parandowskiego – Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu.

28.IX.1990. 361 Zebranie Literackie. Jan Kott – „Płeć Rozalindy”.

28.V.1990. 360 Zebranie Literackie. Spotkanie z Czesławem Miłoszem. Słowo wstępne: Artur Międzyrzecki.

21.V.1990. 359 Zebranie Literackie. Josef Škvorecký – „Literatura czeska po 1968 roku”. Słowo wstępne: Andrzej S. Jagodziński.

8.V.1990. 358 Zebranie Literackie. Spotkanie z Friedrichem Dürrenmattem. Słowo wstępne: Jacek Bocheński.

4.V.1990. 356 Zebranie Literackie. Stanisław Barańczak – „Z doświadczeń tłumacza poezji angielskiej i amerykańskiej. Słowo wstępne: Jacek Bocheński.

30.IV.1990. 355 Zebranie Literackie. Jakub Karpiński – „O pisarstwie nie zmyślającym”.

18.IV.1990. 354 Zebranie Literackie. Krzysztof Pomian – „Krytyka jako powołanie”.

9.IV.1990. 353 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody PEN Clubu za tom wspomnień (fundacja Marii Ginter). Kazimierzowi Leskiemu. Słowo o laureacie: Jan Józef Szczepański.

26.III.1990. 352 Zebranie Literackie. Renata Górczyńska – „W kręgu wydawców literatury polskiej na Zachodzie”.

19.III.1990. 351 Zebranie Literackie. Władysław Bartoszewski – „Jak nas widzą między Renem a Łabą”.

26.II.1990. 350 Zebranie Literackie. Spotkanie poświęcone sytuacji polskiej książki z udziałem Artura Międzyrzeckiego, Mariana Bizana, Kazimierza Dziewanowskiego, Grzegorza Boguty, Karola Czejarka, Jerzego S. Sito oraz wiceministra Kultury i Sztuki Andrzeja Karpowicza

19.II.1990. 349 Zebranie Literackie. Zdzisław Najder – „Powrót egzula”.

12.II.1990. 348 Zebranie Literackie. Spotkanie z Andrzejem Wajdą – prelekcja o inscenizacji Hamleta. Wśród obecnych – John i Helen Davisonowie (ambasador Stanów Zjednoczonych z małżonką).

6.II.1990. 347 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody PEN Clubu za przekłady poezji polskiej Gennadijowi Ajgi. Słowo o laureacie wygłosił Wiktor Woroszylski. Recytował Zbigniew Zapasiewicz.

26.I.1990. 346 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego Kazimierzowi Dziewanowskiemu, Józefowi Kuśmierkowi, Janowi Józefowi Szczepańskiemu.

4.XII.1989. 345 Zebranie Literackie w dziesiątą rocznicę śmierci Antoniego Gołubiewa. Prelekcję wygłosili Stanisław Stomma i Jerzy Turowicz.

19.IV.1989. 344 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród PEN Clubu. Otrzymali je: za przekłady poezji polskiej na język obcy – Kenneth MacKenzie i Gennadij Ajgi; za przekłady poetyckie na język polski – Stanisław Barańczak; za przekłady obcojęzycznej prozy na polski – Eligia Bąkowska i Jerzy Schwakopf. Nagrodę im. Jana Parandowskiego otrzymał Zbigniew Herbert; Nagrodę Marynistyczną im. komandora Kazimierza Szczęsnego – Zdzisław Najder; Nagrodę edytorską – Anna Staniewska. Nagrodę PEN Clubu za szczególne zasługi dla piśmiennictwa polskiego – Jerzy Giedtoyc.

17.IV.1989. 343 Zebranie Literackie. Jan Kott – „Gilotyna jako bohater tragiczny (o  Śmierci Dantona Büchnera).

20.III.1989. 342 Zebranie Literackie. Janusz Frankowski – „O polskich powojennych przekładach biblijnych”. Teksty czytał Zbigniew Zapasiewicz.

20.II.1989. 341 Zebranie Literackie. Zebranie poświęcone pamięci Jana Strzeleckiego. Głos zabrali kolejno: Juliusz Żuławski, Janusz Ziółkowski, Tadeusz Mazowiecki, Artur Międzyrzecki. Teksty czytali: Andrzej Łapicki i Andrzej Szczepkowski.

20.I.1989. 340 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego. Tadeuszowi Chrzanowskiemu, Ryszardowi Kapuścińskiemu, Włodzimierzowi Paźniewskiemu, Jackowi Woźniakowskiemu, Jackowi Żakowskiemu.
 

20.XII.1988. 339 Zebranie Literackie. Spotkanie z Leszkiem Kołakowskim.

12.XII.1988. 338 Zebranie Literackie. Wieczór poświęcony Janowi Parandowskiemu w dziesiątą rocznicę śmierci . Prelekcję wygłosił Zygmunt Kubiak. Projekcja filmu Piotra Parandowskiego „Z głębi majowego dnia”.

14.XI.1988. 337 Zebranie Literackie. Zebranie poświęcone 70-tej  rocznicy Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego. Głos zabrali: Stanisława Lorentz, Stanisław Stomma, Aleksandert Gieysztor, Bronisław Geremek. Teksty czytali:. Maja Komorowska, Gustaw Holoubek, Andrzej Łapicki, Andrzej Szczepkowski
 

1988-2014

Zebrania Literackie Polskiego PEN Clubu w latach 1988-2014

 

WIECZORY PEN CLUBU W OŚRODKU INTERNOWANIA  JAWORZE (k. Drawska Pomorskiego) - 16.I.1982 - 15.V.1982

1. 16.I.1982 r. (sobota, godz.17.00). Pierwszy wieczór Polskiego PEN Clubu w Jaworzu. Trójgłos o Polskim PEN Clubie:„Wczoraj-Dziś-Jutro.” Władysław Bartoszewski – Andrzej Szczypiorski – Wiktor Woroszylski

2. 23.I.1982 r. (w sobotę). Tadeusz Mazowiecki: „Laski w kulturze polskiej”

3. 30.I.1982 r. (w sobotę). Piotr Wierzbicki: „Zdrada jako problem narodowy”

4. 6.II.1982 r. (w sobotę). Grzegorz Boguta: „ Niezależny ruch wydawniczy w kraju w latach 1976-1981

5. 13.II.1982 r. (w sobotę). Bronisław Geremek: „Człowiek i grzech” (Uwagi o kulturze średniowiecza)

6. 14.II.1982 r. (w niedzielę). Dwugłos Władysława Bartoszewskiego i Bronisława Komorowskiego: „Pamięć i spuścizna” (w 40-lecie Armii Krajowej, 14.II.1942 – 14.II.1982)

7. 20.II.1982 r. (w sobotę). Uroczysty wieczór z okazji 40-lecia pracy piórem i 60-lecia urodzin Władysława Bartoszewskiego. W programie wystąpienie Andrzeja Szczypiorskiego (Zarząd Polskiego PEN Clubu) i dr Jana Walca (Instytut Badań Literackich)

8. 27.II.1982 r. (w sobotę). „O Towarzystwie Kursów Naukowych”: Stefan Amsterdamski – Andrzej Celiński – Jerzy Jedlicki

9. 6.III.1982 r. (w sobotę). Andrzej Drawicz: „PEN Club w ZSRR”

10. 13.III.1982 r. (w sobotę). Wiersze Jacka Bierezina. Słowo wprowadzające: Wiktor Woroszylski

11. 20.III.1982 r. (w sobotę). Ireneusz Gugulski: „Młodzież licealna (obserwacje nauczyciela.” Słowo wstępne: Andrzej Rosner

12. 27.III.1982 r. (w sobotę). Jan Walc: „Ogródek Konrada Wallenroda”

13. 3.IV.1982 r. (w sobotę). Wiersze Antoniego Pawlaka. Słowo wstępne: Wiktor Woroszylski

14. 10.IV.1982 (w sobotę). Andrzej Bogusławski „O nowomowie”

15. 24.IV.1982 r. (w sobotę). Wieczór poezji Wiktora Woroszylskiego. Słowo wstępne: Andrzej Drawicz

16. 1.V.1982 (w sobotę). Jerzy Jedlicki: „Honor i polityka”

17. 15.V.1982 r. (w sobotę). Literatura rosyjska. Wieczór dedykowany Andrzejowi Drawiczowi w 50-lecie urodzin

Zestawił Władysław Bartoszewski

 

Zebrania Literackie Polskiego PEN Clubu w latach 1947-1981

 

3.XII.1981. 336 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Edytorskiej PEN Clubu Redakcji Encyklopedii Katolickiej. Słowo wstępne: ks. Janusz Pasierb.

27.XI.1981. 335 Zebranie Literackie. Poeci - członkowie PEN Clubu czytali swoje wiersze w hołdzie Mikołajowi Sępowi-Szarzyńskiemu. Słowo wstępne: Zygmunt Kubiak. Utwory Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego recytował Andrzej Łapicki.

12.XI.1981. 334 Zebranie Literackie poświęcone pamięci  Adam Władysława Czaplińskiego. Prelekcja Adama Kerstena.

15.X.1981. 334 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród PEN Clubu Pierre Emmanuelowi i Konstantemu Jeleńskiemu za przekłady polskiej poezji na język francuski. Słowo wstępne: Artur Międzyrzecki.

17.IX.1981. 333 Zebranie Literackie poświęcone pamięci Antoniego Słomińskiego. Słowo wstępne i układ tekstów Artur Międzyrzecki. Teksty czytali Halina Mikołajska i Zbigniew Zapasiewicz.

26.VI.1981. 332 Zebranie Literackie. Jan Kott czyta swoje szkice.

12.VI.1981. 331 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody PEN Clubu im. Mieczysława Lepeckiego Ludwikowi Hassowi. Słowo o laureacie : prof. Andrzej Zahorski.

7.VI.1981. 330 Zebranie Literackie. Spotkanie z Czesławem Miłoszem.

28.V.1981. 329 Zebranie Literackie poświęcone pamięci trzech zmarłych poetów – członków Polskiego PEN Clubu: Gabriela Karskiego, Romana Kołonieckiego i Bogdana Ostromęckiego. Słowo o poetach: Jerzy Zagórski. Recytowała Joanna Szczepkowska.

13.V.1981. 328 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Poetyckiej PEN Clubu (fundacja Roberta Graves’a) Tomaszowi Jastrunowi za tom wierszy Promienie błędnego kola.

29.IV.1981. 327 Zebranie Literackie. Prelekcja Stanisława  na temat doświadczeń w pracy naukowej i pisarskiej.  Słowo wstępne: Roman Taborski.

13.IV.1981. 326 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród Pen Clubu – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie tłumaczeń obcej literatury pięknej na język polski – Irenie Tuwim, Zygmuntowi Łanowskiemu i Włodzimierzowi Słobodnikowi. Słowo o laureatach: Zygmunt Kubiak, Lech Sokół i Seweryn Pollak.

2.III.1981. 325 Zebranie Literackie poświęcone pamięci Jarosława Iwaszkiewicza. Udział wzięli: Paweł Hertz, Jerzy Lisowski, i Juliusz Żuławski. Recytowali: Andrzej Łapicki i Hanna Stankówna.

29.I.1981. 324 Zebranie Literackie – dyskusja „Muzycy o literaturze”. Udział wzięli: Stefan Kisielewski Zygmunt Mycielski, Mieczysław Tomaszewski.

8.I.1981. 323 Zebranie Literackie. Władysław Bartoszewski – „Z Janem Pawłem II w RFN”. Wrażenia z podróży.

17.XII.1980. 322 Zebranie Literackie poświęcone Czesławowi Miłoszowi. Mówili: Paweł Hertz, Artur Międzyrzecki, Jerzy Zagórski.

28.XI.1980. 321 Zebranie Literackie z okazji  150-tej rocznicy Powstania Listopadowego –  Poezja Powstania Listopadowego. Słowo wstępne: Marian Brandys. Recytowali: Edmund Fetting i Daniel Olbrychski.

27.X.1980. 320 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody PEN Clubu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładów literatury polskiej Grácii Kerényi. Słowo o laureatce: Wiktor Woroszylski.

24.X.1980. 319 Zebranie Literackie z okazji 100-lecia urodzin Guillaume Apollinaire'a. Udział wzięli: Artur Międzyrzecki i Georges Heiser. Recytowali: Maja Komorowska i Andrzej Szczepkowski.

9.X.1980. 318 Zebranie Literackie w dziesięciolecie zgonu Pawła Jasienicy. Wspominali:  Władysław Czapliński, Andrzej Kijowski i Stanisław Stomma.

24.IX.1980. 317 Zebranie Literackie z okazji 100-lecia urodzin Aleksandra Błoka. Dwugłos o poecie: Andrzej Drawicz i Seweryn Pollak. Recytował Maciej Rayzacher.

16.IX.1980. 316 Zebranie Literackie. Jan Białostocki – „Pokonany bohater w sztuce romantyzmu”.

14.VIII.1980. 315 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród PEN Clubu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości edytorskiej Konradowi Górskiemu i Karolowi Estreicherowi.

16.VI.1980. 314 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody PEN Clubu im. Mieczysława Lepeckiego Marianowi Brandysowi za Koniec świata szwoleżerów. Słowo o laureacie: Maria Janion.

 9.VI.1980. 313 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Poetyckiej PEN Clubu (fundacja Roberta Graves’a) ks. Janowi Twardowskiemu za tom wierszy Poezje wybrane . Słowo o laureacie: Jerzy Zagórski. Teksty w interpretacji Maji Komorowskiej.

3.VI.1980. 312 Zebranie Literackie. Aleksander Gieysztor i Jerzy Kłoczowski – „Św. Benedykt z Nursji i początki intelektualnej Europy”.

21.V.1980. 311 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród PEN Clubu – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładów na język polski  – Julii Hartwig i Camilli Mondral. Słowo o laureatkach: Jerzy Lisowski i Andrzej Sieroszewski.

17.IV.1980. 310 Zebranie Literackie. Józef Hen – z okazji 400-lecia wydana  Prób Michała de Montaigne. Interpretacja tekstów: artyści scen warszawskich.

28.III.1980. 309 Zebranie Literackie – dyskusja nad zjawiskiem „nowo-mowy”, z udziałem Michała Głowińskiego i Stefana Kisielewskiego.

13.III.1980. 308 Zebranie Literackie. Zofia Mocarska i Stanisław Stomma – „Dwugłos o Marianie Zdziechowskim”. Teksty czytał Maciej Rayzacher.

15.I.1980. 307 Zebranie Literackie. Zebranie poświęcone pamięci Juliana Wołoszynowskiego. Prelekcja Juliusza W. Gomulickiego. Utwory w interpretacji artystów scen warszawskich.

4.XII.1979. 306 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród PEN Clubu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości edytorskiej prof. Czesławowi Zgorzelskiemu i Marianowi Bizanowi.

23.XI.1979. 305 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród PEN Clubu  Jadwidze Olędzkiej-Frybesowej i Wiktorowi Woroszylskiemu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładów literatury obcej.

16.XI.1979. 304 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody PEN Clubu – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładów literatury polskiej – Karin Wolf.

 12.X.1979. 303 Zebranie Literackie. Maria Kuncewiczowa – „PEN Clubu w czasie wojny”.

5.X.1979. 302 Zebranie Literackie w 35-tą rocznicę Powstania Warszawskiego. Prelekcja Władysława Bartoszewskiego. Część artystyczna w wykonaniu artystów scen warszawskich.

27.IX.1979. 301 Zebranie Literackie poświęcone twórczości Jana Parandowskiego. Prelekcja prof. Zdzisława Libery. Fragmenty utworów w interpretacji artystów scen warszawskich.

6.IX.1979. 300 Zebranie Literackie. Zebranie poświęcone wspomnieniom pisarzy-żołnierzy Września 1939. Wspominali: Lech Bądkowski, Marian Brandys, Jan Józef Szczepański, Jacek Woźniakowski, Juliusz Żuławski.

28.VI.1979. 299 Zebranie Literackie. Wręczenia Nagrody Poetyckiej PEN Clubu (fundacja Roberta Graves’a) Ewie Lipskiej za tom Piąty zbiór wierszy. Słowo o laureatce wygłosił Wiesław Paweł Szymański.

19.VI.1979. 298 Zebranie Literackie poświęcone pamięci Jerzego Zawieyjskiego. Wspominali: Zofia Malynicz, Halina Mikołajska, Tomasz Burek, Stanisław Stomma i Jerzy Turowicz.

31.V.1979. 297 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody PEN Clubu im. Mieczysława Lepeckiego prof. Janowi Białostockiemu za książkę Refleksje i syntezy ze świata sztuki.

22.V.1979. 296 Zebranie Literackie. Andrzej Szczypiorski – „Podróż amerykańska”.

3.V.1979. 295 Zebranie Literackie. Zebranie poświęcone 60-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Teksty poetyckie i pisma okolicznościowe czytali artyści scen warszawskich.

19.IV.1979. 294 Zebranie Literackie. Hans Georg Gadamer – “Gottfried Benn und Paul Celan”. Słowo o prelegencie Krzysztof Michalski.

9.IV.1979. 293 Zebranie Literackie. Poeci w hołdzie Juliuszowi Słowackiemu – w 130-tą rocznicę zgonu Poety.

16.III.1979. 292 Zebranie Literackie. Anna Pogonowska – „Zapoznane wartości polskiej poezji barokowej”.

16.II.1979. 291 Zebranie Literackie. Andrzej Braun – „Ciemne morze, niewidzialny cel (o poglądach moralnych Conrada”).

9.II.1979. 290 Zebranie Literackie. Władysław Bartoszewski i Jerzy Zagórski–„Dwa glosy znad Jordanu”.

18.I.1979. 289 Zebranie Literackie poświęcone pamięci Jana Parandowskiego. Wspominali: Jarosław Iwaszkiewicz, Zygmunt Kubiak, Witold Szolginia, Kazimierz Michałowski i Jerzy Zagórski.

13.XII.1978. 288 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród PEN Clubu – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości edytorskiej – Juliuszowi Wiktorowi Gomulickiemu i Pawłowi Hertzowi. Słowo o  znaczeniu pracy edytorskiej: Zygmunt Kubiak.

5.XII.1978. 287 Zebranie Literackie. Wieczór literacki poświęcony twórczości pisarskiej Karola Wojtyły – Papieża Jana Pawła II. Wybór tekstów i słowo wiążące ks. Janusz Pasierb. Interpretacja tekstów Andrzej Szczepkowski.

10.XI.1978. 286 Zebranie Literackie poświęcone 60-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego.

18.X.1978. 285 Zebranie Literackie. Bolesław Taborski –  „Nowy Teatr w Anglii”.

28.IX.1978. 284 Zebranie Literackie poświęcone Januszowi Korczakowi. Wspominał Igor Newerly.

15.VI.1978. 283 Zebranie Literackie poświęcone pamięci Kazimierza Kumanieckiego. Wspominali: Zygmunt Kubiak, Jerzy Łanowski i Jerzy Zagórski.

7.VI.1978. 282 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Poetyckiej PEN Clubu (fundacja Roberta Graves’a) Tomaszowi Gluzińskiemu za tom wierszy Przebieg wydarzeń.

17.V.1978. 281 Zebranie Literackie. Wręczenia Tadeuszowi Żychiewiczowi Nagrody PEN Clubu im. Mieczysława Lepeckiego za cykl Stare Przymierze, Genesis i Exodus .

21.IV.1978. 280 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród PEN Clubu – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładów na język polski – Jerzemu S. Sito oraz Irenie i Egonowi Naganowskim.

13.IV.1978. 279 Zebranie Literackie w XXXV rocznicę walki i zagłady getta warszawskiego poświęcone poezji Władysława Szlengla. Mówili: Irena Maciejewska i Władysław Bartoszewski. Lektura tekstów: Zofia Mrozowska i Aleksander Bardini.

15.III.1978. 278 Zebranie Literackie – dyskusja nad filmem Śmierć Prezydenta z udziałem Jerzego Kawalerowicza, Bolesława Michałka, Zdzisława Mrożewskiego, Jana Józefa Szczepańskiego i prof. Adama Szczypiorskiego.

3.III.1978. 277 Zebranie Literackie z okazji 400-lecia inscenizacji Odprawy posłów greckich pod hasłem Poeci w hołdzie Kochanowskiemu. Teksty Jana Kochanowskiego recytował Zbigniew Zapasiewicz.

22.II.1978. 276 Zebranie Literackie. Roman Taborski – „Międzynarodowe Stowarzyszenie Literackie (1878) – poprzednik PEN Clubu”.

7.II.1978. 275 Zebranie Literackie. Pietro Marchesani – „Gabriele d'Annunzio i Młoda Polska”.

27.I.1978. 274 Zebranie Literackie. Władysław Bartoszewski – „Refleksje z pobytu w Stanach Zjednoczonych”.
 

16.XII.1977. 273 Zebranie Literackie. Egon Naganowski – „Trzynaście lat z Musilem”. Teksty czytał Andrzej Szczepkowski.

9.XII.1977. 272 Zebranie Literackie. Stefan Kisielewski i Wojciech Młynarski rozmawiali o literackich problemach piosenki.

28.XI.1977. 271 Zebranie Literackie. Wręczenie Bładze Dymitrowej Nagrody PEN Clubu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładów literatury polskiej. Laudację wygłosiła Teresa Dąbek  Wirgowa. Teksty czytała Zofia Rysiówna.

22.XI.1977. 270 Zebranie Literackie. Karol Estreicher – „Julian Klaczko i włoski humanizm”.

24.X.1977. 269 Zebranie Literackie. Artur Międzyrzecki – „W setną rocznicę urodzin Oskara Miłosza”                                                                              Teksty czytał Zbigniew Zapasiewicz.
14.X.1977. 268 Zebranie Literackie. Elżbieta Baur-Goślicka – „Tomasz Mann i Bruno Schulz”.

4.X.1977. 267 Zebranie Literackie. Zygmunt Kubiak – „Literatura pomostem między kulturami Azji i Europy”.

14.IX.1977. 266 Zebranie Literackie. Wręczenia Nagrody PEN Clubu im. Mieczysława Lepeckiego Jerzemu Kądzieli za książkę „Młodość Stefana Żeromskiego”. Laudację wygłosił Andrzej Makowiecki. Teksty czytali Marek Kondrat i Marek Walczewski.

13.VI.1977. 265 Zebranie Literackie poświęcone pamięci Antoniego Słomińskiego. Wspominali: Anna Trzeciakowska, Władysław Bartoszewski, Karol Estreicher, Andrzej Kijowski, Artur Międzyrzecki, Jerzy Turowicz i Jerzy Zagórski.

8.VI.1977. 264 Zebranie Literackie. Waldemar Voisé – „Henryk Elzenberg i wartość wolności”. Teksty czytał Andrzej Szczepkowski.

24.V.1977. 263 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród PEN Clubu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładów literatury obcej  Kalinie Wojciechowskiej  i Jerzemu Ficowskiemu.

20.V.1977. 262 Zebranie Literackie. Wiesław Paweł Szymański – „Krakowskie Odrodzenie" 1945 -1947”.

29.IV.1977. 261 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Poetyckiej PEN Clubu (fundacja Roberta Graves’a) Witoldowi Dąbrowskiemu.

24.III.1977. 260 Zebranie Literackie. Seweryn Pollak – „Borys Pasternak i jego listy”. Teksty czytał Aleksander Bardini.

10.III.1977. 259 Zebranie Literackie. Władysław Czapliński – „Stanisław Żółkiewski – mit literacki a rzeczywistość”.

21.II.1977.  258 Zebranie Literackie z okazji wydania „Pism zebranych Jerzego Lieberta  – z udzałem Jarosława Iwaszkiewicza i ks. prof. Janusaz Pasierba. Recytowali Maria Homerska i Zbigniew Zapasiewicz.

15.II.1977. 257 Zebranie Literackie. Władysław Tatarkiewicz – „Tworzenie i odkrywanie”.

7.II.1977. 256 Zebranie Literackie. Anton Maria Raffo –  „Włoskie przygody Pana Tadeusza”.

31.I.1977. 255 Zebranie Literackie. Julian Rogoziński – „André Malraux 1901/1976”. Teksty czytał Adam Hanuszkiewicz.

24.I.1977. 254 Zebranie Literackie. Andrzej Drawicz – „W diabelskim kręgu –  Michał Bułchakow”.

14.I.1977. 253 Zebranie Literackie. Henryk Krzeczkowski – „Saul Bellow – Nobel – 1976”.

17.XII.1976. 252 Zebranie Literackie. Dyskusja nad „Dziełami” Josepha Conrada. Wprowadzenie: Maria Janion, Zygmunt Kubiak, Stefan Zabierowski.

26.XI.1976. 251 Zebranie Literackie. Jadwiga Czachowska – „O problemach dokumentacji współczesnej literatury polskiej”.

24.XI.1976. 250 Zebranie Literackie. Wręczenie nagrody im. Mieczysława Lepeckiego Janowi Józefowi Szczepańskiemu za książkę „Przed nieznanym trybunałem”.

15.XI.1976. 249 Zebranie Literackie. Wieczór poezji i prozy Nocy Listopadowej – „Wstążka z Warszawianki”. Słowo wstępne: Bogdan Ostromęcki. Recytowali: Halina Mikołajska, Marta Nowosad, Ryszard Bacciarelli.

8.XI.1976. 248 Zebranie Literackie. Paweł Hertz i Władysław Kopaliński – „Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX Polskiej wieku”.

3.XI.1976. 247 Zebranie Literackie. Juliusz W. Gomulicki – „O poezji najkrótszej (Wspomnienia i refleksje)”.

23.X.1976. 246 Zebranie Literackie. Jerzy Zagórski – „Kaukaskie przęsło renesansu”. Recytowali: Halina Mikołajska i Jan Piotr Pawłowski.

4.X.1976. 245 Zebranie Literackie poświęcone pamięci Antoniego Słomińskiego – „Obecny wśród nas”.

28.IX.1976. 244 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody PEN Clubu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładów literatury polskiej Gerdzie Leber-Hagenau

31.V.1976.243 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody Poetyckiej PEN Clubu (fundacja Roberta Graves’a) Jerzemu Górzańskiemu i Ryszardowi Krynickiemu.

22.IV.1976. 242 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród PEN Clubu – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładów literatury obcej na język polski – Kazimierze Jeżewskiej i Wandzie Kragen.

8.IV.1976. 241 Zebranie Literackie. Jerzy Got-Spiegel – „Premiera Wesela w 1901 r.”

18.III.1976. 240 Zebranie Literackie. Tibor Csorba –  „Obecność literatury polskiej na Węgrzech i węgierskiej w Polsce. Zagajenie: Michał Rusinek. Czytała Zofia Rysiówna.

12.III.1976. 239 Zebranie Literackie. Dyskusja nad pracą zbiorową „Przekład artystyczny (O sztuce tłumaczenia, księga druga) pod redakcją Seweryna Pollaka. Zagajenie: Adam Ważyk.

25.II.1976. 238 Zebranie Literackie. Wieczór dyskusyjny poświęcony miesięcznikowi „Odra”. Udział wzięli:  Urszula Kozioł, Zbigniew Kubikowski, Tadeusza Różewicza. Recytował Zbigniew Zapasiewicz.

10.II.1976. 237 Zebranie Literackie. Prof. Claude Backvis – „Jak doszedłem do badań nad literaturą polską”.

14.I.1976.  236 Zebranie Literackie. Uroczysty wieczór literacki poświęcony pamięci Stefana Żeromskiego. Udział wzięli:  Antoni Słonimski, Monika Żeromska, Władysław Bartoszewski i Tomasz Burek. Czytał Henryk Borowski.

26.XI.1975. 235 Zebranie Literackie. Wieczór z okazji pięćdziesięciolecia istnienia Polskiego PEN Clubu.

3.XI.1975. 234 Zebranie Literackie. Wieczór autorski Antoniego Słonimskiego.

10.X.1975. 233 Zebranie Literackie. Zdzisław Libera – „Literatura powszechna w programach szkolnictwa ogólnokształcącego”.

19.IX.1975. 232 Zebranie Literackie. Wojciech Natanson – „O ironii literackiej”.

5.IX.1975. 231 Zebranie Literackie. „Granice adaptacji literackiej”. Zagajenie: Andrzej Szczypiorski.

30.V.1975. 230 Zebranie Literackie. Wręczenie nagród Penclubu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładów dzieł literatury polskiej na język czeski: Jarosłavowi Simonidesowi i Erichowi Sojce.

17.V.1974. 229 Zebranie Literackie. Wręczenie nagrody im. Mieczysława Lepeckiego Władysławowi Bartoszewskiemu.

18.IV.1975. 228 Zebranie Literackie. Wręczenie nagród Penclubu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładów Joannie Guze za całokształt pracy przekładowej z literatury francuskiej, Maciejowi Słomczyńskiemu za przekład poetycki „Raju utraconego” Miltona.

1995.

19.XII.1974. 227 Zebranie Literackie. Janusz Odrowąż-Pieniążek – „Teraźniejszość i przyszłość Muzeum Literatury”.

28.XI.1974. 226 Zebranie Literackie. Jan Nepomucen Miller – „O kunsztownym humanitaryzmie pisarstwa polskiego”.

24.X.1974. 225 Zebranie Literackie. W stulecie urodzin Jerzego Żuławskiego. Dr Anna Goreniowa o twórczości pisarza.

17.X.1974. 224 Zebranie Literackie. Jan Józef Szczepański – „Polski los wojenny w literaturze”.

27.IX.1974. Spotkanie z goścmi zagranicznymi przybyłymi na „Warszawską Jesień Poezji”: Robert Graves, Jan Pilař, M. Slaviček, Zygmunt Ławrynowicz i Bolesław Taborski.

15.VII.1974. Spotkanie z delegacją portugalskiego Związku Autorów SPA: Bernardo Santareno (dramaturg), Cesar de Oliveira i Antonio de Olivieira (pisarze), L. F. Pires (kompozytor).

22.IV.1974. 223 Zebranie Literackie poświęcone 150-ej rocznicy śmierci BYRONA. Juliusz Żuławski – „Byron po stu pięćdziesięciu latach”. Recytowali: Maria Homerska, Tadeusz Byrski i Jerzy Tkaczyk.

6.IV.1974. 222 Zebranie Literackie. Wręczenie nagrody im. Mieczysława Lepeckiego Jackowi Woźniakowskiemu.

3.IV.1974. Spotkanie z Williamem Styronem.

27.III.1974. 221 Zebranie Literackie. Prof. Dr Kazimierz Wyka – „Droga do Baczyńskiego”. Recytowali: Agnieszka Byrska, Tadeusz Byrski i Tadeusz Wieczorek.

20.III.1974. 220 Zebranie Literackie. Wręczenie nagród Penclubu za wybitne osiągniecia w dziedzinie przekładów: Annie Kamieńskiej-Śpiewakowej – za całokształt pracy przekładowej ze szczególnym uwzględnieniem przekładów poezji ludowej narodów słowiańskich. Henrykowi Krzeczkowskiemu – za całokształt pracy przekładowej z jęz. angielskiego.

15.II.1974. 219 Zebranie Literackie poświęcone 600-ej rocznicy  śmierci PETRALKI. Mówił JAN PARANDOWSKI. Recytowali: Anna Seniuk i Władysław Kowalski.

7.XII.1973. 218 Zebranie Literackie. Dr Klaus Staemmler ­­– „Literatura polska w RFN 1945 – 1973”.

9.X.1973. 217 Zebranie Literackie. Marcin Czerwiński i Andrzej Szczypiorski – „Literatura a  środki masowego przekazu” – II część dyskusji podjętej 15.VI.1973.

10.IX.1973. Spotkanie z Hermannem Kestenem, prezesem zachodnioniemieckiego PEN Clubu.

22.VI.1973. 216 Zebranie Literackie. Andrzej Biernacki – „Stulecie Akademii Umiejętności w Krakowie”.

15.VI.1973. 215 Zebranie Literackie. Marcin Czerwiński i Andrzej Szczypiorski – „Literatura a środki masowego przekazu”.

7.VI.1973. 214 Zebranie Literackie. Wręczenie nagrody im. Mieczysława Lepeckiego Zbigniewowi Raszewskiemu.

16.IV.1973. 213 Zebranie Literackie poświęcone XXX rocznicy walki i zagłady getta warszawskiego. Mówili: Władysław Bartoszewski, Jerzy Ficowski. Recytacje: Zofia Rysiówna i Andrzej Szczepkowski.

22.III 1973. 212 Zebranie Literackie poświęcone 300-ej rocznicy śmierci Moliera. Śmierci Moliera. Mówili: Maciej Żurowski i Jacgues Teynier.

16.III.1973. 211 Zebranie Literackie. Wręczenie nagród Polskiego Pen Clubu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładów: Romanowi Brandstaetterowi – za tłumaczenia poetyckie tekstów klasycznych z języka hebrajskiego; Annie Trzeciakowskiej – za całokształt pracy przekładowej z języka angielskiego; Jerzemu Lisowskiemu – za przekłady dzieł literatury polskiej na język francuski.

27.II.1973. 210 Zebranie Literackie. 150 rocznica urodzin Sándora Petöfiego. Głos zabrali: Jan Parandowski i Tibor Csorba.

27.II.1973. Spotkanie z Erskinem Caldwellem.

15.XII.1972. 209 Zebranie Literackie. Jerzy Ficowski –"Moim ideałem jest dojrzeć do dzieciństwa".

1.XII.1972. 208 Zebranie Literackie. Wojciech Natanson – Znany i nieznany Camus.

21.XI.1972. 207 Zebranie Literackie. Maria Korniłowicz – Śladami „Listów z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza.

4.IX.1972. Spotkanie z gośćmi zagranicznymi przybyłymi do Polski na sesję Conradowską „1972 JOSEPH CONRAD COLLOQUY”.

22.VI.1972. 206 Zebranie Literackie. Stefan Kisielewski – „Sztuka a życie umysłowe w Polsce.

27.VI.1972. Otwarcie wystawy pt. „DEDYKACJE”.

5.VI.1972. 205 Zebranie Literackie. Wręczenie nagrody im. Mieczysława Lepeckiego Andrzejowi Szczypiorskiemu.

19.V.1972. 204 Zebranie Literackie. John B. Priestley – „Pisarz we współczesnym społeczeństwie”.

9.V.1972. 203 Zebranie Literackie. Jadwiga Żylińska – „Magia języka”.

14.IV.1972. 202 Zebranie Literackie. Michał Rusinek – „Literatura polska na szlakach świata”.

23.III.1972. 201 Zebranie Literackie. Jan Parandowski – „Wspomnienia i refleksje”. W 50-ą rocznicę założenia Federacji PEN.

16. III.1972. 200 Zebranie Literackie. Natalia Modzelewska – „Z doświadczeń tłumacza literatury polskiej, francuskiej i rosyjskiej”.

22.II.1972. 199 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagród Polskiego PEN Clubu tłumaczom literatur obcych na język polski: Pawłowi Hertzowi za przekłady prozy francuskiej; Arturowi Międzyrzeckiemu za przekłady poezji francuskiej; Barbarze Sieroszewskiej za przekłady dramatów Szekspira.

9. XI.1971. 198 Zebranie Literackie. Dr Gustave Morf „Ocalenie” Conrada.

29.X.1971. 197 Zebranie Literackie. Wręczenie nagrody im. Mieczysława Lepeckiego Jerzemu Krzysztoniowi za najwybitniejszą książkę o tematyce podróżniczej wydaną w ostatnich latach.

18.VI.1971. 196 Zebranie Literackie. 100 rocznica urodzin Marcelego. Prousta. Udział wzięli: Anna Iwaszkiewiczowa, Jan Błoński, Paweł Hertz, Kazimierz Kossobudzki, Julian Rogoziński. Słowo wstępne: Jan Parandowski. Andrzej Szczepkowski – recytacja tekstów tłumaczeń.

11.VI.1971. 195 Zebranie Literackie. Prof. Gerda Leber-Hagenau – „Mój stosunek do literatury polskiej”.

27. IV.1971. 194 Zebranie Literackie. Wręczenia nagrody Polskiego PEN Clubu Dorze Gabe za przekłady literatury polskiej na język bułgarski.

20. IV.1971. 193 Zebranie Literackie. Adam Ważyk – „Z doświadczeń tłumacza poezji”.

22.III.1971. 192 Zebranie Literackie poświęcone pamięci Pawła Jasienicy. Głos zabrali: Władysław Bartoszewski, Aleksander Gieysztor, Jan Parandowski,. Teksty odczytali Zofia Mrozowska i Andrzej Szczepkowski.

16.III.1971. 191 Zebranie Literackie. Henryk Krzeczkowski – „Jak wydajemy literatura amerykańską”.

6.III.1971. 190 Zebranie Literackie. Prof. Stanisław Lorentz – „Przyszłe losy Zamku Królewskiego w Warszawie. Głos zabrali: Władysław Bartoszewski. Flora Bieńkowska, Mieczysław Jastrun, Paweł Hertz, Antoni Słonimski, Monika Żeromska.

26.I.1971. 189 Zebranie Literackie. Paweł Hertz – „Uwagi o tłumaczu i jego pracy”.

21.I.1971. 188 Zebranie Literackie. Zygmunt Kubiak – „Jak tłumaczyć poezję starożytną”.

1.XII.1970. 187 Zebranie Literackie. Janina Brzostowska –  „Osobowość pisarza i przekład”.

26.XI.1970. 186 Zebranie Literackie. Antoni Słomiński – wieczór autorski.

20.XI.1970. 185 Zebranie Literackie. Johan Vogt – prezes norweskiego PEN Clubu  „Problemy inteligencji zachodnim świecie”.

27.X.1970. 184 Zebranie Literackie. Andrzej Braun – „Śladami Conrada”.

14.X.1970. 183 Zebranie Literackie. Danuta Buttlerowa – „Mechanizm i typy polskiego dowcipu językowego”.

5.X.1970. 182 Zebranie Literackie. Wręczenie nagrody Polskiego PEN Clubu przyznanej twórcom antologii poezji polskiej w języku rosyjskim pt. „Polskaaja poezija”: Wilhelmowi Lewikowi Dawidowi Samojłowowi i Borysowi .

2.X.1970. 181 Zebranie Literackie. Karl Dedecius – „Polska poezja współczesna w głosach prasy niemieckiej”.

4.IX.1970. 180 Zebranie Literackie. Dr. Gustave Morf – „Zetknięcie Conrada z Anglą – wstrząs”.

20.V.1970. 179 Zebranie Literackie. Gabriel Karski i Stanisław Furmanik – „Z historii imprez przekładowych w Polsce”.

10.V.1970. Zebranie z okazji otwarcia wystawy pt. „Pędzel i pióro”.

27.IV.1970. 178 Zebranie Literackie. Bogdan Ostromęcki – „Jules Laforgue – od klęski do zwycięstwa”. Recytacje: Zbigniew Zapasiewicz.

16.III.1970. 177 Zebranie Literackie. Wręczenie dorocznych nagród Polskiego PEN Clubu: Edycie Sicińskiej i Juliuszowi Żuławskiemu.

27.II.1970. 176 Zebranie Literackie. Olgierd Wojtasiewicz – O teorii przekładu – ciąg dalszy”.

16.II.1970. 175 Zebranie Literackie poświęcone pamięci Jerzego Zawieyskiego. Głos zabrali: Antoni Olcha, Jan Parandowski, Jerzy Zagórski. Fragmenty nieopublikowanych utworów odczytał Tadeusz Łomnicki.

23.I.1970. 174 Zebranie Literackie. Artur Międzyrzecki – „O przekładzie poetyckim”.

5.I.1970. 173 Zebranie Literackie. Prof. André Mareuil – „Wychowanie literackie młodzieży”.

10.XII.1969. 172 Zebranie Literackie zorganizowane przez Sekcję Tłumaczy, w czasie którego Zdzisław Najder wygłosił prelekcje pt. "Conrad w przekładach Anieli Zagórskiej".

14.XI.1969. 171 Zebranie Literackie zorganizowane przez Sekcję Tłumaczy, w czasie którego Jan Parandowski wygłosił prelekcję pt. "Autor i tłumacz"

27.X.1969. 170 Zebranie Literackie poświęcone Pamięci Mieczysława Lepeckiego. Głos zabrali: Jan Parandowski i Apoloniusz Zarychta. Teksty odczytał Marian Wyrzykowski.

17.X.1969. 169 Zebranie Literackie. Spotkanie z Leonidem Teligą pt. "Z podróży dookoła świata na jachcie Opty ".

10.VI.1969. 168 Zebranie Literackie zorganizowane przez Sekcję Tłumaczy, w czasie którego Zygmunt Stoberski wygłosił prelekcję pt. "Rola tłumaczeń w rozwoju kultury światowej".

14.V.1969. 167 Zebranie Literackie zorganizowane przez Sekcję Tłumaczy, w czasie którego Wojciech Natanson wygłosił prelekcję pt. "O tłumaczeniu sztuk teatralnych"

23.IV.1969. 166 Zebranie Literackie zorganizowane przez Sekcje Tłumaczy, w czasie którego Seweryn Pollak wygłosił prelekcje pt. "Obrona niemożliwości – czyli o tłumaczeniu poezji".

14.IV.1969. 165 Zebranie Literackie. Wręczenie Nagrody PEN Clubu za rok 1969 Mieczysławowi Jastrunowi.

2.IV.1969. 164 Zebranie Literackie zorganizowane przez Sekcję Tłumaczy, w czasie którego Olgierd Wojtasiewicz wygłosił prelekcję pt. "Wybrane zagadnienia z teorii przekładu".

21.III.1969. 163 Zebranie Literackie. Uczczenie 100-ej rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego. Mówili: Tadeusz Kudliński, Wojciech Natanson, Jan Parandowski, Jerzego Zawieyski.

14.III.1969. 162 Zebranie Literackie Polskiego PEN Club i Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej SEC. Tibora Csorba – "Poeta węgierski Endre Ady w 50-tą rocznicę śmierci".

5.III.1969. 161 Zebranie Literackie zorganizowane przez Sekcję tłumaczy, w czasie którego Jadwiga Ziętarska wygłosiła prelekcje pt. "Pisarze Oświecenia o przekładzie literackim”.

4.II.1969. 160 Zebranie Literackie zorganizowane przez Sekcję tłumaczy, w czasie którego Tadeusz Dehnel wygłosił prelekcję pt. "Wierność przekładu".

18.XII.1968. 159 Zebranie Literackie dla uczczenia 50-ej rocznicy odzyskania niepodległości.  "Poezja polska u progu niepodległości". Jan Parandowski –słowo wstępne. Recytacje aktorów scen warszawskich.

17.X. 1968. 158 Zebranie Literackie ku czci Zofii Kossak-Szatkowskiej. Mówili: Jan Parandowski, Magdalena Samozwaniec i  Jerzy Zawieyski.

17.V.1968. 157 Zebranie Literackie. Stanisław Furmanik – "Rehabilitacja Emancypantek Bolesława Prusa".

14.V.1968. 156 Zebranie Literackie. Wręczenie nagród książkowych uczestnikom młodzieżowego konkursu na temat wrażeń z międzynarodowej wystawy PEN Clubu pt. „Z warsztatu pisarza”.

3.V.1968. 155 Zebranie Literackie.  Jean Soler, dyrektor Ośrodka Kulltury Francuskiej w Warszawie: "Strukturalizm".

5.IV.1968. 154 Zebranie Literackie. Raymonde Temkine – "Aktualne problemy teatru francuskiego”.

5.III.1968. 153 Zebranie Literackie. Ludwik Swieżawski – "Wielka miłość Grottgera".

27.II.1968. 152 Zebranie Literackie. Jerzy Zagórski – "Tłumaczenie tekstów do muzyki".

5.II. 1968. 151 Zebranie Literackie. Federic Will – dyrektor Ośrodka Przekładowego przy Uniwersytecie Iowa  "Problèmes pratiques et théorétiques de la traduction".

1.II.1968. Zebranie Literackie. Lucillo Varejăo – profesor Uniwersytetu Federalnego w Pernambuco (Brazylia) „Les romans de Olinda de Lucillo Varejăo”.

23.I.1968. Zebranie Sekcji Tłumaczy. Maria Kurecka Wirpsza – „Diabelskie tarapaty, czyli o Tomaszu Manie i jego przekładach”.

16.X.1967. 150 Zebranie Literackie poświęcone wręczeniu dorocznej nagrody Polskiego PEN Clubu  H. Ch. Stevensowi za przekłady z literatury polskiej na język angielski.

27.X.1967. 149 Zebranie Literackie. Juliusz Żuławski wygłosił – "Zaplecze poezji współczesnej – Robert Browning".

14.X.1967. Otwarcie wystawy "Z warsztatu pisarza”.

1.IX.1967. Spotkanie z Lordem Snow oraz jego małżonką.

23.V.1967. 148 Zebranie Literackie poświęcone polsko-francuskim stosunkom literackim. Mówili: Jerzy Lisowski, Artur Międzyrzecki i Wojciech Natanson.

28.IV.1967. Zebranie Sekcji Tłumaczy. Inauguracja cyklu zebrań poświęconych zagadnieniom przekładu. Bronisław Zieliński – zagajenie, Jan Parandowski – słowo wstępne, Zofia Siwicka, Antoni Słonimski i Jerzy S. Sito mówili o polskich przekładach Szekspira.

25.IV.1967. 147 Zebranie Literackie. Michał Rusinek – „Literatura polska na rynkach zagranicznych”.

14.IV.1967. 146 Zebranie Literackie. Janina Brzostowska – „Współcześni poeci czescy”.

17.III.1967. 145 Zebranie Literackie. Zbigniew Bieńkowski – „Od antypowieści do nowej powieści”.

3.III.1967. 144 Zebranie Literackie. Wanda Melcer – „O wrażeniach z podróży po Indiach”.

17.II.1967. 143 Zebranie Literackie. Paweł Jasienica –  „O eseju historycznym”.

5.II.1967. 142 Zebranie Literackie. 800-lecie poety gruzińskiego Szoty Rustawelego. Słowo wstępne – Juliana Przyboś. Prelekcja –  Jerzy Zagórski „Kaukaskie ogniwo renesansu”.

27.I.1967. 141 Zebranie Literackie. Wręczenie nagród laureatom PEN Clubu za rok 1966: Krystynie Tarnowskiej i Sewerynowi Pollakowi.

25.XI.1966. 140 Zebranie Literackie. Spotkanie z Jean de Beer’em – pisarzem francuskim, sekretarzem generalnym PEN Clubu francuskiego.

28.X.1966. 139 Zebranie Literackie ku czci Henryka Sienkiewicza. W czasie zebrania mówili: Jarosław Iwaszkiewicz, Maria Korniłowicz, Zofia Kossak Szatkowska, Jan Parandowski.

24.IX.1966. Spotkanie z Dolfem Sternbergerem – prezesem zachodnioniemieckiego Pen Clubu.

16.IX.1966.138 Zebranie Literackie.  Claude Aveline – „Reflexions sur les lettres et les arts d'aujourd'hui”.

5.V.1966. 137 Zebranie Literackie. Stefan Flukowski – „Elementum meum libertas” (200 - lecie króla Stanisława Leszczyńskiego).

29.IV.1966. 136 Zebranie Literackie. Julian Krzyżanowski – „Piotr Kochanowski pierwszego wielki tłumacz polski”.

24.III.1966. 135 Zebranie Literackie. Romain Gary – „Roman, culture et socièté”.

18.III.1966. 134 Zebranie Literackie. Gabriel Karski – „Polszczyzna napisów filmowych”.

3.III.1966. 133 Zebranie Literackie. Jerzy Zagórski – „Kierunek Ararat”.

18.II.1966. 132 Zebranie Literackie. Seweryn Pollak  – „O sytuacji tłumaczy”.

3.II.1966. 131 Zebranie Literackie. Jean Soler – „Albert Camus et La Méditerranée”.

27.I.1966. 130 Zebranie Literackie poświęcone pamięci Marii Dąbrowskiej. Mówili: Mieczysław Jastrun, Anna Kowalska, Jan Parandowski, Julian Przyboś, Antoni Słonimski.

19.I.1966. 129 Zebranie Literackie. Tadeusz Dehnel  – „O przekładach i tłumaczach”.

11.I.1966. Spotkanie z Ranką Kuić – docentem wydziału filozofii uniwersytetu w Belgradzie. Prelekcja o przekładach lirycznej poezji angielskiej na język serbski.

24.XI.1965. Spotkanie z Andreą Karman-Walder – dziennikarką austriacką, korespondentką „Sunday Express” i członkiem penclubu.

7.XI.1965.  128 Zebranie Literackie. Z okazji I Międzynarodowego Zjazdu Tłumaczy. W czasie zebrania wręczono doroczne nagrody Penclubu dla tłumaczy.

29.X.1965. Spotkanie z IDRISEM pisarzem egipskim i FUATH BACCHUA publicystką.

28.X.1965. 127 Zebranie Literackie. Mieczysław Smolarski – „Piękno i smutek w poezji Tetmajera”.

22.X.1965. Spotkanie z Miguel Otero Silva – pisarzem Wenezueli.

7.X.1965. 126 Zebranie Literackie. Alain Robbe-Grillet – „Nouveau roman et nouveau cinéma”.

5.X.1965. Spotkanie z Dorą Gabe – prezesem bułgarskiego Penclubu.

13.IX.1965. 125 Zebranie Literackie. Kenneth Mackenzie – „What PAN TADEUSZ  means to an English-man”.

13.V.1965. 124 Zebranie Literackie. Mieczysław Lepecki – "Literatura podróżnicza w Polsce".

8.V.1965. Spotkanie z Hansem Zbinderem – prezesem Związku Pisarzy w Szwajcarii.

2.IV.1965. Spotkanie z Franzem Theodorem Csokorem – prezesem Penclubu w Austrii.

30.III.1965. 123 Zebranie Literackie. Antoni Słonimski mówił o swoich spotkaniach z pisarzami (Prus, Żeromski, Majakowski, Witkacy, Boy-Żeleński, Irzykowski, H.G. Wells, TH. Mann, G.B. Shaw).

20.III.1965. Spotkanie z Celiną Wieniawską i John-Sonem Smith’em.

11.III.1965. 122 Zebranie Literackie. na którym Zofia Karczewska-Markiewicz –„O Romain Rollandzie”. Teksty odczytała Elżbieta Barszczewska.

2.III.1965. Otwarcie Wystawy przekładów literatury polskiej z lat 196–1965.

11.II.1965. 120 Zebranie Literackie. Mihály Baba – tłumacz literatury polskiej na język węgierski –„Sukcesy literatury polskiej na Węgrzech”.

4.II.1965. 119 Zebranie Literackie. Jana Brzechwa – „Gwałcone Muzy" – o problemach prawa autorskiego.

21.I.1965. 118 Zebranie Literackie. Claude Roy  –  „Fonction du théâtre".

14.I.1965. 117 Zebranie Literackie. Anna Trzeciakowska – „O wrażeniach z pobytu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie”.

7.I.1965. 116 Zebranie Literackie. Edward Csato –„Z zagadnień współczesnego dramatu polskiego”.

1.XII.1964. 115 Zebranie Literackie. Stefan Flukowski – „Dzieje Polski w jej poezji”.

17.XI.1964. 114 Zebranie Literackie. Janina Brzostkowska – „O współczesnej poezji bułgarskiej”.

10.XI.1964. 113 Zebranie Literackie. Wręczenie nagród laureatom Penclubu: Annie Ludwice czerny, Zbigniewowi Bieńkowskiemu i Jerzemu Zagórskiemu.

8.X.1964. 112 Zebranie Literackie. 100 setna rocznica urodzin Stefana Żeromskiego. Przemówienia: Jarosław Iwaszkiewicz, Ludwik H. Morstin, Jan Parandowski, Monika Żeromska.

2.X.1964. 111 Zebranie Literackie. Wręczenie nagrody Polskiego Penclubu France Vodnikowi za przekłady literatury polskiej na język słoweński.

17.III.1964. 110 Zebranie Literackie. Pierre Henri Simon (krytyk francuski)  –  „Situation actuelle du   roman contemporain”.

7.III.1964. Spotkanie z Paul Tabori.

13.II.1964. W sali projekcyjnej „Filmu Polskiego” przy ul. Puławskiej 61 odbył się zamknięty pokaz filmu produkcji włosko-francuskiej pt. "Ogniem i mieczem".

11.II.1964. 109 Zebranie Literackie. Jarosław Iwaszkiewicz – „Literatura - źródło filmu” – wieczór dyskusyjny.

23.I.1964. 108 Zebranie Literackie. Wojciech Natanson i Jerzy Zagórski – „Przekłady i adaptacje teatralne” – wieczór dyskusyjny.

12.XII.1963. 107 Zebranie Literackie. Michał Rusinek – „Wrażenia z podróży do Stanów Zjednoczonych i Kanady”.

2.XII.1963. Spotkanie z Karlem Dedeciusem – tłumaczem literatury polskiej na język niemiecki.

28.XI.1963. 106 Zebranie Literackie poświęcone pamięci Paula Cazin. Jan Parandowski – wspomnienie,  Wojciech Natanson – „Paul Cazin – pisarz i tłumacz.

6.XI.1963. spotkanie z France Vodnikiem, tłumaczem literatury polskiej ze Słowenii, Svieta Lucicem, prozaikiem z Serbii i Aco Śopovem, poetą z Macedonii.

30.X.1963. Spotkanie z German List Arzubide – profesorem uniwersytetu w Meksyku, uczestnikiem uroczystości mickiewiczowskich.

29.X.1963. Zebranie Sekcji Tłumaczy. Bronisław Zieliński i Maria Wisłowska – „ O Kongresie F.I.T. w Dubrowniku i ogłoszeniu Karty Tłumacza”.

1.X.1963. 105 Zebranie Literackie. Antoni Olcha – Polsko-duńskie kontakty literackie”.

24.IX.1963. 104 Zebranie Literackie. Michał Rusinek – „O międzynarodowym spotkaniu powieściopisarzy w Leningradzie”.

8.VII.1963. 103 Zebranie Literackie. Mateusz Gliński, profesor uniwersytetu w Kanadzie – „Chopin – jako postać dramatyczna”.

20.VI.1963. Zebranie Literackie. Kazimierz Piotrowski – „John Steinbeck i jego krytycy”.

23.IV.1963. 102 Zebranie Literackie. Michel Foucault – „Nowe metody analizy literackiej”.

21.III.1963. 101 Zebranie Literackie. Jarosław Iwaszkiewicz – „O fundacji im. Balzana”.

22.II.1963. 100 Zebranie Literackie. Maria Bechczyc-Rudnicka, Jan Brzechwa, Maria Dąbrowska, Jarosław Iwaszkiewicz, Wojciech Natanson, Jan Parandowski, Julian Przyboś, Michał Rusinek, Jerzy Zagórski, Bronisław Zieliński – wspomnienia z działalności Penclubu.

11.I.1963. Zebranie Literackie. Wręczenie nagrody Polskiego Penclubu prof. Carlo Verdianiemu za przekłady literatury polskiej na język włoski.

1963-1981

Zebrania Literackie Polskiego PEN Clubu w latach 1963-1981

20.XII.1962. XCIX Zebranie Literackie, w czasie którego Jerzy S. Sito wygłosił prelekcję – „O poezji angielskiej XVI i XVIIw.”. ilustrując ją własnymi przekładami.

20.XI.1962. XCVIII Zebranie Literackie, w czasie którego Maria Korniłowicz wygłosiła prelekcję – „kilka słów o podróży do Anglii”.

31.X.1962. Spotkanie towarzyskie z pisarzem argentyńskim Ernesto Sabbató.

24.X.1962. Spotkanie towarzyskie z Erskine Caldwell’em.

10.X.1962. XCVII Zebranie Literackie, w czasie którego prof. Americo Jakobina Lacombe wygłosił prelekcję w języku francuskim – „Federalizm w Brazylii”.

6.X.1962. XCVI Zebranie literackie, w czasie którego prof. Jean Salis wygłosił prelekcję w języku francuskim na temat życia literackiego w Szwajcarii.

26.IX.1962. Zebranie Literackie z okazji wręczenia nagrody Penclubu węgierskiego dla tłumacza.

5.VI.1962. XCV Zebranie Literackie poświęcone pamięci Leopolda Staffa.. Mówili: Mieczysław Jastrun i Ludwik H. Morstin.

9.IV.1962. XCIV Zebranie Literackie, w czasie którego redaktor „Journal de Genève” Walter Weideli wygłosił prelekcję – „Soucis des écrivains de suisse”.

23.II.1962. XCIII Zebranie Literackie, w czasie którego Juljan Przyboś mówił  – O międzynarodowych zjazdach poetyckich.

8.II.1962. XCII Zebranie Literackie, w czasie którego Jerzy Zawieyski wygłosił prelekcję – „Czy śmierć bohatera?”.

5.XII.1961. XCI Zebranie Literackie, w czasie którego F.Th. Csokor, Prezes Austriackiego Penclubu wygłosił odczyt – „Na polskich drogach”.

30.XI.1961. LXL Zebranie Literackie, w czasie którego Wojciech Natanson wygłosił prelekcję – „Polsko-francuska współpraca literacka”.

24.X.1961. LXXXIX Zebranie Literackie, w czasie którego Artur Międzyrzecki wygłosił prelekcję – „telewizja: gazeta czy dziedzina sztuki”.

3.X.1961. LXXXVIII Zebranie Literackie, w czasie którego Adolf Stander-Petersen, prof. Uniwersytetu w Arhus (Dania) wygłosił prelekcję w języku polskim – „Literatura polska w oczach cudzoziemca”.

16.VI.1961. LXXXVII Zebranie Literackie poświęcone dyskusji na temat wystawy „Polska literatura piękna w świecie 1945-1960”. Zagajenie – Jan Parandowski.

30.V.1961. Uroczyste otwarcie wystawy – „Polska literatura piękna w świecie 1945-1960”.

23.III.1961. LXXXXVI Zebranie Literackie, na którym Julian Przyboś wygłosił prelekcję – „Rym, rytm i sens poetycki”.

3.III.1961. LXXXV Zebranie Literackie, na którym Jerzy Zawieyski wygłosił prelekcję – Paradoksy kultury współczesnej”.

31.I.1961.  LXXXIV Zebranie Literackie, w czasie którego Adam Mauersberger i Jan Parandowski mówili o domach Kraszewskiego w Dreźnie i Warszawie.

8.XII.1960. LXXXII Zebranie Literackie, na którym Prof. Dr Stanisław Furmanik mówił o sztuce teatru.

17.XI.1960. LXXXI Zebranie Literackie, na którym Michał Rusinek mówił o wrażeniach z podróży do Brazylii na XXXI Kongres PENclubów.

28.X.1960. LXXX Zebranie Literackie. Spotkanie z poeta francuskim Pierre Emmanuel.

22.X.1960. LXXIX Zebranie Literackie z okazji wręczenia nagrody Penclubu prof. Jean Bourlly po czym laureat mówił na temat „Balladyny”.

28.VI.1960. LXXVIII Zebranie Literackie. W programie: Zagajenie Jana Parandowskiego. Prelekcja Arlanda Usshera, Prezesa Akademii Literatury w Irlandii. Film biograficzny „Bernard Shaw”.

1.VI.1960. LXXVII Zebranie Literackie z okazji wręczenia Istvanowi Meszerosowi nagrody Penclubu za przekłady literatury polskiej na język węgierski.

27.V.1960. LXXVI Zebranie Literackie, w czasie którego pisarz francuski EIIEMBLE wygłosił prelekcję – „Langage et littérature”.

11.V.1960. Zebranie Sekcji Tłumaczy z Anną Posner, francuska tłumaczką literatury polskiej.

3.III.1960. LXXIV Zebranie Literackie, w czasie którego Nadzieja Ducka mówiła o wrażeniach z pobytu w Finlandii, a Wanda melcer o swojej podróży do Korei.

17.II.1960. LXXIII Zebranie Literackie poświęcone Albertowi Camusowi. Mówili: Jarosław Iwaszkiewicz i Wojciech Natanson.

5.II.1960. LXXII Zebranie Literackie poświęcone poecie włoskiemu Salvatore Quasimodo. Mówili: Tadeusz Breza, Artur Międzyrzecki, Nullo Minissi.

28.I.1960. LXXI Zebranie Literackie z okazji wręczenia nagrody literackiej Romanowi Kołonieckiemu.

14.I.1960. LXX Zebranie Literackie z pisarką amerykańską Mary Mc Carthy.

21.XII.1959. LXIX Zebranie Literackie. Wręczenie nagród-stypendiów ufundowanych przez Ernesta Hemingway’a, a przyznanych decyzją Jury Annie Kowalskiej i Janowi Józefowi Szczepńskiemu.

11.XII.1959. LXVIII Zebranie Literackie. W programie: Szkic Jana Parandowskiego o Leonardo da Vinci oraz wyświetlenie filmu przedstawiającego życie i twórczość wielkiego malarza.

2.X.1959. LXVII Zebranie Literackie, w czasie którego Jerzy Zagórski wygłosił prelekcję o podróży do Gruzji – „W kraju złotego runa”.

15.IX.1959. LXVI Zebranie Literackie, w czasie którego Carl Stief profesor literatury słowiańskiej na uniwersytecie w Kopenhadze wygłosił prelekcję – „pisarz w Danii wobec czytelnika i państwa”.

17.IX.1959. LXV Zebranie Literackie, w czasie którego Jean Bourrilly mówił o swejpracy nad Słowackim i swoich przekładach jego poezji.

10.IX.1959. LXIV Zebranie Literackie poświęcone omówieniu Kongresu Penclubów i Kongresu Tłumaczy w Niemczech Zachodnich.

2.IX.1959. LXIII Zebranie Literackie z Kenneth Mackenzie, tłumaczem Mickiewicza i Słowackiego na język angielski.

18.VI.1959. LXII Zebranie Literackie, w czasie którego Edmund Ordon, profesor literatury słowiańskiej na uniwersytecie Wayne State University w Detroit wygłosił prelekcję – „Książka polska w Ameryce”.

29.V.1959. LXI Zebranie Literackie poświęcone sprawom wydawniczym.

24.IV.1959. LX Zebranie Literackie, w czasie którego V-Minister Kultury i Sztuki Kazimierz Rusinek i Dyrektor Departamentu Wydawnictw Helena Zatorska mówili o sprawach wydawniczych.

18.IV.1959. LVIX Zebranie Literackie, w czasie którego  Dr Hermann Buddensieg  mówił o problemach związanych z redakcją wydawnictwa „Mickiewicz-Blätter”.

23.II.1959. LVIII Zebranie Literackie poświęcone setnej rocznicy zgonu Zygmunta Krasińskiego. Program: Jan Parandowski – Rocznica Krasińskiego, Zofia Kossak-Szatkowska – Poeta sprawiedliwości społecznej i dobrej woli. Recytacje wykonali: Elżbieta Barszczewska, Władysław Hańcza, Marian Wyrzykowski. Utwory Fryderyka Chopina wykonała Halina Siedzieniewska.

12.II.1959. LVII Zebranie Literackie, w czasie którego Bronisław Zieliński mówił o swojej podróży po Stanach Zjednoczonych.

5.II.1959. LVI Zebranie Literackie poświęcone Safonie z udziałem Janiny Brzostowskiej i Anny Kowalskiej. Recytowała Ryszarda Hanin.

12.XI.1958. LIV Zebranie Literackie, w czasie którego Dr Dorde Živanowič mówiła o stosunkach literackich polsko-jugosłowiańskich.

23.X.1958. LIII Zebranie Literackie, w czasie którego Wojciech Natanson mówił na temat – „Sprawa Henryka Kieista”.

9.X.1958. LII Zebranie Literackie, w czasie którego pisarz i wydawca Bruno Durocher-Kamiński mówił o współczesnej liryce francuskiej.

14.V.1958. LI Zebranie Literackie poświęcone uczczeniu 75-ej rocznicy zgonu Cypriana Norwida. Program: Jan Parandowski – Zagajenie. Juliusz W. Gomulicki – Norwid – poeta europejski.

12.III.1958. L Zebranie Literackie. Program: Jan Parandowski – Zagajenie. Michał Rusinek – Dzieje Penclubu na przestrzeni lat 30-tu. Jerzy Zawieyski – Rola Penclubu w dobie dzisiejszej.

21.II.1958. XLVIII Zebranie Literackie, w czasie którego Roman Karst wygłosił prelekcję – „Franz Kafka czyli przemiany współczesnej prozy”.

13.II.1958. XLVII Zebranie Literackie, w czasie którego Tibor Čsorba wygłosił prelekcję – „Moja droga do Polski”.

12.XII.1957. XLVI Zebranie Literackie, w czasie którego Wojciech Natanson wygłosił prelekcję „Nasz eksport literacki”.

5.XII.1957. XLV Zebranie Literackie, w czasie którego Mieczysław Lepecki wygłosił prelekcję  – „Nostalgia – zmora emigracji”.

3.XII.1957. XLIV Zebranie Literackie poświęcone uczczeniu 100-ej rocznicy urodzin Josepha Conrada Korzeniowskiego. Program: Przemówienie Jana Parandowskiego, Otwarcie Wystawy Conradowskiej, zorganizowanej staraniem beitish Council i Polskiego Penclubu. Wystawę zorganizowano ze zbiorów angielskich i polskich, m.in. z pamiątek po wielkim pisarzu, będących w posiadaniu St. Helsztyńskiego, R. R. Jabłkowskiej, A. Krzymuskiej, G. Zarembiny i A. Żeromskiej.

21.XI.1957. XLIII Zebranie Literackie, w czasie którego Antoni Olcha i Michał Rusinek opowiedzieli o swoich wrażeniach z podróży do Brazylii.

3.X.1957. XLII Zebranie Literackie, w czasie którego Kazimierz Kumaniecki, Michał Rusinek i Antoni Słonimski mówili o swoich wrażeniach z podróży do Tokio.

26.IX.1957. XLI Zebranie Literackie, w czasie którego Carlo Verdiani, Profesor Uniwersytetu we Florencji mówił o swojej pracy nad literaturą i językiem polskim.

12.IX.1957. XL Zebranie Literackie, w czasie którego Jerzy Zagórski mówił o fantastyce Superviella.

1.VIII.1957. XXXIX Zebranie Literackie, w czasie którego Enio Silviera i Paulo Silviera mówili o Brazylii.

12.VI.1957. Zebranie Literackie zorganizowane przez Sekcję Tłumaczy, na którym Anna Przedpełska-Trzeciakowska wygłosiła prelekcję „Sprawy książki i teatru w Wielkiej Brytanii”.

3.VI.1957. XXXVIII Zebranie Literackie. Debata nad projektem Muzeum Literatury.

9.V.1957. XXXVII Zebranie Literackie, w czasie którego Halina M. Dąbrowska mówiła o ostatnich latach Kraszewskiego w 70 rocznicę śmierci.

4.IV.1957. XXXV Zebranie Literackie dla uczczenia 50-ej rocznicy śmierci poety meksykańskiego Manuela Jose Othona. Jan Parandowski  – zagajenie, Kazimierz Zawanowski – „O twórczości poety meksykańskiego M.J. Othona”. W części artystycznej: recytacje, pieśni ludowe meksykańskie i meksykańskie utwory fortepianowe. Wykonawcy: Maria Dyjak, Aviles Librado, Magdalena Mariscal-Budziszewska, Andrzej Szczepkowski. Pałac Kultury i Nauki. Wejście od ul. Emilii Plater.

14.III.1957. XXXIV Zebranie Literackie, w czasie którego Naczelny Architekt m. st. Warszawy Adolf Ciborawski mówił o rozwoju Warszawy w najbliższych latach.

7.III.1957. XXXIII Zebranie Literackie, w czasie którego Natalia Modzelewska wygłosiła prelekcję „O nową interpretację sztuk Czechowa”.

1.III.1957. XXXII Zebranie Literackie, na którym Jan Parandowski mówił o działalności Société Européenne de Culture w Wenecji.

31.I.1957. XXXI Zebranie Literackie z okazji otwarcia nowej siedziby PENclubu. Pałac Kultury i Nauki, wejście od ulicy Emilii Plater.

28.XI.1956. XXX Zebranie Literackie z okazji wręczenia nagrody literackiej Julianowi Rogozińskiemu.

8.II.1956. XXIX Zebranie Literackie poświęcone Zofii Na łkowskiej. Mówili: Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Parandowski i Jerzy Zawieyski.

9. XII.1955. XXVIII Zebranie Literackie ku czci Adama Mickiewicza. Prelekcję wygłosił Jan Parandowski.

12.XI.1955. XXVII Zebranie Literackie, podczas którego Anatol Stern wygłosił prelekcję p.t. „Majakowski w Polsce”.

30. IX.1955. XXVI Zebranie Literackie ku czci Tomasza Manna. W Programie: Jan Parandowski – zagajenie, Mieczysław Jastrun  – „Tomasz Mann - czyli o powołaniu artysty”, Michał Rusinek – „Tomasz Mann w Warszawie”.

27. VII.1955. XXV Zebranie Literackie, na którym pisarka węgierska Ewa Sebök mówiła o swoim przekładzie „Pana Tadeusza”. Spotkanie prowadził Michał Rusinek.

7. V.1954. XXIV Zebranie Literackie z okazji wręczenia Nagrody Literackiej Kazimierze Iłłakowiczównie. Zebranie odbyło się w Sali Kolumnowej Polskiej Akadmii Nauk (ul. Nowy Świat  Nr 72).

25.III–10 VI.1953. Inauguracja. II Studium Przekładowe.  W dniu 25.III.1953 r. w Sali Kinowej Muzeum Narodowego, Al. Jerozolimskie 3. W programie: Stanisław Witold Balicki – „O narodowy plan tłumaczeń”, Mieczysław Brahmer – „Literatura włoska w Polsce”, Maria Dąbrowska – „O przekładach (Czechow, Pepys, Noce i Dnie), Paweł Hertz – „Rozważania o przekładzie (Proza rosyjska XIX w.), Jarosław Iwaszkiewicz – „Poezja Pabla Nerudy”, Witold Jabłoński –  „Literatura chińska po chińsku i po polsku”, Kazimierz Kumaniecki –  „Nad prozą klasyczną”, Ludwik Hieronim Morstin – „Z mojego warsztatu przekładowego (Sofokles, Horacy, Lope de Vega, Calderon, Goethe), Jan Parandowski – „Heksametr i proza”, Julian Rogoziński – „Nad przekładami Balzaka”, Anatol Stern – „Poezja Majakowskiego w Polsce”, Adam Ważyk – z doświadczeń nad przekładem   „Eugeniusza Oniegina”, Jerzy Zagórski – „Przekładanie sztuk wierszem i oper”.  Studium pod kierownictwem Michała Rusinka.

2.XII.1952.  XXIII Zebranie Literackie, w czasie którego Jan Parandowski wygłosił prelekcję p.t. „Nad Kopernikowskim Teofilaktem” . Tematem odczytu były „Listy obyczajowe, sielskie i miłosne” Teofilakta Symokatty, przełożone z języka greckiego na łaciński przez Mikołaja Kopernika, a ostatnio na język polski przez Jana Parandowskiego.

5.V.1952. XXI Zebranie Literackie, w czasie którego Dr. Stanisław Furmanik wygłosił prelekcję p.t. „Polska Proza Rymowana”.

27.II.1952. XX Zebranie Literackie poświęcone uczczeniu 150-rocznicy urodzin Wiktora Hugo. Zagajenie – Jan Parandowski. „Wiktor Hugo” – prelekcja Jarosława Iwaszkiewicza. „Poezja Wiktora Hugo w Polsce” – prelekcja Jul. Gomulickiego.

5.II.1952. XIX Zebranie Literackie, w czasie którego prelekcję p.t. „Blaski i nędze przekładów z języka chińskiego” wygłosił profesor sinologii Uniwersytetu Warszawskiego dr Witold Jabłoński.

21.XI.1951. XVIII Zebranie Literackie poświęcone uczczeniu 10-tej rocznicy śmierci Tadeusza Boya Żeleńskiego.

1.VI.1951. XVII Zebranie Literackie poświęcone wręczeniu nagrody za działalność przekładową Wacławowi Rogowiczowi.

16.V.1951. XVI Zebranie Literackie poświęcone 40-ej rocznicy śmierci Lwa Tołstoja. Głos zabrali: Maria Dąbrowska, Roman Karst i Wacław Rogowicz.

21.II.1951. XV Zebranie Literackie poświęcone 25 rocznicy śmierci Stefana Żeromskiego. Założyciela i Pierwszego Prezesa Penclubu. W czasie zebrania głos zabrali: prof. Stanisław Adamczewski, Prezes Penclubu Jan Parandowski i Jarosław Iwaszkiewicz. 

1.XII.1950. XIV Zebranie Literackie poświęcone uczczeniu pamięci G. Bernarda Shawa. Prelekcje wygłosili: Wilam Horzyca, Jan Parandowski, Florian Sobieniowski i Arnold Szyfman. Zebranie odbyło się w sali kolumnowej Pałacu Staszica.

20.IX.1950. XIII Zebranie Literackie  z okazji wręczenia Adamowi Ważykowi nagrody za całokształt twórczości translatorskiej.

4.VI.1950. XII Zebranie Literackie, w czasie którego kol. Wojciech Natanson wygłosił odczyt "O Balzaku w stulecie śmierci”. Zebranie odbyło się w sali kolumnowej Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 7).

13.I.1950. X Zebranie Literackie, na którym Michał Rusinek wygłosił prelekcję o akcji upowszechniania literatury p.t. "Wędrówki wśród czytelników". Zebranie odbyło się w nowej siedzibie Penclubu  w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72 I p.).

22.XI.1949. IX Zebranie Literackie poświęcone przekładom. Zebranie odbyło się w Świetlicy Zaiks-u, ul. Śniadeckich 10. 

3.XI.1949. VIII Zebranie Literackie, na którym Adam Ważyk wygłosił referat o „Nowej próbie przekładu E. Onegina”. Zebranie odbyło się w  Świetlicy Zaiks-u, ul. Śniadeckich 10.

23.VI.1949. VI Zebranie Literackie, na którym Pierre Moisy, dyrektor Instytutu Francuskiego wygłosił odczyt o Maurycym Maeterlincku, zmarłym niedawno prezesie Penclubu.

29.III.1949. IV Zebranie Literackie, na którym Irena Krzywicka i Gabriel Karski wygłosili referaty, poświęcone zagadnieniu przekładów. 

24.II.1949. III Zebranie Literackie w czasie którego Antoni Słonimski odczytał kilka najnowszych utworów.

17.I.1949. II Zebranie Literackie w czasie którego Jarosław Iwaszkiewicz podzielił się wrażeniami z podróży do Ameryki Południowej i Stanów Zjednoczonych. Zebranie odbyło się w świetlicy Zaiks-u , ul. Śniadeckich 10.

6.XII. 1948. I Zebranie Literackie w czasie którego Jan Parandowski odczytał fragment swojej prozy pt. "Alchemia słowa".

16.XII.1947. Zebranie towarzyskie, które odbyło się z okazji Walnego Zgromadzenie PEN Clubu. W czasie zebrania p. Maria Dąbrowska mówiła o pamiętnikach Samuela Pepys’a. Zebranie odbyło się w sali Klubu Inteligencji Pracującej w Warszawie, ul. Mokotowska nr 25.

1947-1962

Zebrania Literackie Polskiego PEN Clubu w latach 1947-1962

Polska-Ukraina-Europa/Zamek Królewski w Warszawie 2013-14

26.IX.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Uroczysty koncert „Ukraina – Polska”. Słowo wstępne: Roman Rewakowicz, Bohdan Sehin. Słowo o muzyce: Monika Pasiecznik. Wystąpili NEOQUARTET (Polska), ENSEMBLE NOSTRI TEMPORIS (Ukraina), Jarosław Stokowski – kontrabas, Grzegorz Wierus – dyrygent.

16.IX.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Gerhard Gnauck (historyk i politolog, korespondent dziennika „Die Welt” w Polsce i na Ukrainie) – „Niemcy wobec Wschodu: lęk przed własną rolą?”

15.VII.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Anna Lewicka-Morawska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) – „… de diversis climatibus Świadectwa wielokulturowości Lwowa w nowożytnej architekturze i plastyce”.

22.V.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Prof. Natalia Jakowenko (Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy) – „Kultura wrogości na Ukrainie i w Polsce w epoce przednowoczesnej: podobieństwa i różnice”.

13.V.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Andrij Portnow (historyk, eseista, redaktor naczelny portalu Historians.in.ua, wykładowca Uniwersytetu Humboldta w Berlinie) – „Jak zrozumieć wschodnią Ukrainę?”

15.IV.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Danuta Sosnowska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego) – „O ukraińskiej inteligencji w historycznej perspektywie”.

27.III.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Prof. Myrosław Marynowicz (Prezes Ukraińskiego PEN Clubu, prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie) – „Ukraina chrześcijańska: stare schematy i nowe wyzwania”.

14.III.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Uroczysty wieczór poezji ukraińskiej dedykowany Tarasowi Szewczence w 200. Rocznicę urodzin”. Słowo wstępne wygłosił JE Markijan Malskyj Ambasador Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej, o poezji ukraińskiej opowiedział Adam Pomorski. Wiersze recytowali: Teresa Budzisz-Krzyżanowska i Jerzy Radziwiłowicz.

27.II.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Ola Hnatiuk (wykładowca Akademii Kijowsko-Mohylańskiej oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego) – „Obecność prawdziwa, obecność pozorna. Literatura ukraińska w dawnych i nowych przekładach”.

30.I.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Paweł Kowal (poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego do Komisji Współpracy Parlamentarnej Unia Europejska – Ukraina) – „Ile Ukrain zmieści się na Majdanie?. Polityka a społeczeństwo”.

16.XII.2013. 462 Zebranie Literackie. „Towarzystwo Kursów Naukowych TKN: Uniwersytet Latający”. Głos zabrali: Bohdan Cywiński, Andrzej Friszke, Jerzy Jedlicki, Marek Kunicki-Goldfinger. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

12.XII.2013. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Jarosław Hrycak (dyrektor Instytutu Badań Naukowych Uniwersytetu Lwowskiego, kierownik Katedry Historii Ukrainy na Uniwersytecie Katolickim we Lwowie) – „Po co i jak patrzeć na Ukrainę”.

28.XI.2013. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Prof. Jurij Szapował (z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) – „W poszukiwaniu dokumentów służb specjalnych. Dwadzieścia lat doświadczeń polsko-ukraińskiej grupy roboczej”.

14.XI.2013. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Przemysław Żurawski vel Grajewski (Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego) – „Ukraina na drodze do stowarzyszenia z Unią Europejską pogrążoną w kryzysie”.

22.X.2013. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Bogumiła Berdychowska (publicystka kwartalnika „Więź” specjalizująca się w historii Ukrainy XX w.) – „Ukraiński krąg Kultury”.

10.X.2013. 457 Zamek Królewski w Warszawie, Polski PEN Club, Ukraiński PEN Club mieli zaszczyt zaprosić na inaugurację cyklu spotkań „POLSKA – UKRAINA – EUROPA. Dziedzictwo i przyszłość”. Wykład inauguracyjny „Polska, Ukraina, Europa – między wyobraźnią a rzeczywistością” wygłosił Mykoła Riabczuk (wiceprezes Ukraińskiego PEN Clubu, krytyk literacki, eseista i publicysta). Miejsce spotkań – Wielka Sala Asamblowa, Zamek Królewski w Warszawie.

26.IX.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Uroczysty koncert „Ukraina – Polska”. Słowo wstępne: Roman Rewakowicz, Bohdan Sehin. Słowo o muzyce: Monika Pasiecznik. Wystąpili NEOQUARTET (Polska), ENSEMBLE NOSTRI TEMPORIS (Ukraina), Jarosław Stokowski – kontrabas, Grzegorz Wierus – dyrygent.

16.IX.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Gerhard Gnauck (historyk i politolog, korespondent dziennika „Die Welt” w Polsce i na Ukrainie) – „Niemcy wobec Wschodu: lęk przed własną rolą?”

15.VII.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Anna Lewicka-Morawska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) – „… de diversis climatibus Świadectwa wielokulturowości Lwowa w nowożytnej architekturze i plastyce”.

22.V.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Prof. Natalia Jakowenko (Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy) – „Kultura wrogości na Ukrainie i w Polsce w epoce przednowoczesnej: podobieństwa i różnice”.

13.V.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Andrij Portnow (historyk, eseista, redaktor naczelny portalu Historians.in.ua, wykładowca Uniwersytetu Humboldta w Berlinie) – „Jak zrozumieć wschodnią Ukrainę?”

15.IV.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Danuta Sosnowska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego) – „O ukraińskiej inteligencji w historycznej perspektywie”.

27.III.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Prof. Myrosław Marynowicz (Prezes Ukraińskiego PEN Clubu, prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie) – „Ukraina chrześcijańska: stare schematy i nowe wyzwania”.

14.III.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Uroczysty wieczór poezji ukraińskiej dedykowany Tarasowi Szewczence w 200. Rocznicę urodzin”. Słowo wstępne wygłosił JE Markijan Malskyj Ambasador Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej, o poezji ukraińskiej opowiedział Adam Pomorski. Wiersze recytowali: Teresa Budzisz-Krzyżanowska i Jerzy Radziwiłowicz.

27.II.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Ola Hnatiuk (wykładowca Akademii Kijowsko-Mohylańskiej oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego) – „Obecność prawdziwa, obecność pozorna. Literatura ukraińska w dawnych i nowych przekładach”.

30.I.2014. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Paweł Kowal (poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego do Komisji Współpracy Parlamentarnej Unia Europejska – Ukraina) – „Ile Ukrain zmieści się na Majdanie?. Polityka a społeczeństwo”.

16.XII.2013. 462 Zebranie Literackie. „Towarzystwo Kursów Naukowych TKN: Uniwersytet Latający”. Głos zabrali: Bohdan Cywiński, Andrzej Friszke, Jerzy Jedlicki, Marek Kunicki-Goldfinger. Spotkanie poprowadził Adam Pomorski.

12.XII.2013. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Jarosław Hrycak (dyrektor Instytutu Badań Naukowych Uniwersytetu Lwowskiego, kierownik Katedry Historii Ukrainy na Uniwersytecie Katolickim we Lwowie) – „Po co i jak patrzeć na Ukrainę”.

28.XI.2013. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Prof. Jurij Szapował (z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) – „W poszukiwaniu dokumentów służb specjalnych. Dwadzieścia lat doświadczeń polsko-ukraińskiej grupy roboczej”.

14.XI.2013. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Przemysław Żurawski vel Grajewski (Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego) – „Ukraina na drodze do stowarzyszenia z Unią Europejską pogrążoną w kryzysie”.

22.X.2013. Zebranie z cyklu „Polska–Ukraina–Europa. Dziedzictwo i przyszłość”. Bogumiła Berdychowska (publicystka kwartalnika „Więź” specjalizująca się w historii Ukrainy XX w.) – „Ukraiński krąg Kultury”.

10.X.2013. 457 Zamek Królewski w Warszawie, Polski PEN Club, Ukraiński PEN Club mieli zaszczyt zaprosić na inaugurację cyklu spotkań „POLSKA – UKRAINA – EUROPA. Dziedzictwo i przyszłość”. Wykład inauguracyjny „Polska, Ukraina, Europa – między wyobraźnią a rzeczywistością” wygłosił Mykoła Riabczuk (wiceprezes Ukraińskiego PEN Clubu, krytyk literacki, eseista i publicysta). Miejsce spotkań – Wielka Sala Asamblowa, Zamek Królewski w Warszawie.

Kraków

WIECZORY I SPOTKANIA LITERACKIE W KRAKOWIE, 1976 – 1995

10.VI.1995. Spotkanie z Jewhenem Swerstiukiem, prezesem Ukraińskiego PEN Clubu.

27.V.1995. Spotkanie z Cedomirem Kisicem, pisarzem –uchodźcą z Sarajewa.

27.II.1995. Wieczór poetycki Leszka Aleksandra Moczulskiego.

23.III.1994. Spotkanie z Jerzym Turowiczem.

28.XI.1994. Spotkanie z Janem Józefem Szczepańskim i Markiem Skwarnickim.

19.V.1993. Spotkanie z delegacją Angielskiego PEN Clubu – prezesem Josephine Pullein-Thomson, byłym prezesem Ronaldem Harwoodem – obecnym prezesem Federacji P.E.N. – i członkiem Zarządu Anthony Babingtonem.

20.IV.1993. Spotkanie z Adamem Lizakowskim, poetą polskim z USA.

24.IV.1993. Spotkanie z Karolem Lubomirskim.

3.XI.1992. Spotkanie z Ryszardem Łużnym.

19.X.1992. Spotkanie z prezesem Węgierskiego PEN Clubu Miklosem Hubayem i przedstawicielem Zarządu Słowackiego PEN Clubu Lubomirem Feldekiem.

22.IV.1992. Józef Lewandowski –  „Mój powrót do Atlantydy”.

14.IV.1992. Spotkanie z Leonardem Neugerem, tłumaczem literatury szwedzkiej.

14.XI.1991. Spotkanie z działaczami Międzynarodowego PEN Clubu – wiceprezesem Francisem Kingiem, sekretarzem Elizabeth Paterson i redaktorem Peterem Dayem.

22.X.1991. Spotkanie z zespołem redakcyjnym „Dekady literackiej”.

12.III.1991. Spotkanie z prezesem Francuskiego PEN Clubu Solange Fasquelle i Sekretarzem Międzynarodowego PEN Clubu Alexandrem Blokhiem.

11.II.1991. Spotkanie z Henrykiem Siewierskim (Universiade de Brasilia).

20.XI.1990. Spotkanie ze Zdzisławem Najderem.

13.XI.1990. Spotkanie ze Stanisławem Grodziskim.

16.X.1990. Spotkanie z Jerzym Krasickim.

25.IV.1990. Spotkanie z Francisem Nourissier.

13.II.1990. Spotkanie z Janem B. Ożogiem.

16.I.1990. Spotkanie z Bogusławem Żurakowskim.

9.V.1989. Spotkanie z Władysławem Stróżewskim, prelekcja pt. „Chopin i Norwid”.

11.IV.1989. Spotkanie z Teresą Walas.

31.III.1989. Spotkanie z Alainem Besançon.

14.III.1989. Spotkanie z Mieczysławem Malińskim.

5.XI.1981. Spotkanie z Adamem Zagajewskim, prelekcja pt. „Nieusprawiedliwiona nieobecność”. Słowo wstępne: Jan Prokop.

17.VI.1981. Spotkanie z Janem Kottem, prelekcja pt. „Filoktet albo odmowa”.

30.III.1981. Spotkanie z Kurtem Klingerem. Słowo wstępne: Olga Dobijanka.

12.III.1981. Spotkanie z Janem Bolesławem Ożogiem.

14.I.1981. „Z Miłoszem w Sztokholmie i Paryżu”, wieczór z udziałem Aleksandra Fiuta, marka Skwarnickiego, Jerzego Turowicza i Jacka Woźniakowskiego.

11.XII.1980. W stulecie urodzin Aleksandra Błoka – spotkanie z Andrzejem Drawiczem i Sewerynem Pollakiem. Recytowała Elżbieta Willówna.

9.X.1980. Spotkanie z Janem Zychiem, wspólnie z Oddziałem Krakowskim ZLP.

24.IV.1980. Magnus  J. Kryński: „Z doświadczeń tłumacza”, z udziałem Ewy Lipskiej, Wisławy Szymborskiej i Anny Świerczyńskiej.

27.III.1980. Spotkanie z Barbarą Czałczyńską.

7.II.1980. Spotkanie z Kornelem Filipowiczem. Recytacje: Wojciech Ziętarski.

10.I.1980. Mieczysław Maliński – „Sprawa Hansa Kinga”. Zagajenie: Marek Skwarnicki.

13.XII.1979. Andrzej Szczypiorski – „Refleksje amerykańskie”.

24.X.1979. Wieczór pamięci Jana Parandowskiego – z udziałem Jana Józefa Szczepańskiego i Jana Gordziałkowskiego. Recytacje: Jan Adamski i Wojciech Ziętarski.

13.IX.1979. Andrzej Vincenz – „O Stanisławie Vincenzie”.

24.V.1979. W 130 rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego – wieczór z udziałem Jana Błońskiego. Recytacje: Halina Mikołajska.

10.V.1979. Leo Moulin – „Dante Alighieri”.

26.IV.1979. Spotkanie z Karlem Dedeciusem.

19.IV.1979. Tibor Csorba – „W służbie kultury dwóch ojczyzn”.

22.III.1979. Maria Dłuska – „Reportaż”, z udziałem Stanisława Balbusa.

15.II.1979. Spotkanie z Adamem Zagajewski.

4.I.1979. Spotkanie z Ewą Lipską, z udziałem Stanisława Stróżewskiego.

22.XI.1979. Jubileusz Tadeusza Kudlińskiego, wspólnie z Oddziałem Krakowskim ZLP.

26.X.1979. Władysław Bartoszewski – „Refleksje znad Jordanu”.

28.IX.1978. Spotkanie z Tomaszem Gluzińskim, laureatem nagrody fundacji Roberta Graves’a, z udziałem Bronisława Maja i Wiesława Pawła Szymańskiego.

8.VI.1978. Władysław Bartoszewski – „Refleksje z pobytu w USA”.

18.V.1978. Spotkanie z Leszkiem Moczulskim, z udziałem Stanisława Balbusa.

13.IV.1978.Spotkanie z Kornelem Filipowiczem, z udziałem Adama Zagajewskiego i  Wiesława Pawła Szymańskiego.

16.III.1978. Spotkanie z Leszkiem Elektorowiczem, z udziałem Stanisława Balbusa i Wiesława Pawła Szymańskiego.

23.II.1978. Włodzimierz Wnuk – „Zakopane w anegdocie literackiej”.

2.II.1978. Przemysław Mroczkowski  – „Tomasz Moore na tle humanizmu angielskiego”.

18.X.1977. Elizabeth Baur-Goślicka – „Tomasz Mann a Bruno Schulz”.

15.XII.1977. Spotkanie z Mieczysławem Malińskim.

24.XI.1977. Władysław Stróżewski – „O prawdziwości dzieła sztuki”.

21.XI.1977. Maria Leśniewska – „W setną rocznicę urodzin Oskara Miłosza, wielkiego francuskiego poety z Litwy”. Recytowali: Anna Dymna i Jerzy Trela.

10.XI.1977. Jacek Łukasiewicz  – „O poezji Mieczysława Jastruna”.

27.IX.1977. Jan Błoński – „Sławomir Mrożek – dramaturg”.

15.IX.1977. Spotkanie ze Stanisławem Skonecznym. . Recytował Jan Adamski. Słowo wstępne: Wiesław Paweł Szymański.

26.V.1977. Kazimierz Traciewicz – „Rybki o alabastrowych uszkach”.

28.IV.1977. Adam Zagajewski – „W Warszawie jak na wsi (o nowej książce Mirona Białoszewskiego)”. Słowo wstępne: Wiesław Paweł Szymański.

24.III.1977. Jerzy Turowicz – „Co wiemy o Hong-Kongu? (czyli o pożytkach z podróży)”.

28.II.1977. Władysław Bodnicki – „Wyspiański jako tłumacz”.

27.I.1977. Michał Rusinek – „Dawny świat literacki”. Recytował Jerzy Radziwiłowicz.

9.XII.1976. Tadeusz Chrzanowski, Tadeusz Kudliński i Wiesław Paweł Szymański: wystąpienia z okazji 70-lecia urodzin Karola Estreichera.

2.XII.1976. Marek Skwarnicki – „Poezja w życiu i słowie”.

27.X.1976. Kazimiera Jeżewska, Aleksander Krawczuk – „Wieczór poezji antycznej”. Recytowali: Henryk Ładosz i Jan Gordziałkowski.

6.V.1976. Spotkanie z Janem Józefem Szczepańskim.

20.III.1976. Tadeusz Żychiewicz – „Treści kulturowe w Starym Testamencie”.

16.II.1976. Wiesław Paweł Szymański – „Dwa razy nie (o nowych tomikach wierszy E. Brylla i J. Harasymowicza)”.

Gdańsk

WIECZORY LITERACKIE W GDAŃSKU

27.V.1993. Spotkanie z Günterem Grassem zorganizowane wspólnie z Nadbałtyckim Centrum Kultury. Głos zabrali Artur Międzyrzecki i Bolesław Fac.

31.III.1993. „Kaszubi – mniejszość czy grupa etniczna”. Prelekcje wygłosili: Jerzy Samp – „Swoistość regionalna na przykładzie kultury duchowej” i Jerzy Tredel – „Problematyka odrębności językowej Kaszubszczyzny”. Kaszubskie teksty literackie czytał Zbigniew Jankowski.

7.XII.1992. Selim Chazbijewicz – „Tatarzy i ich związki z Polską”. Urwory poetyckie przedstawiła Halina Słojewska.

17.III.1992. Wystawa „Judaica gdańskie” zorganizowana wspólnie ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików.

17.V.1991. „Spotkanie z Ukrainą” Odczyt wygłosili: Piotr Tym – „Ukraina – tragiczny początek”  oraz Bogumiła Berdychowska – „Twórcy kultury wobec systemu totalitarnego na Ukrainie w latach 1956-1990”. Wiersze Wasyla Stusa czytała Halina Słojewska. Wystąpił Ukraiński Teatr Eksperymentalny „Kontakt”.

29.IV.1991. Spotkanie pt. „Pisarze rosyjscy wobec systemu totalitarnego”. Prelekcję wygłosił Franciszek Apanowicz. Teksty literackie czytali aktorzy teatru „Wybrzeże”.

12.IV.1991. Spotkanie poświęcone historii Żydów gdańskich – prelekcja Grzegorza Berenta. Fragmenty powieści Güntera Grassa „Z pamiętnika ślimaka” czytała Halina Słojewska.

 

Wrocław

WIECZORY I SPOTKANIA LITERACKIE WE WROCŁAWIU (Organizowane wspólnie z Zakładem im. Ossolińskich, Biblioteką PAN oraz Towarzystwem Przyjaciół Ossolineum)

17.II.1993. Wojciech Wrzesiński – „Niemiec: sąsiad czy wróg?”.

13.I.1993. Jacek Łukasiewicz – Poeta wobec przemocy. Od czasów romantyzmu do współczesności”.

17.XII.1992. Spotkanie z Andrzejem Zawadą.

7.V.1991. Feliks Przybylak – „Poeta wobec przemocy. O Paulu Celanie”. Zagajenie – Mieczysław Orski.

29.IV.1991. Adolf Juzwenko – „Konstytucja 3 Maja, czym była w dziejach narodu zniewolonego”.

22.IV.1991. Maciej Łagiewski – „Żydzi wrocławscy (miesiąc pamięci)”. Teksy czytał Edward Kalisz.

19.IV.1991. Tadeusz Różewicz – „Ocalenie w poezji wartości zagrożonych”. Zagajenie – Jacek Łukasiewicz.

9.IV.1991. Wojciech Wrzesiński – „O mniejszości niemieckiej”.

19.III.1991. Spotkanie z Tadeuszem Nowakowskim i Florianem Śmieją.